| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/361/10 Rady Gminy Sicienko

z dnia 27 października 2010r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sicienko

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Nr 79 poz. 666, Nr 92 poz. 753, Nr 215, poz. 1664 z 2010 r. Nr 47, poz. 278), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sicienko zawarte w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sicienko, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sicienko.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała NR XXXIX/254/06 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Sicienko Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 122, poz. 803 z dnia 15.09.2006 r./ zmieniona Uchwałą Nr XL/268/06 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 czerwca 2006 r. /Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 122, poz. 1806/.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.


Uzasadnienie

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn.zm./, a także ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm./ oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach /Dz. U. Nr 79, poz. 666/ zachodzi konieczność uchwalenia nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sicienko uwzględniającego nowe zadania nałożone przez ustawodawcę na jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach regulamin uchwala rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 09 sierpnia 2010 r. zaopiniował przedmiotowy regulamin pozytywnie. Podjęcie niniejszej uchwały przez radę gminy jest uzasadnione i konieczne.


Załącznik do Uchwały Nr XLIX/361/10
Rady Gminy Sicienko
z dnia 27 października 2010 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY SICIENKO

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. nieruchomości - należy przez to rozumieć część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności;

2. właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami;

3. odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców, które ze względu na swój charakter lub skład podobne są do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

4. odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, charakteryzujący się tym, iż jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;

5. bateriach i akumulatorach - należy przez to rozumieć źródła energii elektrycznej wytwarzane przez bezpośrednie przetwarzanie energii chemicznej, które składa się z jednego albo kilku:

a) pierwotnych ogniw baterii nienadających się do powtórnego naładowania albo

b) wtórnych ogniw baterii nadających się do powtórnego naładowania;

6. odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;

7. zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - należy przez to rozumieć zużyty sprzęt stanowiący odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

8. odpadach niebezpiecznych - należy rozumieć przez to odpady komunalne zawierające substancje niebezpieczne, które z uwagi na swój skład i zawartość nie dają się poddać procesowi odzysku i przerobu w standardowych instalacjach odzysku odpadów komunalnych np. zużyte baterie i akumulatory, świetlówki, leki, itp.;

9. nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

10. zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;

11. przydomowych oczyszczalniach ścieków bytowych - należy przez to rozumieć urządzenia, które oczyszczają ścieki bytowe pochodzące z zabudowy mieszkaniowej i pozwalają na odprowadzenie ich w stanie oczyszczonym do gruntu;

12. chodniku - należy przez to rozumieć wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości;

13. zakładzie utylizacji odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć legalnie działający obiekt służący prowadzeniu odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów komunalnych, a w szczególności mogą to być składowiska, kompostownie, spalarnie sortownie, zakłady przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i surowców;

14. jednostkach wywozowych - należy przez to rozumieć Zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów;

15. zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

16. zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych, a w szczególności: koniowate, bydło, świnie, owce, kozy, kury, kaczki, gęsi, gołębie, indyki, perliczki, strusie, króliki, nutrie, norki, lisy, tchórzofretki, ryby hodowlane, pszczoły oraz inne zwierzęta w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;

17. chowie zwierząt - rozumie się przez to wszelkie formy utrzymywania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania.

§ 2. Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sicienko zwane dalej "zasadami" regulują:

1. wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz odpadów z remontów, (selektywnej zbiórki odpadów komunalnych),

b) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi (samochodowymi),

2. rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych urządzeń,

3. częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

4. maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowisku odpadów,

5. inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami,

6. wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach,

7. obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniami lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,

8. wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 3. Regulamin obowiązuje:

1. właścicieli nieruchomości,

2. jednostki wywozowe,

3. jednostkę eksploatującą stację zlewną nieczystości (ciekłych) na oczyszczalni ścieków.

Rozdział II.
Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach i terenach pożytku publicznego

§ 4. Właściciele są zobowiązani do utrzymania porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarno - higienicznego nieruchomości przez:

1. zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych jak również nieczystości ciekłych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2. wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale III urządzenia, służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

3. dbanie o estetykę posesji.

§ 5. 1. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy do obowiązków właściciela nieruchomości.

2. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Piasek do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

3. Użytkownik drogi w przypadku jej zanieczyszczenia błotem, obornikiem, słomą i innymi tego typu zanieczyszczeniami zobowiązany jest do ich natychmiastowego uprzątnięcia.

4. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z przystanków komunikacyjnych oraz z wydzielonych krawężnikiem lub oznakowaniem poziomym torowisk pojazdów szynowych należy do obowiązków przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.

5. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu drogi. Do obowiązków zarządu drogi należy także:

a) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

b) pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej.

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawarcia umów na wywóz nieczystości stałych i ciekłych z jednostką wywozową.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania korzystania z usług w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie umowy i dowodów płacenia za te usługi.

§ 7. Na terenie nieruchomości oraz na chodnikach, podwórzach itp.:

1. mycie samochodów może odbywać się jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki po wstępnym oczyszczeniu ze smarów mogą być odprowadzone do sieci kanalizacyjnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu; w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzone do zbiorników wodnych lub do ziemi,

2. naprawy i regulacje samochodów mogą się odbywać wyłącznie w miejscach do tego celu wyznaczonych i pod warunkiem, że powstające odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych.

§ 8. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do niezwłocznego usuwania z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków.

§ 9. Właściciele nieruchomości mogą kompostować, wyselekcjonowane z odpadów komunalnych, odpady organiczne na terenie posiadanej nieruchomości, w kompostowniku lub specjalistycznych pojemnikach w przypadku braku możliwości budowy w obrębie nieruchomości takiego kompostownika. Kompostowanie odpadów nie może stanowić uciążliwości dla innych osób.

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz odpadów z remontów w sposób określony w umowie z przedsiębiorcą uprawnionym do ich odbioru; dla właścicieli nieruchomości nieodpłatny jest odbiór selektywnie zebranych odpadów: szkła, tworzyw sztucznych i papieru.

2. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów gmina nieodpłatnie udostępnia w poszczególnych miejscowościach.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są wydzielać przeterminowane leki ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach.

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do wyznaczonych punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Rozdział III.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także zasady ich rozmieszczania oraz utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 11. Odpady komunalne stałe gromadzi się na terenie nieruchomości wyłącznie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i kontenerach lub w specjalnych workach foliowych. Natomiast nieczystości ciekłe, nie odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej lub przydomowej oczyszczalni ścieków, w szczelnych zbiornikach bezodpływowych.

§ 12. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają odpady inne niż komunalne, to muszą być one gromadzone w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych.

§ 13. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzoną na terenie danej nieruchomości działalnością w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych, nie mogą być gromadzone w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów komunalnych.

§ 14. 1. Ilość i wielkość kontenerów i pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych stałych na terenie nieruchomości powinna odpowiadać ilości powstających tam odpadów.

2. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:

a) pojemniki na odpady o pojemności 80 l, 110 l, 120 l, 140 l, 240 l, 1100 l,

b) worki foliowe

c) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła i tworzyw sztucznych.

3. Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o nominalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:

1) szacując, iż mieszkaniec gminy zbiera rocznie odpady o łącznej masie ok. 200 kg.

2) zakładając dwutygodniowy cykl wywozu odpadów, niezbędna pojemność pojemnika wynosi 20 l na osobę.

Dozwolone jest wspólne korzystanie przez kilka gospodarstw domowych z pojemników ustawionych razem lub z jednego pojemnika o pojemności zapewniającej pokrycie zapotrzebowania według normy zapisanej w ust. 3.

4. Prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogródkami działkowymi, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normy dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru:

1) dla szkół należy ustawić pojemniki o objętości wystarczającej do zgromadzenia w ciągu tygodnia 3 l odpadów komunalnych na każdego ucznia i pracownika,

2) dla przedszkoli należy ustawić pojemniki o objętości wystarczającej do zgromadzenia w ciągu tygodnia 2 l odpadów na każde dziecko i pracownika,

3) w zakładach rzemieślniczych, usługowych i przemysłowych dla pomieszczeń biurowych i socjalnych należy ustawić pojemniki o objętości wystarczającej do zgromadzenia w ciągu tygodnia 120 l odpadów komunalnych na każdych 10 zatrudnionych,

4) dla restauracji, jadłodajni, barów i innych stałych obiektów gastronomicznych należy ustawić pojemniki o objętości wystarczającej do zgromadzenia w ciągu tygodnia 20 l. odpadów komunalnych na jedno miejsce konsumpcyjne. Dla ulicznych punktów malej gastronomii należy ustawić, co najmniej jeden pojemnik 120 l.

5) dla lokali handlowych należy ustawić pojemniki o objętości wystarczającej do zgromadzenia na okres nie dłuższy niż dwa tygodnie 50 l. odpadów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 120 l. na jeden lokal.

§ 15. Urządzenia do zbierania odpadów na nieruchomości powinny być umieszczone w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników jednostek wywozowych, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich, a na terenach ogródków działkowych w wyznaczonych przez Zarząd Ogrodu miejscach.

§ 16. Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych:

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać pojemniki na odpady w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników, a w szczególności ma obowiązek utrzymywania ich w czystości oraz co najmniej raz na kwartał dezynfekować.

2. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu i żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych, a także odpadów z działalności gospodarczej.

3. Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów.

4. Do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać:

a) ceramikę (doniczki, porcelanę, talerze),

b) lustra,

c) szkło budowlane,

d) szyby samochodowe.

5. Do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać:

a) tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie,

b) opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach,

c) opakowania po środkach chwasto- i owadobójczych.

6. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.

§ 17. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego jednostki wywozowej.

Rozdział IV.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz innych terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 18. Wywóz odpadów komunalnych odbywa się według częstotliwości zapewniającej właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości.

§ 19. Odpady komunalne stałe winny być wywożone nie rzadziej niż:

1) z nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, co najmniej raz na 14 dni,

2) z nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, co najmniej raz na 7 dni,

3) z ogródków działkowych wg częstotliwości ustalonej przez Zarząd Ogródków Działkowych jednak w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie.

§ 20. Odbiór odpadów wielkogabarytowych, winien odbywać się dwa razy w roku według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem.

§ 21. Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych zobowiązany jest do wywozu nieczystości ciekłych i osadów z częstotliwością zapewniającą niedopuszczanie do ich przepełnienia i wylewania się zawartości na powierzchnię gruntu.

Rozdział V.
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowisku odpadów.

§ 22. Zgodnie z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami należy ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

1) do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,

2) do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,

3) do 31 grudnia 2020 r. do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Rozdział VI.
Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami

§ 23. Stawki opłat na wywóz odpadów komunalnych zawarte w umowie pomiędzy właścicielami nieruchomości a jednostką wywozową nie mogą być wyższe niż górne stawki opłat przyjęte uchwałą Rady Gminy.

§ 24. Jednostka wywozowa zobowiązana jest zróżnicować stawki za wywóz odpadów w sposób premiujący właścicieli nieruchomości wywiązujących się z obowiązku sortowania odpadów u źródła.

§ 25. Właściciele nieruchomości winni dążyć do maksymalnej segregacji odpadów komunalnych.

Rozdział VII.
Zasady utrzymania i hodowli zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

§ 26. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej nie może być uciążliwe dla innych osób; uciążliwości hodowli i chowu zwierząt nie mogą wykraczać poza granice nieruchomości, na której się znajdują.

2. Zabrania się hodować zwierzęta gospodarskie na terenie zabudowy wielorodzinnej i ogrodach działkowych.

§ 27. 1. Hodowla zwierząt powinna być usytuowana i prowadzona w taki sposób, aby nie pogarszała warunków sanitarnych i porządkowych otoczenia oraz nie była uciążliwa dla innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomości sąsiednich.

2. Pszczoły należy trzymać w ulach ustawionych w odległości, co najmniej 10 mb od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

§ 28. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich oraz teren przyległy powinny być utrzymane w należytej czystości. Wybiegi dla zwierząt winny być ogrodzone.

§ 29. Powyższe zasady nie naruszają uprawnień Państwowej Inspekcji Sanitarnej do wydania decyzji o likwidacji hodowli zwierząt.

Rozdział VIII.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 30. Osoby utrzymujące zwierzęta są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 31. Posiadacze psów i innych zwierząt domowych zobowiązani są do zachowania ostrożności mającej na celu ochronę przed zagrożeniem, uciążliwością dla ludzi jak również przed zanieczyszczeniem korytarzy, klatek schodowych i innych wspólnych części budynku oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, w tym piaskownic dla dzieci, placów zabaw, boisk szkolnych, plaż i kąpielisk.

§ 32. Posiadacze psów zobowiązani są poddać wszystkie posiadane psy okresowemu szczepieniu przeciw wściekliźnie.

§ 33. Psy należy prowadzić na smyczy. Zwolnienie ze smyczy jest dozwolone tylko w przypadku, gdy pies jest w kagańcu oraz w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i pod warunkiem sprawowania przez posiadacza bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

§ 34. Psy używane do pilnowania posesji należy zabezpieczyć przed wydostaniem się na zewnątrz lub trzymać na uwięzi.

§ 35. Niedozwolone jest wprowadzanie, wnoszenie zwierząt do sklepów, lokali gastronomicznych, aptek, pomieszczeń biurowych, na place zabaw dzieci oraz do innych obiektów, w których obowiązuje taki zakaz.

§ 36. Usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności z ulic, placów, parkingów, zieleńców należy do obowiązków posiadaczy zwierząt, które spowodowały to zanieczyszczenie.

Rozdział IX.
Wyznaczenie terenów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia.

§ 37. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji ciąży na właścicielach nieruchomości:

1. w odniesieniu do budynków wielomieszkaniowych, obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności oraz nieruchomości, na których prowadzi się hodowlę zwierząt gospodarskich - co najmniej 1 raz w roku,

2. w odniesieniu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych - w miarę potrzeb.

§ 38. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje Wójt Gminy w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, do publicznej wiadomości poprzez zarządzenie.

§ 39. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego wywołanego plagą gryzoni deratyzację przeprowadza się w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Rozdział X.
Postanowienia końcowe.

§ 40. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sicienko sprawuje Wójt Gminy Sicienko za pośrednictwem odpowiednich organów i uprawnionych osób.

§ 41. Do prowadzenia kontroli postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie upoważnieni są funkcjonariusze policji oraz merytoryczni pracownicy Urzędu Gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »