| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/523/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy

z dnia 26 sierpnia 2010r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) lub radą działalności pożytku publicznego w przypadku jej powołania, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, zwany dalej "konsultacjami".

§ 2. Brak treści

1. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kruszwicy oraz gminnych jednostek organizacyjnych przygotowujący projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej podmiotów wymienionych w § 1 mają obowiązek przedłożenia projektu takiego aktu Sekretarzowi Gminy.

2. Sprawdzone pod względem formalno - prawnym projekty aktów, o których mowa w ust. 1 powinny być przedłożone Sekretarzowi Gminy co najmniej 21 dni przed dniem, w którym ma odbyć się sesja Rady Miejskiej w Kruszwicy.

§ 3. Brak treści

1. Konsultacje mogą być prowadzone:

1)z użyciem strony internetowej,

2)w formie otwartych spotkań konsultacyjnych.

2. Dopuszczalne są także inne formy, zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach.

3. O przeprowadzeniu konsultacji i ich formie decyduje Sekretarz Gminy.

§ 4. Brak treści

1. Informację o konsultacjach z użyciem strony internetowej wraz z projektem aktu prawa miejscowego umieszcza się:

1)w Biuletynie Informacji Publicznej, w dziale "Związki i Stowarzyszenia" (www.bip.kruszwica.gmina.pl),

2)na stronie internetowej Gminy Kruszwica (www.kruszwica.um.gov.pl), w dziale "Aktualności",

3)na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy.

2. Uwagi i opinie dotyczące projektu aktu prawa miejscowego należy składać e-mailem lub pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia następnego, w którym umieszczono informację.

§ 5. Brak treści

1. Informacja o konsultacjach prowadzonych w formie otwartych spotkań konsultacyjnych publikowana jest w miejscach, o których mowa w § 4 ust. 1 na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem spotkania.

2. Nie wyklucza się innych sposobów informowania o konsultacjach prowadzonych w formie otwartych spotkań konsultacyjnych.

§ 6. Brak treści

1. Po zakończeniu konsultacji Burmistrz Kruszwicy, Sekretarz Gminy oraz pracownik przygotowujący projekt aktu prawa miejscowego rozpatrują uwagi i opinie.

2. Informacja z przebiegu konsultacji zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w miejscach, o których mowa w § 4 ust. 1.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kruszwicy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po pływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kruszwicy


Emilia lewandowska


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej. Niniejsza uchwała stanowi realizację zapisów w/w ustawy i jej podjęcie jest uzasadnione.

1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Majszak

Ekspert z zakresu odszkodowań i ubezpieczeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »