reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/262/2010 Rady Gminy Fabianki

z dnia 5 listopada 2010r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Fabianki

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572; z 2003r. Nr 137, poz. 1304; z 2004r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705; z 2010 Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148 poz. 991, Nr 127 poz.857) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 106 poz. 675) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Fabianki, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/141/2005 Rady Gminy Fabianki z dnia 3 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Fabianki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Fabianki


Marek Komorowski


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy ustala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Dotychczasowe zasady były uregulowane w uchwale Nr XXV/141/2005 Rady Gminy Fabianki z dnia 3 czerwca 2005 r. w związku z koniecznością bardziej szczegółowego określenia zasad przyznawania pomocy materialnej został opracowany nowy projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Fabianki.


Załącznik do Uchwały Nr XXXV/262/2010
Rady Gminy Fabianki
z dnia 5 listopada 2010 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Fabianki

§ 1 Zasady ogólne. 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Fabianki określa sposób ustalenia wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, formy stypendium szkolnego, tryb i sposób udzielenia stypendium szkolnego, tryb i sposób udzielenia zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

2. Na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym przeznacza się dotację celową z zastrzeżeniem, że:

1) na stypendium szkolne przeznacza się nie mniej niż 97% kwoty zapisanej na ten cel,

2) za zasiłki szkolne przeznacza się do 3 % kwoty zapisanej na ten cel,

3) jeżeli kwota w pkt 2 nie zostanie rozdysponowana do 10 listopada danego roku na zasiłki szkolne można ją przeznaczać na wypłatę stypendiów szkolnych.

§ 2 Sposób ustalenia wysokości stypendium szkolnego. 1. Ustalenie wysokości stypendium szkolnego następuje w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz od otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

§ 3. Formy stypendium szkolnego

1. Stypendium szkolne może być udzielone w następujących formach:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności udziału w:

a) wyrównawczych zajęć edukacyjnych, zajęciach dla dysgrafików, dyslektyków, zajęć logopedycznych i innych wynikających z potrzeby wyrównania braków edukacyjnych bądź z opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej,

b) innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak wyjazdy do kina, teatru, na basen, wycieczki szkolne, zielone szkoły, itp.

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności: nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych i innych,

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:

a) podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, edukacyjnych programów multimedialnych, sprzętu komputerowego, dostępu do sieci Internet itp.,

b) zeszytów, długopisów, piórników, plecaków i innych artykułów szkolnych,

c) stroju sportowego, stroju galowego i innego wyposażenia ucznia wymaganego przez szkołę, a także odzieży i obuwia, gdy ich posiadanie w sposób bezpośredni wiąże się z procesem edukacji ucznia,

d) innych pomocy niezbędnych do udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych.

4) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania a w szczególności:

a) zakwaterowania w bursie, internacie,

b) dojazdu do szkół środkami komunikacji publicznej,

c) opłat za posiłki wydawane w szkole.

5) świadczenia pieniężnego, jeżeli Wójt uzna, że udzielenie stypendium w innej formie nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów nie jest celowe.

2. Uczeń może otrzymać stypendium w jednej lub kilku formach jednocześnie.

§ 4 Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego. 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Gminnym Zespole Oświaty w Fabiankach w terminie określonym w art. 90n ust. 6 i 7 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).

2. Do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej Wójt może powołać Komisję Stypendialną.

3. Skład Komisji Stypendialnej, tryb jej pracy oraz szczegółowe zadania ustala Wójt odrębnym zarządzeniem.

4. Stypendium może być realizowane w innych okresach niż miesięczne lub jednorazowo.

5. W decyzji przyznającej stypendium szkolne określa się w szczególności formę stypendium, okres pobierania, miesięczną wysokość stypendium, a także sposób i termin rozliczenia adresata decyzji.

6. Stypendium szkolne udzielane w formie, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 - 4 regulaminu będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat, na podstawie oryginałów (lub poświadczonych kopii za zgodność z oryginałem) rachunków i faktur dotyczących dofinansowania kosztów zakupów i opłat.

§ 5 Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego. 1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy złożyć do Gminnego Zespołu Oświaty w Fabiankach.

2. Wystąpienie zdarzenia losowego powodującego trudną sytuację materialną winno być udokumentowane i dołączone do wniosku.

3. Przy ustaleniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialna rodziny, w której zamieszkuje uczeń.

§ 6 Postanowienia końcowe. 1. Realizacja przyznanej pomocy materialnej odbywa się za pośrednictwem Gminnego Zespołu Oświaty w Fabiankach.

2. Pomoc materialna przyznana uczniom będzie wypłacana w kasie Urzędu Gminy.

3. Stypendia szkolne przyznawane w postaci pomocy rzeczowej, realizowane będą poprzez wydanie rzeczy w szkołach usytuowanych na terenie gminy, do których uczęszczają uczniowie, a w przypadku uczniów szkół położonych poza terenem gminy w Urzędzie Gminy w Fabiankach.

Przewodniczący Rady Gminy Fabianki


Marek Komorowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama