| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/323/10 Rady Gminy Złotniki Kujawskie

z dnia 26 października 2010r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zasad poboru podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271 oraz 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675/ oraz art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) /tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620/

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,69 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,15 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,16 zł od 1 m2 powierzchni,

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,35 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,72 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3. od budowli - 2 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. 1. Pobór podatku od nieruchomości odbywać się będzie w drodze inkasa oraz w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek Gminy Złotniki Kujawskie w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich nr 97 8142 1059 0000 0547 2000 0003.

2. Pobór zarządzony w drodze inkasa wykonywać będą sołtysi wsi.

3. Wynagrodzenie za inkaso określa się w wysokości 4% pobranych podatków.

4. Pobór w drodze inkasa ogranicza się w przypadku jednorazowej wpłaty do kwoty 3.000 zł od jednego podatnika.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Złotniki Kujawskie nr XXXV/260/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zasad poboru podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała podlaga ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Zygmunt Rosa


Uzasadnienie


Rada Gminy Złotniki Kujawskie w drodze uchwały określa stawki podatku od nieruchomości.
Ustalone stawki nie przekraczają górnych granic stawek kwotowych opublikowanych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. /M. P. Nr 55, poz. 755/. Poniżej tabela przedstawia stawki ustawowe i przyjęte dla celów ustalenia podatku od nieruchomości w 2010 r. i na 2011 r.

Lp.

Przedmiot opodatkowania

2010 r.

2011 r.

Stawki ustawowe

Stawki gminne

Stawki ustawowe

Stawki gminne

1

2

3

4

5

6

I.

od gruntów

1.

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków za 1 m2 powierzchni

0,77

0,67

0,80

0,69

2.

pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne - od 1 ha powierzchni

4,04

4,04

4,15

4,15

3.

pozostałych za 1 m2 powierzchni

0,39

0,14

0,41

0,16

II.

od budynków i ich części:

1.

mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej

0,65

0,57

0,67

0,59

2.

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej

20,51

19,76

21,05

20,35

3.

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej

4,16

4,15

4,27

4,27

4.

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej

9,57

9,44

9,82

9,72

5.

pozostałych - od 1 m2 powierzchni użytkowej

6,68

4,32

7,06

4,45

III.

od budowli

2%

2%

2%

2%

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1. Dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.),
2. Dyrektywy 1999/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Pismo "Niebieska Linia"

Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »