| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII/819/2010r Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 26 sierpnia 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie ,,Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, zm. 2003 r. nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm. 2002r. Nr 153, poz. 1271, zm. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, zm. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, zm. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, zm. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, zm. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, zm. z 2006 r. Nr 181, poz. 1337, zm. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835)

Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1. W Statucie Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXI/204/2004 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie ,,Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji" (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 84, poz. 1463, z 2006r. Nr 127, poz. 1873, z 2008r. Nr 174, poz. 3042, z 2009r. Nr 13, poz. 296) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1- 4 otrzymują brzmienie:

,,1) ustawy z dnia 28 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835);

2) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320);

3) ustawy z dnia 21 listopada 2007r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007r. Nr 226, poz. 1675, z 2008 r. Nr 195, poz. 1200, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 97, poz. 801, Nr 226, poz. 1809);

4) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 , Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800 i Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz.1706);";

2) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,,3. Siedziba Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji mieści się w Nakle nad Notecią, przy ul. Krzywoustego 7a.";

3) § 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

,,5) szkole - należy przez to rozumieć jednostki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nakło nad Notecią, tj.: szkoły podstawowe, gimnazja, zespoły szkół i przedszkola.";

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Podstawowym zadaniem Zespołu jest obsługa szkół, tworzenie warunków do ich prawidłowego funkcjonowania przy poszanowaniu ich autonomii.";

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

,,§ 8.1.Do zakresu działania Zespołu należą w szczególności:

a) nadzór nad działalnością szkół w zakresie spraw organizacyjnych, finansowych i administracyjnych;

b) organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół;

c) przygotowywanie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;

d) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i projektów zarządzeń burmistrza dotyczących zadań prowadzonych przez Zespół;

e) przygotowywanie i obsługa techniczna posiedzeń Komisji do rozpatrywania wniosków i ustalania listy kandydatów do przyznania nagród Burmistrza;

f) przygotowywanie wniosków o odznaczenia państwowe, resortowe oraz nagrody dla dyrektorów szkół zgodnie z obowiązującymi przepisami;

g) prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i organizacyjnej przez dyrektorów szkół;

h) współpraca z odpowiednim wydziałem Urzędu w zakresie koordynacji i nadzoru inwestycji i remontów w szkołach;

i) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Nakło nad Notecią

j) prowadzenie spraw: funduszu świadczeń socjalnych szkół, w części dotyczącej:

udzielania pożyczek mieszkaniowych oraz funduszu zdrowotnego w zakresie zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów;

k) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie realizowanych zadań;

l) prowadzenie sprawozdawczości oraz analiz rzeczowych i finansowych w zakresie realizowanych zadań;

ł) sporządzanie projektów planów rzeczowo-finansowych w zakresie realizowanych zadań;

m) prowadzenie spraw kasy zapomogowo-pożyczkowej:

- dla szkół, na podstawie zawartego porozumienia w sprawie upoważnienia dla ZOOR do nieodpłatnej obsługi księgowej,

- dla niepublicznych jednostek oświatowych działających na terenie Gminy Nakło nad Notecią na podstawie zawartych porozumień o współfinansowaniu kosztów kasy zapomogowo - pożyczkowej;

n) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji.

2. Ponadto Zespół analizuje i przedstawia Burmistrzowi propozycje w zakresie:

a) tworzenia, przekształcania oraz likwidacji szkół;

b) projektów oceny pracy dyrektorów szkół wynikające z art. 6a ust. 6 Karty Nauczyciela;

c) projektu aktu założycielskiego i projektu statutu nowo tworzonej szkoły;

d) zmian dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów szkół zgodnie z obowiązującą w danym roku kalendarzowym uchwałą Rady Miejskiej w sprawie:

regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli; e) odpłatności za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach;

f) ustalania sieci publicznych szkół oraz granic ich obwodów;

g) opiniowania kandydatur na stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych w szkołach;

h) zezwolenia na założenie szkoły przez osobę prawną lub fizyczną;

i) spraw związanych z trybem udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych.

3. Do zadań Zespołu należy także:

a) wyrażanie opinii w sprawie zbycia mienia komunalnego będącego w użytkowaniu szkół;

b) prowadzenie spraw związanych z mieszkaniami znajdującymi się w budynkach szkolnych;

c) wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela;

d) współpraca z odpowiednim wydziałem Urzędu w zakresie zabezpieczania środków finansowych z przeznaczeniem na działalność ekologiczną oraz prawidłowym ich wydatkowaniem w szkołach i przedszkolach niepublicznych.

4. Zadania Zespołu w zakresie kultury fizycznej:

a) administrowanie obiektów przekazanych w trwały zarząd Zespołowi;

b) organizowanie i koordynowanie imprez sportowych, rekreacyjnych oraz turystycznych dla mieszkańców gminy;

c) inicjowanie różnych form wypoczynku i rekreacji;

d) współpraca z podmiotami powołanymi do realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej działającymi na terenie gminy;

e) promowanie osiągnięć i wspieranie inicjatyw z zakresu kultury fizycznej.";

6) §11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Zespół jest jednostką budżetową Gminy Nakło nad Notecią, którego gospodarka finansowa prowadzona jest na zasadach przewidzianych dla samorządowych jednostek budżetowych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nakła nad Notecią.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »