| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/360/10 Rady Gminy Sicienko

z dnia 27 października 2010r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1213, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 127, poz. 857) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała niniejsza określa szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn zm.) zwanymi dalej organizacjami pozarządowymi oraz radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

2. Konsultacje stanowią jedną z form współpracy gminy Sicienko z organizacjami pozarządowymi.

§ 2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców gminy Sicienko lub radą działalności pożytku publicznego w przypadku jej powołania.

§ 3. 1. Przedmiotem konsultacji są:

1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych;

2) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi;

3) projekty uchwał, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych;

4) projekty uchwał dotyczących sfery zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Wójt Gminy może również z własnej inicjatywy poddać pod konsultacje inne akty prawne w tym w szczególności o charakterze strategiczno-programowym, które dotyczą działalności organizacji pozarządowych.

§ 4. 1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wydaje Wójt Gminy.

2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zamieszcza się nie później niż 7 dni przed terminem konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Sicienko oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sicienku.

3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji może być podane do wiadomości publicznej lub przekazane do wiadomości organizacji pozarządowych również w inny sposób, w szczególności poprzez pisemne zawiadomienie organizacji pozarządowych współpracujących z gminą, ogłoszenie w prasie.

4. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno określać:

1) cel konsultacji;

2) przedmiot konsultacji;

3) termin konsultacji;

4) formę prowadzenia konsultacji;

5) sposób udostępnienia projektu aktu prawnego podlegającego konsultacjom.

§ 5. Konsultacje mogą być prowadzone w formie:

1) bezpośrednich otwartych spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych;

2) powołania zespołu opiniodawczo-konsultacyjnego;

3) wyrażenia pisemnej opinii;

4) ankiet.

§ 6. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady:

1) pomocniczości;

2) suwerenności stron;

3) partnerstwa;

4) efektywności;

5) uczciwej konkurencji;

6) jawności.

§ 7. 1. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych, które wzięły w nich udział.

2. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

§ 8. 1. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się sprawozdanie.

2. Sprawozdanie z konsultacji publikuje się nie później niż 30 dni po zakończeniu konsultacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Sicienko oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sicienku.

§ 9. Wyniki konsultacji Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy w uzasadnieniu projektu uchwały podlegającej konsultacjom.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Uzasadnienie

Znowelizowana ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy lub z radami działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacjom na tych zasadach podlega również roczny lub wieloletni program współpracy z organizacji pozarządowymi i zrównanymi z nimi podmiotami. Na organie stanowiącym, jakim jest rada gminy spoczywa obowiązek określenia szczegółowych zasad konsultacji w wymienionym powyżej zakresie. Zostaje on zrealizowany niniejszą uchwałą Projekt uchwały został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców gminy Sicienko.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »