| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/362/10 Rady Gminy Sicienko

z dnia 27 października 2010r.

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz. 675/ w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 roku Nr 144, poz. 1042, z 2008 roku Nr 223, poz. 1464, z 2009 roku Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr215, poz. 1664, z 2010 roku Nr 47, poz. 287/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała ustala wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Sicienko.

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

2) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym:

a) posiadać atestowane urządzenia i środki, przy pomocy, których zwierzęta będą wyłapywane, a które nie będą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia;

b) posiadać kojce do przetrzymywania wyłapanych zwierząt do czasu ich transportu do schroniska;

c) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt, spełniający wymagania przepisów ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt /Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm./ oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;

3) zapewnić, w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną;

4) posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkolona kadrę, w ilości gwarantującej stałe świadczenie usług;

5) posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska;

6) posiadać umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwierząt z zarządcą schroniska dla zwierząt;

7) posiadać umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części.

8) wykonywać usługi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt /Dz. U. z 1998 roku Nr 116, poz. 753/ oraz wymogami standardu humanitarno-sanitarnego, na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony zwierząt i wymagań sanitarnych;

9) zapewnić całodobową dyspozycyjność w wykonywaniu usług dla Gminy Sicienko w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

10) prowadzić dokumentację wykonywanej działalności, w tym:

a) umów z podmiotami, z którymi współpracuje;

b) dowodów potwierdzających miejsce i czas schwytania i dostarczenia zwierząt do schroniska.

2. Powyższe wymagania powinny zostać wykazane odpowiednimi dokumentami.

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności:

1) aktualne zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego;

2) dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania środkami transportu przeznaczonymi do przewozu zwierząt;

3) wykaz wyposażenia, będącego w dyspozycji przedsiębiorcy, wykorzystywanego przy świadczeniu usług;

4) umowa o stałej współpracy z lekarzem weterynarii;

5) umowa o świadczenie usług, jeżeli takowe były świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk;

6) dokument wskazujący na prawo władania terenem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 np. wyciąg z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa dzierżawy, umowa użyczenia, umowa użytkowania, umowa najmu;

7) świadectwa ukończenia kursów i szkoleń lub też ich odpisy, osób, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4.

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt;

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1;

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie budynku lub obiektu budowlanego na cel objęty przedmiotem zezwolenia lub inny stosowny dokument określony przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane /Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm./;

4) prowadzić ww. działalność w miejscu i w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie wymogów weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt /Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657/;

5) prowadzić działalność zgodnie z zachowaniem warunków sanitarnych i ochrony zdrowia zwierząt określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt /Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm./

6) posiadać zadaszony budynek lub obiekt, z odpowiednio wydzielonymi boksami, w których bezdomne zwierzęta będą przebywać;

7) pomieszczenia w schronisku przeznaczone dla zwierząt powinny być poddawane częstej dezynfekcji oraz utrzymywane w należytym porządku;

8) przyrządy znajdujące się w boksach powinny być bezpieczne, a korzystanie z nich nie powinno stwarzać zagrożenia dla życia i bezpieczeństwa zwierząt;

9) zapewnić przetrzymywanym zwierzętom opiekę weterynaryjną;

10) posiadać umowę z podmiotem prowadzącym utylizację zwłok zwierzęcych, grzebowisko lub spalarnię zwłok zwierzęcych lub ich części;

11) pracownicy schroniska powinni być przeszkoleni w zakresie pracy ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt.

2. Powyższe wymagania powinny zostać wykazane następującymi dokumentami:

1) aktualnym zaświadczeniem o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego;

2) umową o stałej współpracy z lekarzem weterynarii;

3) umową o świadczenie usług, jeżeli takowe były świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk;

4) dokumentem wskazującym na prawo władania terenem, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 np. wyciągiem z księgi wieczystej, aktem notarialnym, umową dzierżawy, umową użyczenia, umową użytkowania, umową najmu;

5) zapewnieniem przyjęcia zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się zbieraniem, przetwarzaniem, grzebaniem lub spalaniem zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 4. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i/lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;

2) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością wyposażoną w obiekty budowlane i urządzenia zlokalizowane, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oraz spełniające wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych /Dz. U. z 2003 r. Nr 8, poz. 104/ i norm Unii Europejskiej /Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/WE z 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów, Rozporządzenie /WE/Nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi/;

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie budynku lub obiektu budowlanego na cel objęty przedmiotem zezwolenia lub inny stosowny dokument określony przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane /Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm./;

4) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym;

5) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części;

6) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem;

7) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części;

8) posiadać środki do przechowywania bądź gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania bądź posiadać umowę gwarantującą odbiór bądź pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru odpadów powstałych w procesie spalania;

9) dysponować pojazdem przystosowanym do transportu zwłok zwierzęcych i ich części;

10) dysponować chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych.

2. Powyższe wymagania powinny zostać wykazane następującymi dokumentami:

1) aktualnym zaświadczeniem o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego;

2) dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do dysponowania środkami transportu przeznaczonymi do przewozu zwierząt;

3) umową o świadczenie usług, jeżeli takowe były świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk;

4) dokumentem wskazującym na prawo władania terenem, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 np. wyciągiem z księgi wieczystej, aktem notarialnym , umową dzierżawy, umową użyczenia, umową użytkowania, umową najmu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sicienko

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Uzasadnienie

Na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części wymagane jest zezwolenie. Zezwolenie udzielane jest przez prezydenta, wójta, burmistrza właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług. Na terenie gminy Sicienko zezwolenie udzielane jest przez Wójta Gminy Sicienko.
W świetle zapisu art.7 ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z póź. zm.) wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części określa rada gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dobrzycka

salon i sklep internetowy 9design

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »