| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/16/10 Rady Gminy Waganiec

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 211, 212, 214 pkt. 1, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 13.785.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

w tym:

a) dochody bieżące 12.263.443 zł

b) dochody majątkowe 1.521.557 zł

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.505.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

w tym:

a) wydatki bieżące 11.469.501 zł

z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.817.693 zł

- związane z realizacją zadań statutowych 2.203.504 zł

- dotacje na zadania bieżące 180.433 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.192.871 zł

- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń 25.000 zł

- obsługa długu 50.000 zł

b) wydatki majątkowe 5.035.499 zł

z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.035.499 zł

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.720.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie - 188.000 zł,

2) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 2.532.000 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 3.350.000 zł, rozchody w wysokości 630.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 23.000 zł,

2) celową w wysokości ogółem: 27.000 zł

z tego na: - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 27.000 zł

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a.

3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 9. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 71.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 13.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 77.500 zł, zgodnie załącznikiem nr 11.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 12 i 12a.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.0000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.720.000 zł,

c) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 630.000 zł.

§ 14. Ustala się kwotę 2.000.000 zł do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Ustala się, że będzie stosowana zasada zmniejszania wydatków w przypadku zwrotu wydatków w jednostce w tym samym roku budżetowym w zakresie projektów pn. "Lepszy start - lepsza przyszłość" oraz " Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej" realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Sobaś

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »