| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/225/2010 Rady Powiatu w Żninie

z dnia 1 października 2010r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Żnińskiemu lub jego jednostkom podległym

Na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku nr 157, poz. 1240 ze zm.1) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym w postaci umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności przypadających Powiatowi Żnińskiemu lub jego jednostkom podległym z zastrzeżeniem § 7.

§ 2. 1. Należności mogą być umorzone w całości z urzędu, jeżeli:

1)osoba fizyczna - zmarła nie pozostawiając żadnego majątku, albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł,

2)osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należności, a odpowiedzialność z tytułu należności z mocy prawa nie przechodzi na osoby trzecie,

3)zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

4)jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.

2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, umorzenie należności może nastąpić tylko wtedy gdy warunki umorzenia określone w ust. 1 zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 3. 1. Do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności uprawniony jest:

1)kierownik jednostki podległej - jeżeli wartość należności głównej nie przekracza 500,00 zł,

2)Zarząd Powiatu - jeżeli wartość należności głównej przekracza 500,00 zł.

2. Umarzanie należności przypadające jednostce podległej powyżej 500,00 zł dokonuje Zarząd Powiatu po przedstawieniu przez kierownika jednostki podległej uzasadnionego i udokumentowanego wniosku oraz po uzyskaniu opinii właściwego wydziału Starostwa Powiatowego w Żninie sprawującego nadzór merytoryczny nad daną jednostką podległą.

3. Organ właściwy do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności głównej jest również uprawniony do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty odsetek oraz innych należności ubocznych.

4. Od należności, której termin spłaty odroczono lub rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia zawarcia umowy lub porozumienia do upływu terminu spłaty.

§ 4. 1. W przypadku gdy jest to uzasadnione ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym organ o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2 na wniosek dłużnika może:

1)umorzyć należność w całości lub w części,

2)odroczyć termin zapłaty całości lub części należności,

3)rozłożyć płatność całości lub części należności na raty.

2. W stosunku do dłużników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, stosowanie ulg w spłacie należności pieniężnych, o których mowa w § 4 ust. 1, mających charakter cywilnoprawny, stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006 )

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci należności odroczonej w terminie lub nie zapłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę obliczonymi od pierwotnych terminów płatności.

4. Wniosek o umarzanie należności, odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenia na raty składa się odpowiednio do kierownika jednostki lub Zarządu Powiatu.

5. Wniosek o którym mowa w ust. 1 nie dotyczący pomocy de minimis powinien zawierać, odpowiednio, szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia przesłanek umorzenia, odraczania lub rozkładania na raty, opis aktualnej sytuacji finansowej i materialnej dłużnika oraz dokumenty potwierdzające okoliczności podane we wniosku.

6. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem :

1)wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo zaświadczeniu o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2)inne informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

7. Wniosek o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 wniesiony po terminie płatności należności pozostaje bez rozpatrzenia.

8. Obliczenia terminów dokonuje się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny.

9. W przypadku stwierdzenia przez kierownika jednostki lub Zarząd Powiatu, że wniosek jest niekompletny, Zarząd Powiatu lub kierownik jednostki zobowiązują wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni. Do czasu przekazania brakujących dokumentów nie może nastąpić odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie należności.

10. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.

11. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

§ 5. Udzielenie ulgi następuje w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego.

§ 6. 1. Kierownik jednostki przedstawia Zarządowi Powiatu informacje dotyczące udzielonych ulg według stanu na 31 grudnia każdego roku kalendarzowego w terminie do 31 stycznia roku następnego.

2. Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu zbiorczą informacje dotyczącą udzielonych ulg w sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu.

§ 7. W przypadku umarzania należności z urzędu w stosunku do dłużnika będącego beneficjentem pomocy lub podejmowania czynności określonych w § 4 ust. 1 na wniosek dłużnika będącego beneficjentem pomocy stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXXV/265/2006 Rady Powiatu w Żninie z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w art. 59 nałożyła na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego czyli Radę Powiatu obowiązek określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. W związku z art. 7 ustawy z 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej projekt uchwały został w dniu 2 czerwca 2010 r. przesłany do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wniósł zastrzeżenia. Niniejsze zastrzeżenia zostały uwzględnione w projekcie uchwały. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i uzasadnione. MW/EN

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Artowicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »