reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/247/2010 Wójta Gminy Fabianki

z dnia 5 listopada 2010r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Fabianki przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Fabianki przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, i Nr 219, poz. 1705; z 2010 Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 , poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Niniejsza uchwała reguluje:

1) tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Fabianki dla zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie:

a) niepublicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz niepublicznych przedszkoli specjalnych,

b) innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust 7 ustawy,

c) niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem niepublicznych szkół podstawowych specjalnych i niepublicznych gimnazjów specjalnych, niepublicznych szkół artystycznych,

2) tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez beneficjentów określonych w pkt 1.

§ 2. 1. Niepubliczne przedszkole, o którym mowa w § 1 pkt.1 lit. a otrzymuje z budżetu Gminy Fabianki dotację ustalaną według następujących zasad:

1) kwota dotacji na każdego ucznia odpowiadać będzie 75 procentom wydatków bieżących ponoszonych przez najbliższą gminę na jednego ucznia w przedszkolu publicznym z zastrzeżeniem pkt 2,

2) na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Fabianki,

2. Jeżeli do przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Gminy Fabianki koszty udzielonej dotacji, zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty ponosi gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń. Nie przekazanie środków przez gminę macierzystą nie wstrzymuje udzielania dotacji przedszkolu z ust. 1.

§ 3. 1. Inna niepubliczna forma wychowania przedszkolnego, o której mowa w § 1 pkt.1 lit.b otrzymuje z budżetu Gminy Fabianki dotację, ustaloną według następujących zasad:

1) kwota dotacji na każdego ucznia odpowiadać będzie 40 procentom wydatków bieżących ponoszonych przez najbliższą gminę na jednego ucznia w przedszkolu publicznym z zastrzeżeniem pkt 2,

2) na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Fabianki.

2. Jeżeli do niepublicznej formy wychowania przedszkolnego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Gminy Fabianki koszty udzielonej dotacji, zgodnie z art. 90 ust 2e ustawy o systemie oświaty ponosi gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń. Nie przekazanie środków przez gminę macierzystą nie wstrzymuje udzielania dotacji dla niepublicznej formy z ust1.

§ 4. Niepubliczna szkoła, o której mowa w § 1 pkt.1 lit. c otrzymuje z budżetu Gminy Fabianki dotację ustalaną według zasady, że kwota dotacji na każdego ucznia odpowiadać będzie kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Fabianki.

§ 5. Przyjmuje się następujące ustalenia ramowe wiążące w zakresie trybu udzielania i rozliczania dotacji:

1) dotacji udziela się pod warunkiem, że w terminie nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok otrzymywania dotacji podmiot prowadzący (lub zamierzający prowadzić) szkołę lub przedszkole przedłoży do Urzędu Gminy Fabianki wniosek zawierający informację o planowanej liczbie dzieci (uczniów),

2) wniosek, o którym mowa w pkt 1 powinien zawierać:

a) w przypadku niepublicznego przedszkola lub niepublicznej szkoły - datę i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji prowadzonej przez Gminę Fabianki z art. 82 ust. 2 ustawy o systemie oświaty i dodatkowo w przypadku szkół z § 1 pkt 1 - datę i numer decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej,

b) określenie planowanej liczby dzieci (uczniów) uczęszczających do placówki, wraz z dodatkowym wyodrębnieniem w przypadku przedszkoli ilości uczniów niepełnosprawnych oraz ilości uczniów nie będących mieszkańcami Gminy Fabianki. Ilość uczniów niepełnosprawnych (wg. wag) należy wykazywać również w szkołach których typu i rodzaju nie prowadzi Gmina Fabianki

c) wskazanie nazwy banku i numeru rachunku bankowego szkoły lub przedszkola, na który ma być przekazywana dotacja.

3) dotacja wypłacana będzie w dwunastu miesięcznych ratach, przekazywanych do ostatniego dnia każdego miesiąca.

4) od przekazania pierwszej raty dotacji, co miesiąc do dnia 10-tego każdego miesiąca, podmiot dotowany będzie przedkładał Urzędowi Gminy w Fabiankach informację o liczbie dzieci wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnienia do otrzymywania dotacji - na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

5) wysokość wypłacanej dotacji w stosunku do liczby uczniów dotowanego podmiotu korygowana będzie co miesiąc z uwzględnieniem danych z pkt 4.

6) kwota nadpłaconej dotacji miesięcznej zaliczana będzie w poczet dotacji udzielanej na miesiąc, w którym przedkładana jest informacja,

7) brak informacji z pkt 4, bądź informacja o ustaniu prawa do dotacji, stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty kolejnych rat dotacji. Złożenie zaległej informacji sprawozdawczej jest podstawą do przekazania zaległych rat dotacji na rzecz uprawnionej szkoły lub przedszkola.

8) kwota dotacji udzielonej w roku budżetowym dla przedszkola lub szkoły podlega rozliczeniu poprzez przedstawienie przez osobę prowadzącą szkołę lub przedszkole informacji:

- o faktycznej ilości uczniów w każdym miesiącu roku kalendarzowego,

- rocznej o kosztach kwalifikowanych poniesionych w roku kalendarzowym ze środków przekazanej dotacji, składanych do dnia 20 stycznia następnego roku budżetowego - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

9) ustalona i stanowiąca należność Gminy Fabianki kwota zwrotu z tytułu pobrania dotacji w nadmiernej wysokości, albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych podlega niezwłocznemu wpłaceniu przez osobę prowadzącą szkołę lub przedszkole na rachunek Urzędu Gminy Fabianki.

10) w przypadku zakończenia działalności jednostki organ prowadzący zobowiązany jest do rozliczenia dotacji jak w p-kcie 8, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności. Występującą nadpłatę dotacji podmiot prowadzący jednostkę zobowiązany jest zwrócić na konto Urzędu Gminy.

11) Za końcowy termin uczęszczania ucznia do placówki oświatowej uznaje się:

a) w przypadku gdy uczeń kończy szkołę odpowiednio 31 sierpień;

b) w przypadku skreślenia z listy uczniów - ostatni dzień miesiąca, w którym uczeń uczęszczał do placówki oświatowej.

§ 6. 1. Jednostka, która otrzymała dotację z budżetu Gminy Fabianki na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowywania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, może zostać skontrolowana w zakresie:

a) prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodności z przeznaczeniem;

b) zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach miesięcznych i na podstawie dokumentacji stanowiącej podstawę sporządzenie tych informacji.

2. Pracownicy Urzędu Gminy Fabianki upoważnieni przez Wójta Gminy do przeprowadzenia kontroli maja prawo wstępu do pomieszczeń jednostki oraz wglądu do prowadzonej przez nią dokumentacji organizacyjnej , finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

3. Podstawą do przeprowadzenia kontroli przez pracownika Urzędu Gminy Fabianki jest imienne upoważnienie od Wójta Gminy określające:

1) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę

2) nazwę jednostki kontrolowanej

3) zakres przedmiotowy kontroli z uwzględnieniem ust.1

4) czasookres przeprowadzanej kontroli

4. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się osobę prowadzącą jednostkę wraz z informacją o zakresie przedmiotowym kontroli i czasookresie jej przeprowadzenia.

5. W ramach dokumentacji okazywanej przez jednostkę, osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz żądać udzielania odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych.

6. Osoba prowadząca na dokumentach finansowych potwierdzających wydatki ujęte w rozliczeniach, zobowiązana jest zamieścić opis: "Wydatek finansowy ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Fabianki w kwocie ……. zł. (słownie: …………………zł.)" oraz pieczęć i podpis dyrektora lub osoby prowadzącej placówkę oświatową.

7. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, który otrzymuje osoba prowadząca jednostkę kontrolowaną i Wójt Gminy Fabianki.

8. Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do skontrolowanej jednostki kierowane jest pisemne wystąpienie pokontrolne zawierające zalecenia pokontrolne mogące dotyczyć stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie danych o ilości uczniów lub nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji.

9. Odpowiedzi na zalecenia pokontrolne udziela się w terminie 30 dni od dnia otrzymania.

§ 7. Tracą moc Uchwała Nr XIV/115/99 Rady Gminy Fabianki z dnia 29.12.1999r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu gminy dla uprawnionych niepublicznych placówek oświatowych, działających na terenie Gminy Fabianki, zmieniona uchwałą Nr XXXII/241/2002 z dnia 27 lutego 2002r

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fabianki.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Fabianki


Marek Komorowski


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572 z późn. zm.) określa w art. 90 ust. 4, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych o uprawnieniach szkół publicznych, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji.

W niniejszej uchwale ustala się:

- tryb udzielania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, których prowadzenie należy do obowiązkowych zadań Gminy Fabianki oraz przedszkolnych placówek oświatowych,

- tryb rozliczania udzielonej dotacji dla szkół podstawowych , gimnazjów, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/247/2010
Wójta Gminy Fabianki
z dnia 5 listopada 2010 r.

Informacja o liczbie dzieci ( uczniów ) wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnień do otrzymywania dotacji z budżetu Gminy Fabianki

Nazwa i adres szkoły ,zespołu szkół , przedszkola Typ i rodzaj szkoły …………………………………

Liczba dzieci (uczniów) w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania formularza

Przewidywana liczba dzieci (uczniów) w miesiącu , w którym składany jest formularz

Przewidywana liczba dzieci (uczniów) w miesiącu następnym

Miesiąc, rok …………….
Liczba uczniów…………
w tym: niepełnosprawnych ……………………………
w tym: uczniów przedszkola, którzy nie są mieszkańcami Gminy Fabianki, z podaniem imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania .………..……………………..
………………………………
………………………………
………………………………

Miesiąc, rok …………….
Liczba uczniów…………
w tym: niepełnosprawnych ……………………………
w tym: uczniów przedszkola, którzy nie są mieszkańcami Gminy Fabianki, z podaniem imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania .………..……………………..
………………………………
………………………………
………………………………

Miesiąc, rok …………….
Liczba uczniów…………
w tym: niepełnosprawnych ……………………………
w tym: uczniów przedszkola, którzy nie są mieszkańcami Gminy Fabianki, z podaniem imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania .………..……………………..
………………………………
………………………………
………………………………

Świadom odpowiedzialności za podawanie nieprawdy z Kodeksu Karnego, poświadczam aktualność prawa szkoły /przedszkola do otrzymania dotacji i aktualności związanych z tym danych z przedłożonego w dniu …………… wniosku o udzielenie dotacji.

Uwagi …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….

Informacja o zmianie rachunku bankowego Nowy numer rachunku bankowego dla szkoły/ przedszkola ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nazwisko i imię sporządzającego zestawienie
Nr telefonu
......................
Pieczątka i podpis
Data .......................

Nazwisko i imię osoby prowadzącej szkołe/przedszkole

Pieczątka i podpis

Przewodniczący Rady Gminy Fabianki


Marek Komorowski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/247/2010
Wójta Gminy Fabianki
z dnia 5 listopada 2010 r.

Rozliczenie wykorzystania otrzymanej dotacji sporządzone za .............................

Nazwa i adres szkoły/przedszkola/ ……………………………………

Typ i rodzaj szkoły ……………………………..

Część A - Informacja o ilości uczniów

Lp.

Miesiąc

Ilość uczniów

W tym ilość uczniów niepełnosprawnych

Część B - Rodzaj poniesionych wydatków

1. Kwota dotacji otrzymana w danym roku w złotych …………………….

2. Kwota dotacji wykorzystanej w danym roku w złotych …………………….

Lp.

Rodzaje wydatków finansowych z otrzymanej dotacji

Kwota wydatków poniesionych w okresie sprawozdawczym w złotych

I

Wynagrodzenia pracowników

II

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy)

III

Pozostałe wydatki na rzecz pracowników

1.

2.

3.

IV

Wydatki eksploatacyjne

V

Zakup wyposażenia, książek, pomocy naukowych

VI

Remonty bieżące

VII

Pozostałe wydatki

1.

2.

Ogółem suma wydatków I-VI

Kwota niewykorzystanej dotacji

Świadom odpowiedzialności za nienależne pobranie dotacji oraz wykorzystanie dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem ( z art. 82 Kodeksu karnego skarbowego ), poświadczam

zgodność przedstawionych powyżej informacji ze stanem faktycznym.

Uwagi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwisko i imię sporządzającego zestawienie

Nr telefonu ......................
Pieczątka i podpis ........................
Data .......................

Nazwisko i imię przedstawiciela organu prowadzącego jednostkę
............................................................................
Pieczątka i podpis.................

Przewodniczący Rady Gminy Fabianki


Marek Komorowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Jakubowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama