reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/559/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w gminie Kruszwica

Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa warunki i tryb finansowania zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Kruszwica.

§ 2. Celem publicznym z zakresu sportu jaki Gmina Kruszwica zamierza osiągnąć jest w szczególności:

1)poprawa warunków uprawiania sportu i osiąganie wyższych wyników sportowych przez członków klubów sportowych,

2)poprawa kondycji fizycznej poprzez zwiększenie dostępności mieszkańcom Gminy Kruszwica do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe.

§ 3. Zadanie własne, o którym mowa w § 1 jest realizowane poprzez przyznawanie dotacji celowych klubom sportowym, które:

1)działają na obszarze Gminy Kruszwica,

2)uczestniczą we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia,

3)zrzeszają zawodników posiadających licencje, kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,

4)nie działają w celu osiągnięcia zysku.

§ 4. 1. Udzielenie dotacji celowej, odbywa się w drodze otwartego konkursu ofert, który ogłasza Burmistrz Kruszwicy.

2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:

1)rodzaju zadania,

2)wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania,

3)zasadach przyznawania dotacji,

4)terminach i warunkach realizacji zadania,

5)terminie składania ofert,

6)terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty.

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce "Związki i Stowarzyszenia", na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy oraz na stronie internetowej Gminy Kruszwica w zakładce "Aktualności".

4. Termin do składania ofert nie może być krótszy niż 14 dni od ukazania się ostatniego ogłoszenia, o którym mowa w ust. 3.

5. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert może nastąpić na podstawie projektu uchwały budżetowej.

§ 5. Oferta klubu sportowego powinna zawierać w szczególności:

1)szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji,

2)termin i miejsce realizacji zadania,

3)kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania wraz ze wskazaniem udziału środków własnych,

4)informację o wcześniejszej działalności klubu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

5)informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł.

§ 6. 1. Oferty złożone w konkursie opiniuje komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Kruszwicy.

2. Przy opiniowaniu oferty uwzględnia się w szczególności:

1)możliwość realizacji zadania przez klub sportowy,

2)kalkulację kosztów realizowanego zadania,

3)jakość realizowanego zadnia i kwalifikacje osób je realizujących,

4)udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,

5)dotychczasowe doświadczenie we współpracy z Gminą Kruszwica,

6)promocję Gminy Kruszwica poprzez sport.

3. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Burmistrz Kruszwicy, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

§ 7. Wyniki konkursu ofert zamieszczane są w miejscach, których mowa w § 4 ust. 3.

§ 8. Z klubem sportowym, któremu przyznano dotację celową zawiera się umowę w formie pisemnej.

§ 9. Sprawozdanie z wykonania zadania określonego w umowie klub sportowy sporządza w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

§ 10. Gmina Kruszwica dokonuje kontroli i oceny wykonania przedmiotu umowy a w szczególności:

1)stanu realizacji zadania,

2)efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,

3)prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,

4)prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawach i w postanowieniach umowy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kruszwicy.

§ 12. Traci moc uchwała Nr XVIII/194/2008 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kruszwicy


Emilia Lewandowska


Uzasadnienie

Niniejsza uchwała stanowi wyraz dbałości Gminy Kruszwica o właściwy rozwój wszelkich form aktywności fizycznej, które poprzez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, a także rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Uchwała uzyskała pozytywną opinię kruszwickiej Rady Sportu. Ze względu na zmianę przepisów niniejsza uchwała zastąpi podobną regulację prawną dotychczas obowiązującą. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama