| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/16/10 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie gminy Aleksandrów Kujawski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.1) ) i art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 ze zm.2) ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

1. Gmina Aleksandrów Kujawski wspiera sport tworząc warunki, w tym organizacyjne sprzyjające jego rozwojowi.

2. Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie się:

1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;

2) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia;

3) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;

4) promocję sportu i aktywnego stylu życia;

5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form sportowej aktywności jak największej liczbie mieszkańców gminy Aleksandrów Kujawski

§ 2.

1. Wsparcie, o którym mowa w § 1 ust. 1, udzielane będzie w formie:

1) dotacji celowych na prowadzenie statutowej działalności sportowej;

2) stypendiów sportowych oraz wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.

2. Środki finansowane na wspieranie rozwoju sportu zabezpiecza się co rocznie w uchwale budżetowej Gminy Aleksandrów Kujawski.

§ 3.

1. Dotacje celowe mogą uzyskać kluby sportowe działające na terenie gminy Aleksandrów Kujawski, w tym także kluby funkcjonujące w formie spółki prawa handlowego, niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu.

2. Dotację na prowadzenie statutowej działalności sportowej może otrzymać klub jeżeli:

1) realizuje cel publiczny wskazany w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały;

2) angażuje się we współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz z Urzędem Gminy Aleksandrów Kujawski przy realizacji zadań na rzecz mieszkańców gminy

3) promuje wizerunek gminy jako obszaru stwarzającego warunki dla rozwoju sportu;

4) zapewni udział środków własnych na realizację zadania.

3. Kwota dofinansowania ze strony Gminy Aleksandrów Kujawski nie może przekroczyć 90 % całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji zadania.

4. Dotacje udzielane są po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, od których nie przysługuje odwołanie.

§ 4.

1. Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza otwarty konkurs wskazując:

1) rodzaj zadania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie zadania;

2) termin i warunki realizacji zadania;

3) termin składania ofert;

4) termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim.

3. Oferty wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków gminy Aleksandrów Kujawski składa się w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, w wydziale właściwym ds. sportu.

4. W postępowaniu konkursowym mają odpowiednie zastosowanie wzory dokumentów, tj.: oferty realizacji zadania, umowy, sprawozdania określone w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.).

§ 5.

Złożone oferty rozpatruje komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w składzie co najmniej 3 osobowym.

§ 6.

Przy rozpatrywaniu ofert o przyznanie dotacji na realizację zadania, komisja konkursowa uwzględnia w szczególności:

1) znaczenie zadania dla Gminy Aleksandrów Kujawski,

2) zgodność oferty z celem publicznym, określonym w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały,

3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania,

4) wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizacje danego zadania,

5) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

6) ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta,

7) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczania dotacji.

§ 7.

1. Komisja konkursowa przekazuje Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski swoją propozycję rozstrzygnięcia konkursu.

2. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski.

§ 8.

Oferta winna być rozpatrzona w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty jej złożenia.

§ 9.

Wyniki konkursu są zamieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim.

§ 10.

Oferenci przyjmując dotacje zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie.

§ 11.

1. Umowę sporządza się w formie pisemnej na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż jeden rok.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:

1) oznaczenie stron umowy;

2) szczegółowy zakres realizowanego zadania (cel udzielenia dotacji);

3) wysokość dotacji;

4) termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania;

5) sposób kontroli realizacji zadania i wydatkowania dotacji;

6) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji;

7) postanowienia dotyczące okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy;

8) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, a także wszelkiej innej dokumentacji umożliwiającej ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym;

9) termin i zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji lub niewłaściwie wykorzystanej dotacji.

§ 12.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą stron, możliwość zmiany w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania w formie aneksu do umowy.

§ 13.

Dotacje na realizację zadania przekazuje się na rachunek bankowy klubu, na warunkach określonych w umowie.

§ 14.

1. Podmiot, który otrzymał dotację jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania określonego w umowie w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

2. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:

1) informację o przebiegu realizacji zadania,

2) szczegółowe rozliczenie finansowe dokonane w oparciu o kosztorys załączony do oferty,

3) inne istotne informacje dotyczące realizacji zadania,

4) zestawienie kserokopii dokumentów, faktur (rachunków) potwierdzających wydatkowanie środków.

§ 15.

W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części przekazanej dotacji niewykorzystane środki finansowe należy zwrócić wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonych od dnia przekazania dotacji.

§ 16.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykorzystania dotacji wstrzymuje się przekazywane kolejnych transz dotacji, a dotychczas przekazywana kwota podlega zwrotowi wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych liczonych od dnia przekazania dotacji podmiotowi dotowanemu.

§ 17.

Umowa, o której mowa w § 11, może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieterminowego lub nienależytego jej wykonania. Podstawę do rozwiązania umowy stanowią wyniki kontroli wykonania umowy.

§ 18.

Traci moc Uchwała Nr XIII/174/08 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dania 31 marca 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Aleksandrów Kujawski.(Dz. U. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2008 roku, Nr 73, poz. 1200)

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski.

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Uzasadnienie do Uchwały Nr III/16/10
Rady Gminy Aleksandrów Kujawski
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Przedstawiany projekt uchwały dotyczy określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Aleksandrów Kujawski i zastępuje dotychczasowe regulacje zawarte w Uchwale Nr XIII/147/08 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dania 31 marca 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Aleksandrów Kujawski. 16 października 2010 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, (Dz. U nr 127, poz. 857), która zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej oraz ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym. Ustawa o sporcie wprowadza pewne nowe rozwiązania prawne i ujednolica dotychczasowe zapisy ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o sporcie kwalifikowanym. Zgodnie z art. 2 nowej ustawy: ust. 1 "Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach"; ust. 2 "Sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową składają się na kulturę fizyczną". Zmianie uległy także przepisy dotyczące finansowania klubów sportowych przez jednostki samorządu terytorialnego. Art. 27 ust. 1 nowej ustawy stanowi, że "Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego". Ustawa stwarza samorządowi możliwość finansowania sportu na warunkach i w trybie określonym w uchwale organu stanowiącego, z tym, że organ musi wskazać cel publiczny, który jednostka samorządu terytorialnego zamierza osiągnąć. W nowym stanie prawnym nie budzą już wątpliwości przepisy z art. 28 ustawy wynika wprost, że klub sportowy niedziałający w celu osiągnięcia zysku może ubiegać się o dotację celową w ramach realizacji zadania publicznego, a więc także klub funkcjonujący w formie spółki prawa handlowego. Zgodnie z nowymi przepisami kluby mogą działać w każdej formie prawnej, również jako spółki z .o.o. i jako spółki akcyjne. A zatem zostały także zniesione bariery prawne w finansowaniu sportu przez jednostki samorządu terytorialnego. Ustawa enumeratywnie określa katalog zadań, na które może zostać przeznaczona dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Katalog zadań określony został w taki sposób, aby jednostki samorządu terytorialnego w miarę posiadanych odpowiednich środków finansowych mogły zabezpieczyć funkcjonowanie klubu w podstawowym zakresie jego działalności. Dotacja może zostać przeznaczona na: - realizację programów szkolenia sportowego, - zakup sprzętu sportowego, - pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, - pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, - sfinansowania stypendiów sportowych i wynagrodzeń kadry szkoleniowej. Niniejsze przepisy stworzyły niepodważalne podstawy prawne do udzielania dotacji klubom jako podmiotom, których działalność służy realizacji celów publicznych przypisanych samorządom. Taki cel to m.in. poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnych do działalności sportowej. Te cele muszą być każdorazowo określone w uchwale. Te unormowania ustawowe dotyczące finansowania sportu nie naruszają uprawnień jednostek samorządu terytorialnego do wspierania kultury fizycznej wynikających z odrębnych przepisów. Mianowicie, zgodnie z ustawą sport, wychowanie fizyczne i rehabilitacja ruchowa składają się na kulturę fizyczną, która stanowi zadanie pożytku publicznego. Oznacza to, że klub sportowy, działający na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, może otrzymywać dotację celową w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28poz.146). Z budżetu jednostek samorządu terytorialnego można finansować także stypendia dla zawodników, ale także stypendia dla trenerów oraz nagrody i wyróżnienia dla osób, które są związane z osiąganiem wysokich wyników we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. Zasady przyznawania tych stypendiów i nagród dla zawodników i trenerów ustalają uchwałami jednostki samorządu terytorialnego. Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu zabezpiecza się corocznie w uchwale budżetowej Gminy Aleksandrów Kujawski.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Bartczak

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 151, poz. 1014

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »