| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Skrwilno

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skrwilno na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.12412) ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 12403) ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w wysokości 18.003.827 zł. , z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 14.895.152 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 3.108.675 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w wysokości 20.335.669 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 14.815.661 zł. , w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.955.307 zł .

b) dotacje 569.000 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.520.008 zł .

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2.331.842 zł. , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 2.331.842 zł.

§ 4. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 3.436.506zł. oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1.104.664 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 500.000 zł.

2) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy

inwestycyjne w ramach WPF

§ 6. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 100.000 zł.

§ 7. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - 2.484.450 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 1.000 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących - 324.000 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 203.357 zł.

2) celowe w wysokości - 75.900 zł.

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 73.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 82.523 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych z tytułu dopłaty do wody i ścieków w wysokości 454.000 zł.

§ 11. Ustala się zakres i kwotę dotacji podmiotowej dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 115.000 zł. , zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 12. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

1) przychody - 910.000 zł

2) koszty - 910.000 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 7 do uchwały

§ 13. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody 73.700 zł;

2) wydatki 73.700 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 14. Ustala się dochody budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Skrwilno do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł.

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 16. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu:

1) Dopuszcza się możliwość udzielania zaliczek pracownikom j.s.t. na wydatki bieżące.

2) Zwrot wydatków w tym samym roku budżetowym należy przyjmować jako refundację wydatków.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r.nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »