| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/25/11 Rady Gminy Bobrowo

z dnia 24 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobrowo na rok 2011


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 257, poz. 1240 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16.980.428 zł:
1) dochody bieżące - 14.434.442,00 zł,
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie - 35.352,00 zł,
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 
2) dochody majątkowe - 2.545.986,00 zł,
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie - 1.574.986,00 zł,
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.002.978,07 zł,
1) wydatki majątkowe - 7.562.755,00 zł,
z tego:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 7.562.755,00 zł,
w tym: na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 377.664,00 zł,
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów
do spółek prawa handlowego - 0,00 zł,
2) wydatki bieżące - 12.440.223,07 zł,
z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych - 9.420.464,16 zł,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.447.357,61 zł,
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.973.106,55 zł,
b) dotacje na zadania bieżące - 213.350,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.661.408,91 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 25.000,00 zł,
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł,
f) obsługa długu - 120.000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011-2014 zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. Plan budowy dróg Gminy Bobrowo na lata 2013-2022 zgodnie z załącznikiem nr 3b.
§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.022.550,07 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) Pożyczka w WFOŚIGW - 2.100.000,00 zł,
2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 922.550,07 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 3.520.590,07 zł, rozchody w wysokości 498.040 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 100.000 zł,
2) celową w wysokości - 75.500 zł,
z przeznaczeniem na:
a) wydatki na zadania zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych po przeprowadzeniu otwartych konkurów ofert w kwocie - 46.500 zł, (załącznik nr 9)
b) zarządzanie kryzysowe - 29.000 zł
§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2.177.335,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 68.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 8.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 718.350 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 45.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 8. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.
§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.600.000 zł zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.100.000,00 zł.
§ 10. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 Uchwały,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia ze stosunku pracy,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań związanych ze środowiskiem.
§ 12. Ustala się dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 9.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Żukowska - Repeczko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Jastrzębski

Adwokat, specjalista w zakresie prawa cywilnego i rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »