| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OWA-4210-13(4)/2011/6/VIIIZM2/RWR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 1 lutego 2011r.

w sprawie zatwierdzenia drugiej zmiany taryfy dla ciepła Dalkia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230) w związku z art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530) oraz art. 104 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego,

po rozpatrzeniu wniosku

przedsiębiorstwa energetycznego:

Dalkia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

zwanego dalej: "Przedsiębiorstwem",

które posiada:

- numer 0000006129 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

- numer identyfikacji podatkowej (NIP): 945-164-78-66,

zawartego w piśmie z dnia 19 stycznia 2011 r. nr DPA-CHR-2011-001-MJ, w sprawie zatwierdzenia drugiej zmiany taryfy dla ciepła,


postanawiam

zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo i stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji zmianę taryfy dla ciepła, w części dotyczącej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców z terenu Ciechocinka, zatwierdzonej moją decyzją z dnia 6 sierpnia 2010 r. nr OWA-4210-22(14)/2010/6/VIII/RW, na okres do 30 września 2011 r., zmienioną decyzją z dnia 23 września 2010 r. nr OWA-4210-47(4)/2010/6/VIIIZM/RW.


U Z A S A D N I E N I E

Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje na:

- wytwarzanie ciepła - udzieloną decyzją z dnia 6 listopada 2008 r. nr WCC/1188/6/W/OWA/2008/TKł, z późn. zm.,

- przesyłanie i dystrybucję ciepła - udzieloną decyzją z dnia 6 listopada 2008 r. nr PCC/1162/6/W/
OWA/2008/TKł, z późn. zm.,

ustaliło taryfę dla ciepła w części dotyczącej w szczególności zaopatrzenia w ciepło odbiorców z terenu: Ciechocinka, która została zatwierdzona decyzją z dnia 6 sierpnia 2010 r. nr OWA-4210-22(14)/2010/6/VIII/RW, na okres do 30 września 2011 r., zmienioną decyzją z dnia 23 września 2010 r. nr OWA-4210-47(4)/2010/6/VIIIZM/RW.


Odpowiadając na pismo Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 grudnia 2010 r. (znak: OWA-4210-93(10)/2010/6/RW), Przedsiębiorstwo, pismem z dnia 19 stycznia 2011 r. nr DPA-CHR-2011-001-MJ, zwróciło się z wnioskiem o zatwierdzenie zmian ww. taryfy w zakresie wysokości określonych w niej stawek opłat za ciepło w związku ze zmianą (zmniejszeniem) wysokości kosztów zakupu paliwa gazowego.


Wniosek Przedsiębiorstwa w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła dotyczy prowadzonej przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców z terenu Ciechocinka, dla których ciepło wytwarzane jest w kotłowni opalanej gazem ziemnym wysokometanowym.


Uzasadnieniem powyższej zmiany jest okoliczność przewidziana w § 28 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291) w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, tj. zmniejszenie kosztów zakupu paliwa gazowego w stosunku do tych kosztów, które stanowiły podstawę kalkulacji obecnie obowiązującej taryfy dla ciepła, spowodowane zmianą cen paliwa gazowego, które zostały przedstawione w zmianie taryfy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DTA-4212-53(8)/2010/652/III/AG w dniu 16 grudnia 2010 r., która obowiązuje do dnia 31 marca 2011 r.


W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy dla ciepła zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 - 46 Prawa energetycznego oraz przepisami rozporządzenia taryfowego.


Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.


Zmiana niniejszej taryfy leży w interesie odbiorców ciepła, ponieważ opłaty, jakie wnoszą z tytułu zaopatrzenia w ciepło, powinny zapewnić Przedsiębiorstwu pokrycie wyłącznie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności w zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciepło, w tym uzasadnionych kosztów paliwa gazowego, które stanowią podstawową pozycję kosztów dostarczania ciepła do odbiorców z terenu Ciechocinka. Zatem za zmianą tej taryfy przemawia słuszny interes społeczny.


Zważywszy, iż w niniejszej sprawie uznałem, że zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, umożliwiające zmianę decyzji, postanowiłem orzec, jak w sentencji.


P O U C Z E N I E

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, ul. Canaletta 4, 00 - 099 Warszawa.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53 tab. 4 pkt 1).
Otrzymują:

1. Pan Maciej Jakiel Pełnomocnik Zarządu

Dalkia Polska S.A., ul. Mysia 5, 00 - 496 Warszawa,

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki


Adam Dobrowolski

Załącznik do Decyzji Nr OWA-4210-13(4)/2011/6/VIIIZM2/RWR
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 1 lutego 2011 r.
Zalacznik1.pdf

zmtaryfy Dalkia S.A. kujawsko-pomorskie0001

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Kwiatek Kancelaria Radcy Prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »