reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/212/10 Rady Gminy Dragacz

z dnia 5 listopada 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli


Na podstawie art. 30 ust. 6 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm. 1) ) w uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXIII/161/09 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, § 5 ust.1 i 4 otrzymują brzmienie:
"§ 5.1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w poniższej tabeli:
Placówka Stanowisko kierownicze Wysokość dodatku w zł
przedszkole dyrektor 450-550
szkoła podstwowa gimnazjum dyrektor szkoły:
a) do 6 oddziałów 550-650
b) od 7 do 12 oddziałów 650-750
c) powyżej 12 oddziałów 750-850
wicedyrektor 450-550
kierownik szkoły filialnej 300-400
4. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom z tytułu:
1) powierzenia wychowawstwa grupy przedszkolnej 3-4-5-6-latków, w wysokości 70 zł i jest wypłacany proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia,
2) powierzenia wychowawstwa klas I - VI szkoły podstawowej oraz klas I - III gimnazjum - w wysokości 70 zł, bez względu na wymiar zatrudnienia,
3) sprawowania funkcji opiekuna stażu, w wysokości 60 zł."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady

mgr Jerzy Domański
UZASADNIENIE
Uzasadnienie do uchwały Nr XXXII/212/10 Rady Gminy Dragacz z dnia 05 listopada 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. Na mocy art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli, w drodze regulaminu wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54. Aktualnie obowiązujący regulamin przyjęto uchwałą Nr XXIII/161/09 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. Od stycznia 2009 roku wysokość dodatku za wychowawstwo wynosi - 55,00 zł a za sprawowanie funkcji opiekuna stażu - 45,00 zł, są to kwoty jedne z najniższych w porównaniu z ustalonymi przez inne samorządy. W związku ze zmianą wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od września 2010 r. i planowaną kolejną zmianą od września 2011 roku powstała konieczność ustalenia nowej wysokości tych dodatków, z uwzględnieniem zaistniałych zmian, wcześniejszych ustaleń radnych i postulatów związków zawodowych. Dlatego proponuje się aby od stycznia 2011 roku wysokość tych dodatków wynosiła za wychowawstwo - 70,00 zł a za sprawowanie funkcji opiekuna stażu - 60,00 zł. Skutek finansowy w roku 2011 powyżej 7% podwyżek od IX 2010 i IX 2011 roku wynosi odpowiednio dla dodatku za wychowawstwo - 4.178,72 zł i dla opiekuna stażu -1.287,20 zł (bez pochodnych od wynagrodzeń). Również obowiązujące kwoty dodatków funkcyjnych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze wymagają wprowadzenia zmian, gdyż brak jest obecnie możliwości podwyższenia tego składnika wynagrodzenia. Zakłada się, że proponowane widełki mogą obowiązywać również w 2012 roku. Projekt regulaminu został uzgodniony ze związkiem zawodowym zrzeszającym nauczycieli.
Przewodniczący Rady

mgr Jerzy Domański
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 ; Nr 220, poz. 1600 , z 2007 r. Nr 17, poz. 95; Nr 80, poz. 542; Nr 102, poz. 689; Nr 158, poz. 1103; Nr 176, poz. 1238; Nr 191, poz. 1369; Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, oraz z 2009 r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz.572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706.
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Brzostowska

Konsultant podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama