| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Unisław

z dnia 14 grudnia 2010r.

określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Unisław na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

Na podstawie art. 221 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz.146; Nr 96 poz. 620; Nr 123, poz.835; Nr 152, poz.1020) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; Dz.U. z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337; Dz.U. z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218; Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 106, poz. 675),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa:

1) tryb postępowania o udzielenie dotacji,

2) sposób rozliczenia dotacji,

3) sposób kontroli wykonania zleconego zadania.

2. Określone w uchwale zasady i tryb postępowania mają zastosowanie do dotacji celowych na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy udzielonych z budżetu gminy Unisław podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2. 1. Podmioty ubiegające się o dotacje. o których mowa w § 1. pkt 2 składają wniosek według wzoru określonego w załączniku nr 1 do uchwały w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Termin określony w ust.1 nie ma zastosowania do zadań, których zaplanowanie w tym terminie nie było możliwe.

2. Wójt Gminy może także wszcząć postępowanie w sprawie zlecenia zadania, o którym mowa w § 1. pkt 2.

3. Informację o wszczęciu postępowania na zlecenie realizacji zadania publicznego umieszcza się na stronie internetowej urzędu i w sposób zwyczajowo przyjęty.

4. Podmiot ubiegający się o realizację zadania publicznego składa ofertę według wzoru określonego w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 3. 1. Wyboru ofert dokonuje Wójt Gminy.

2. W celu rozpatrzenia ofert Wójt Gminy może powołać komisję.

§ 4. 1. Po upływie terminu do składania ofert Wójt Gminy dokonuje wstępnej oceny złożonych ofert pod kątem ich kompletności formalnej zgodności z niniejszą uchwałą.

2. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad ofert Wójt Gminy wzywa oferenta do ich usunięcia w terminie 14 dni, pod rygorem zwrotu oferty.

3. Oferty złożone po terminie wyznaczonym na ich składanie zwraca się oferentowi bez otwierania.

§ 5. Informację o wyborze ofert Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości w sposób określony w § 2 ust. 3.

§ 6. Cele publiczne, na które mogą być udzielone dotacje oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację określa corocznie uchwała budżetowa.

§ 7. Zlecenie realizacji zadań może być dokonane w formie:

1) wsparcia wykonania zadania poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie jego realizacji,

2) powierzenia wykonania zadania i udzielenia dotacji na jego realizację.

§ 8. 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy zawartej z podmiotem dotowanym.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, winna spełniać wymagania określone w art. 221 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 9. 1. Podmiot dotowany zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej przeprowadzenie kontroli wykonania zleconego zadania pod względem rzeczowym i finansowym.

2. W trakcie realizacji umowy oraz po jej zakończeniu osoby upoważnione przez Wójta Gminy mogą przeprowadzić kontrolę wykonania zleconego zadania oraz sposobu wykorzystania dotacji.

3. Kontrola, o której mowa w ust 2, może polegać na:

1) kontroli merytorycznej tj. sprawdzeniu rzeczywistego przebiegu realizacji dotowanego zadania,

2) kontroli formalno-rachunkowej tj. sprawdzeniu dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania, w szczególności oryginałów dokumentów finansowych znajdujących się w siedzibie podmiotu.

§ 10. 1. Podmiot dotowany jest zobowiązany złożyć rozliczenie z udzielonej dotacji zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Termin rozliczenia dotacji ustala się w umowie, nie może on być jednak dłuższy od terminów określonych w art. 251 ust 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 11. Zasady i tryb zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości określa art. 252 ustawy.

§ 12. Wójt Gminy zobowiązany jest do przedkładania Radzie Gminy wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy, informacji zawierającej wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji z określeniem celu, na jaki została udzielona oraz o kwotach udzielonych, wykorzystanych, rozliczonych oraz nierozliczonych przez nich dotacji w poprzednim roku budżetowym.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/9/10
Rady Gminy Unisław
z dnia 14 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

WNIOSEK (OFERTA) PODMIOTU O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NIEZALICZNAYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYM W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/9/10
Rady Gminy Unisław
z dnia 14 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.doc

ROZLICZENIE DOTACJI

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HRM partners

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »