| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/13/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2011 - 2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 i art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)1) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241)2) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591)3) .


RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKI
UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2011-2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF do uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, których termin zapłaty upływa w następnym roku, do łącznej kwoty 3.000.000 zł.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Solec Kujawski do zaciągania zobowiązań z tytułu umów do kwoty 3.000.000 zł, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR III/13/10 RADY MIEJSKIEJ
W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 29 GRUDNIA 2010 ROKU
W SPRAWIE: UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI
NA LATA 2011-2034.

Na podstawie art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski przedkłada w załączeniu wieloletnią prognozę finansową gminy na lata 2011-2034.

Uchwałę przygotowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.).

Z uwagi, że przedsięwzięcia tj. programy, projekty, gwarancje i poręczenia oraz umowy, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wieloletnia prognoza została przygotowana na lata 2011-2034.

Wieloletnią prognozę finansową gminy na lata 2011-2034 w zakresie dochodów i wydatków opracowano na podstawie budżetu na 2011 rok z uwzględnieniem podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2009-2014 (przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa) oraz tempa wzrostu PKB i CPI w poszczególnych latach w okresie 2015- 2040.


OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY
SOLEC KUJAWSKI NA LATA 2011 - 2034

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, jej mieszkańców, instytucje finansowe oraz organy nadzoru. Stworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową gminy Solec Kujawski w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy oraz ocenę jej zdolności kredytowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski została przygotowana na lata 2011-2034 z uwagi na zapisy art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), z którego wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3. Do przedsięwzięć należą wieloletnie:

1. programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi oraz związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;

2. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Ponieważ ostatnia potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia przypada na 2034 rok, wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona z uwzględnieniem tego okresu.

Metodykę zastosowaną w Wieloletniej Prognozie Finansowej można przedstawić w następujący sposób:


Dochody ogółem
- Wydatki bieżące (bez obsługi długu)
+ nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych powiększona o wolne środki

= środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe
- spłata i obsługa długu

= środki do dyspozycji na wydatki majątkowe
- Wydatki majątkowe

= nadwyżka/deficyt środków finansowych

+ kredyty/pożyczki/obligacje

= WYNIK FINANSOWY BUDŻETUPrzyjęta metodyka przedstawia sytuację finansową gminy oraz pozwala na ocenę jej zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych. Odzwierciedla ona przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach.

Założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych oraz osiąganej nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach zostały opracowane na podstawie danych historycznych. Podstawę do obliczeń stanowiły dane historyczne dotyczące wykonania budżetów za lata 2007, 2008, 2009 oraz plan za 9 miesięcy 2010 r. oraz przewidywane wykonanie za 2010 rok.

Nadwyżka operacyjna to część budżetu gminy, która może zostać wykorzystana na spłatę zaciągniętych przez gminę kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. Pozostała część może być wykorzystana na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Wartość nadwyżki operacyjnej oraz ich udział w dochodach są podstawowymi miernikami kondycji finansowej. Im wyższe są te wielkości, tym w lepszej kondycji finansowej jest Gmina Solec Kujawski.

Wyszczególnienie

2007 rok

2008 rok

2009 rok

Plan za
9-m-cy 2010

Przew. wykonanie w 2010r.

Plan 2011r.

dochody bieżące

37 291 887

39 453 882

42 286 439

42 757 033

42 757 033

45 085 967

wydatki bieżące

32 437 313

35 381 371

39 309 657

43 672 723

43 672 723

44 996 470

nadwyżka operacyjna

4 854 574

4 072 511

2 976 782

-915 690

-915 690

89 497

wydatki majątkowe

9 603 540

10 394 028

7 288 335

22 792 887

22 792 887

40 888 792

dochody majątkowe

6 637 281

7 202 781

4 321 150

18 861 377

18 861 377

35 799 295

Nadwyżka finansowa

-2 966 259

-3 191 247

-2 967 185

-3 931 510

-3 931 510

-5 089 497

Po odjęciu rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych, wykupu papierów wartościowych oraz wydatków bieżących na obsługę długu określona zostaje wielkość środków możliwych do wydatkowania na inwestycje w danym roku tj. środków do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 9). Jest to kwota, którą gmina może wydatkować w kolejnych latach na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków własnych. Gmina może realizować inwestycje, przekraczające tę wartość, korzystając z nadwyżek finansowych z lat poprzednich oraz z zewnętrznych źródeł finansowania.

Dochody budżetowe

Dochody bieżące, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku zostały wykazane w poszczególnych latach w oparciu o plan na rok 2011 z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych na latach 2010-2014 oraz tempa wzrostu PKB i CPI w latach 2015-2040.

W wieloletniej prognozie dochodów założono w kolejnych latach dochody ze sprzedaży majątku na poziomie od 3.000.000 zł do 5.000.000 zł, należy jednak mieć na uwadze niepewność ich wykonania, ze względu na obecną koniunkturę na rynku nieruchomości. Niewykonanie tych dochodów nie stanowi zagrożenia dla sytuacji finansowej gminy. Środki ze sprzedaży majątku przeznaczane są wyłącznie na inwestycje, w związku z tym, ewentualny ich brak wpłynie na ograniczenie zadań inwestycyjnych bądź na większe wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania. Z kolei wpływ tych dochodów do budżetu gminy zwiększy stan wolnych środków zwiększając możliwości inwestycyjne gminy.
Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku planowane w poszczególnych latach i następujących wielkościach:

2011 rok

- sprzedaż udziałów w spółce KPEC - 10.000.000 zł,

- sprzedaż nieruchomości gminnych - 4.000.000 zł,

- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 46.000 zł,

- sprzedaż składników majątkowych - 1.000 zł.

2012-2026 rok

- sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego I etap - 30 ha gruntów, budynki infrastruktury technicznej (linie energetyczne i gazowe, place składowe) - 20.000.000 zł,

- tereny pod budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne na osiedlu toruńskim (8 ha)- 8.000.000 zł,

- działki budowlane - 50 działek a'100 tys. zł - 5.000.000 zł,

- tereny pod działalność gospodarczą przy ul. Toruńskiej (10 ha) - 10.000.000 zł,

- mieszkania 270-300 lokali - 15.600.000 zł,

2027-2034 rok

- sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap -25.000.000 zł.

Planowane dochody ze sprzedaży majątku komunalnego wynikają z realizacji podpisanych umów na dzierżawę terenu (Park Przemysłowy) oraz zapotrzebowania na rozwój infrastruktury społecznej związanej z budownictwem mieszkaniowym oraz wykupem lokali mieszkalnych z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późń. zm.).

Wydatki budżetowe

W wydatkach zostały wyszczególnione kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy. Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 późn. zm.), Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczać dochody bieżące. W związku z tym, w prognozie finansowej uwzględniono wzrost wydatków bieżących tylko o wskaźnik inflacji. Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących w latach poprzednich, zwiększający się zakres zadań własnych gmin oraz planowany wzrost podatku VAT, utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie wymuszało rezygnację z niektórych wydatków gminy lub zmniejszenie zakresu realizacji zadań gminy.

Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć zostały ujęte zadania inwestycyjne oraz gwarancje i poręczenia udzielane przez gminę Solec Kujawski. W obsłudze długu Gminy uwzględniane zostały poręczenia pożyczek inwestycyjnych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Solcu Kujawskim, Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2011 i lata następne

Biorąc pod uwagę stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2009 r., zaciągnięte w 2010 roku nowe zobowiązania oraz dokonane spłaty, stan zadłużenia na dzień 31.12.2010 r. wyniesie 17 538 160 zł, z tego:

- pożyczki - 100 500 zł

- kredyty - 3 937 660 zł

- obligacje - 13 500 000 zł

W roku 2011 przewidujemy zaciągnięcie nowych zobowiązań na kwotę 8 443 356 zł, niezbędnych do sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w wysokości 5 000 000zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 3 443 356 zł.

Uwzględniając planowane na 2011 rok spłaty kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz udzielone poręczenia, wskaźniki zadłużenia i obsługi długu wyniosą na koniec roku odpowiednio 27,86% i 6,11%. Wskaźniki te nie przekraczają dopuszczalnych wynikających z art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku.

W 2012 roku wskaźnik zadłużenia maleje do 27,48 % a wskaźnik obsługi zadłużenia wzrasta do 8,08 %, i w kolejnych dwóch latach ulegają zmniejszeniu.

Natomiast relacja łącznej kwoty przypadających spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji dochodów ogółem nie przekracza średniej arytmetycznej obliczonej zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2011 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,

- dla lat 2013-2014 przyjęto wartości prognozowane zwiększone o poszczególne wskaźniki makroekonomiczne (dochody i wydatki bieżące), uwzględnione zostały również kontynuowane zadania inwestycyjne z 2011 roku i źródła ich finansowania (dochody i wydatki majątkowe),

- dla lat 2015-2034 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

1) Zmiana: Dz.U.10.28.146; Dz.U.10.123.835; Dz.U.10.96.620; Dz.U.10.152.1020.

2) Zmiana: Dz.U.09.219.1706; Dz.U.10.108.685; Dz.U.10.152.1020; Dz.U.10.161.1078; Dz.U.10.96.620.

3) Zmiana: Dz.U.02.23.220; Dz.U.02.62.558; Dz.U.02.113.984; Dz.U.02.214.1806; Dz.U.03.80.717; Dz.U.03.162.1568; Dz.U.02.153.1271; Dz.U.04.102.1055; Dz.U.04.116.1203; Dz.U.02.214.1806; Dz.U.05.172.1441; Dz.U.06.17.128; Dz.U.05.175.1457; Dz.U.06.181.1337; Dz.U.07.48.327; Dz.U.07.138.974; Dz.U.07.173.1218; Dz.U.08.180.1111; Dz.U.08.223.1458; Dz.U.09.52.420; Dz.U.09.157.1241; Dz.U.10.28.142; Dz.U.10.28.146; Dz.U.10.106.675.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/10
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/10
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »