| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/06/2010 Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420 i 157, poz. 1241; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2011 rok w wysokości 11.273.063,00 zł , z tego:

dochody bieżące - 10.395.983,00 zł

dochody majątkowe - 877.080,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 11.793.063,00 zł , z tego:

wydatki bieżące - 9.318.063,00 zł

wydatki majątkowe - 2.475.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 520.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 520.000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1.057.580,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 537.580,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 148.800,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 7;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 32.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Określa się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000,00 zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 20.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. W 2011 roku Gmina nie będzie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 1.523.308,00 zł w tym na:

1) pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 500.000,00 zł ;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu JST w kwocie 520.000,00 zł ;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 503.308,00 zł .

§ 10. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych przez Organ Wykonawczy w roku 2011 w wysokości 120.000,00 zł z tego:

1) poręczenia do kwoty 120.000,00 zł.

§ 11. Ustala się kwotę pożyczek udzielonych przez organ wykonawczy do wysokości 50.000,00 zł .

§ 12. Upoważnia się Organ Wykonawczy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł ,

b) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 520.000,00 zł ,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 503.308,00 zł ;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących;

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie 50.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 25.566, 00 zł ;

2) celową w wysokości - 26.000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 26.000,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Papowo Biskupie.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/06/2010
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Dochody budżetu gminy Papowo Biskupie na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/06/2010
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki budżetu gminy Papowo Biskupie na 2011 rok


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/06/2010
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok

Dział

Rozdział

§

Treść

Wartość

600

Transport i łączność

550.000,00

60016

Drogi publiczne gminne

550.000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

450.000,00

Modernizacja dróg gminnych

450.000,00

6620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

100.000,00

Zadania wspólne z powiatem - poprawa jakości dróg

100.000,00

801

Oświata i wychowanie

10.000,00

80101

Szkoły podstawowe

10.000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

10.000,00

Zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych

10.000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.315.000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1.250.000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

500.000,00

Kanalizacja ciśnieniowa w miejscowościach Firlus, NIemczyk, Nowy Dwór Kr., Papowo Bisk.

500.000,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

750.000,00

Budowa kanalizacji ciśnieniowej z przyłączami w miejscowości Dubielno

750.000,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

25.000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

25.000,00

Budowa placów zabaw w miejscowościach gminy

25.000,00

90095

Pozostała działalność

40.000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

40.000,00

Zakup sprzętu do odśnieżania

40.000,00

926

Kultura fizyczna i sport

600.000,00

92601

Obiekty sportowe

600.000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

600.000,00

Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego dla potrzeb mieszkańców sołectwa Dubielno

600.000,00

Razem:

2.475.000,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/06/2010
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Lp.

Treść

Klasyfikacja §

Kwota

1.

2.

3.

4.

Przychody ogółem:

1.057.580,00

1

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

951

34.272,00

2

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

1.023.308,00

Rozchody ogółem:

537.580,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

537.580,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/06/2010
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Plan dochodów - Administracja Rządowa na 2011 rok

Dział

Rozdział

§

Określenie dochodów

Kwota

750

Administracja publiczna

1.000,00

75011

Urzędy Wojewódzkie

1.000,00

0690

Wpływy z różnych opłat

1.000,00

852

Pomoc społeczna

10.800,00

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia rentowe z ubezpieczenia społecznego

10.800,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

10.800,00

RAZEM:

11.800,00


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/06/2010
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział

Rozdział

§

Treść

Kwota

750

Administracja publiczna

67.300,00

75011

Urzędy Wojewódzkie

67.300,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

67.300,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

715,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

715,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

715,00

852

Pomoc społeczna

1.825.000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.818.000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.818.000,00

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

7.000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

7.000,00

Razem:

1.893.015,00

Dział

Rozdział

§

Treść

Kwota

750

Administracja publiczna

67.000,00

75011

Urzędy Wojewódzkie

67.300,00

4010

Wynagrodzenia osobowe

45.000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

3.825,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7.412,00

4120

Składki na fundusz pracy

1.196,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.000,00

4300

Zakup usług pozostałych

3.707,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.160,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

715,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

715,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

400,00

4300

Zakup usług pozostałych

315,00

852

Pomoc społeczna

1.825.000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.818.000,00

3110

Świadczenia rodzinne

1.731.460,00

4010

Wynarodzenia osobowe

33.300,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

2.720,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

32.980,00

4120

Składki na fundusz pracy

883,00

4210

Zakup materiałów i wyposażeń

4.377,00

4300

Zakup usuług pozostałych

11.000,00

4410

Pozdróże służbowe krajowe

200,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.080,00

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

7.000,00

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

7.000,00

Razem:

1.893.015,00


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/06/2010
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2011 roku

Lp.

Dział

Rozdział

§

Nazwa instytucji

Kwota dotacji

1.

600

60016

6620

Starostwo Powiatowe w Chełmnie

100.000,00

2.

921

92116

2480

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

48.800,00

Ogółem:

148.800,00


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/06/2010
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2011 roku

Lp.

Dział

§

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1.

926

92605

2820

Kluby sportowe

32.000,00

Ogółem:

32.000,00


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/06/2010
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków na ochronę środowiska

Dział

Rozdział

§

Określenie dochodów

Kwota

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

20.000,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

20.000,00

0690

Wpływy z różnych opłat

20.000,00

Dział

Rozdział

§

Określenie wydatków

Kwota

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

20.000,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

20.000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażeń - zakup drzew i krzewów

3.000,00

4270

Zakup usług remontowych - paprawa jakości wody

17.000,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »