| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/212/10 Rady Gminy Osie

z dnia 26 października 2010r.

w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Osie i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, z 2006 r., Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r.: Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 , Nr 106, poz. 675) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 , oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Gminy Osie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych, przypadających Gminie Osie lub jej jednostkom podległym, zwanych dalej wierzycielem, wobec osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej dłużnikami.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o :

1. Należności - rozumie się przez to należność pieniężną (należność główną), mającą charakter cywilnoprawny, przypadającą od jednego dłużnika wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności (należności uboczne) według stanu w chwili podejmowania decyzji;

2. Uldze - należy przez to rozumieć umorzenie pieniężnej należności cywilnoprawnej w całości lub w części, a także odroczenie terminu spłaty całości lub części należności lub rozłożenie płatności całości lub części należności na raty.

§ 3. Należności :

1. Mogą być umarzane w całości lub w części;

2. Mogą zostać odroczone terminy spłaty w całości lub części należności;

3. Płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty

§ 4. Należność może zostać umorzona w całości lub w części, jeżeli:

1. Osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;

2. Osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3. Zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5. Zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny, w szczególności:

a) dłużnik - osoba fizyczna nie jest w stanie uiścić należności ze względu na wysokość dochodów oraz zagrożenie dla egzystencji dłużnika i osób będących na jego utrzymaniu wywołane: ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą dłużnika lub członka jego rodziny, sieroctwem, potrzebą ochrony macierzyństwa lub wielodzietnością, alkoholizmem, narkomanią, klęską żywiołową, ekologiczną, sytuacją kryzysową, zdarzeniem losowym na które dłużnik nie miał wpływu spowodowanym np. kradzieżą, pożarem;

b) dłużnik - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, znalazła się w przejściowo trudnej sytuacji finansowej;

6. Należność główna jest mniejsza lub równa podwójnej kwocie najniższego wpisu sądowego od pozwu;

7. Należności stanowią odsetki od jednorazowo wpłaconej należności głównej.

§ 5. 1. Umorzenie należności w przypadkach o których mowa w § 4 pkt 1 - 4 może nastąpić z urzędu, natomiast w pozostałych przypadkach na wniosek dłużnika.

2. Wniosek dłużnika o udzielenie umorzenia powinien zawierać informację dotyczące wystąpienia przynajmniej jednej okoliczności o których mowa w § 4.

3. Do wniosku o którym mowa w pkt. 2 powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające okoliczności w nim wymienione.

4. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielenia umorzenia organ wymieniony w § 8 wzywa dłużnika do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

5. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 6. 1. Umorzenie należności głównej skutkuje umorzeniem należności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, należności uboczne podlegają umorzeniu proporcjonalnie do należności głównej.

2. Organ właściwy do umarzania należności głównej jest również uprawniony do umorzenia należności ubocznych takich jak odsetki, koszty dochodzenia należności , bez względu na ich wysokość.

§ 7. 1. W przypadkach uzasadnionych względami gospodarczymi lub społecznymi organ uprawniony na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika.

2. Odroczenie terminu płatności nie może być dłuższe niż 24 miesiące.

3. Termin spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

4. Od należności której termin płatności odroczono lub rozłożono na raty , nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 8, do upływu terminu zapłaty.

5. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości ustalonych rat, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, w tym również odsetkami o których mowa w pkt. 4.

§ 8. Do umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym uprawniony jest:

1. Kierownik jednostki organizacyjnej Gminy Osie, z której działalnością wiąże się należność - jeżeli wartość należności pieniężnej nie przekracza 2 000 złotych;

2. Wójt Gminy Osie - dla pozostałych należności.

§ 9. 1. Udzielenie ulg o których mowa w § 3 , następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego w formie porozumienia zawartego między wierzycielem a dłużnikiem albo jednostronnego oświadczenia woli wierzyciela.

2. Odmowa udzielenia ulg o których mowa w § 3 , następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli wierzyciela.

§ 10. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami stosowanie umorzeń, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności stanowiących pomoc publiczną odbywać się będzie w ramach pomocy de minimis, z uwzględnieniem warunków określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. WE L 379 z 28.12.2006r.).

§ 11. Udzielenie ulgi może być cofnięte przez organ który udzielił ulgi w razie ujawnienia, że dowody na podstawie których należności umorzono lub udzielono ulgi w ich spłacaniu, okazały się fałszywe lub że dłużnik wprowadził ten organ w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę udzielenia ulgi.

§ 12. 1. Kierownicy jednostek określonych w § 8 pkt. 1 przedstawiają Wójtowi Gminy Osie informacje o łącznej liczbie i kwocie udzielonych ulg w spłacie należności.

2. Wójt Gminy Osie przedstawia Radzie Gminy Osie zbiorcze zestawienie informacji dotyczących łącznej liczby i kwot zastosowanych ulg, uwzględniając informacje o których mowa w pkt. 1.

3. Informacje o których mowa w pkt. 1, składa się według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego w terminie 30 dni po upływie terminu za jaki sporządzono informacje.

4. Informacje o których mowa w pkt. 2, składa się według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego w terminie 60 dni po upływie terminu za jaki sporządzono informacje.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osie.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »