| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Lubanie

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 14.326.726 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 13.026.686zł,

2) majątkowe w wysokości 1.300.040 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 16.788.726 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 12.307.531zł,

2) majątkowe w wysokości 4.481.195 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2.462.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.462.000 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.786.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 324.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.462.000 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - w kwocie 324.000 zł,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.000.000 zł,

5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF - w kwocie 1.000.000 zł.

§ 6. 1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 100.000 zł.

2. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 18.855 zł.

§ 7. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

4. Dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej z realizacją zadań własnych,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 50.000 zł,

2) celową w wysokości - 30.200 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

przychody - 1.189.346 zł,

koszty - 1.173.103 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Plan zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały,

2) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000 zł,

6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł,

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Jadwiga Kurant

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »