| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/13/2011 Rady Gminy Rogowo

z dnia 19 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.1) ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.2) ) w związku z art. 121 ust. 4 , 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) Rada uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości 20.418.394 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 17.952.877 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.465.517 zł, w tym:
- realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 1.457.217 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 23.143.034 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 17.654.879 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.488.155 zł, w tym :
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 3.001.438 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 2.724.640 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- zaciągnięcia kredytu w kwocie 2.590.360 zł,
- zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 134.280 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.964.260 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 239.620 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Określa się limity wydatków inwestycyjnych na 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:
1) dochody w kwocie 2.641.109 zł,
2) wydatki w kwocie 2.641.109 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.010.018 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 109.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 7. Ustala się fundusz sołecki w wysokości 245.461,00 zł w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw wg. klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 8. Określa się dochody z tyt. realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 9. Określa się dochody w kwocie 95.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na kwotę 92.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na kwotę 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 43.775 zł,
2) celową w wysokości - 46.225 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tyt. emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.724.640,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie 239.620,00 zł,
4) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.457.217,00 zł.
§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między działami,
2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między działami,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.724.640,00 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 239.620,00 zł,
d) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.457.217,00 zł.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Kawka
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457 i Nr 167 poz.1759;z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 175 poz.1457, Nr 102 poz.1055, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138,poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241: , z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 106, poz. 675
2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 169 poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319 Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505; z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666, Nr 227 poz. 1505; z 2009 r. Nr 157 poz. 1241, Nr 161 poz. 1277; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »