| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/13/2011 Rady Gminy Rogowo

z dnia 19 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.1) ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.2) ) w związku z art. 121 ust. 4 , 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) Rada uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości 20.418.394 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 17.952.877 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.465.517 zł, w tym:
- realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 1.457.217 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 23.143.034 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 17.654.879 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.488.155 zł, w tym :
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 3.001.438 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 2.724.640 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- zaciągnięcia kredytu w kwocie 2.590.360 zł,
- zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 134.280 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.964.260 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 239.620 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Określa się limity wydatków inwestycyjnych na 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:
1) dochody w kwocie 2.641.109 zł,
2) wydatki w kwocie 2.641.109 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.010.018 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 109.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 7. Ustala się fundusz sołecki w wysokości 245.461,00 zł w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw wg. klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 8. Określa się dochody z tyt. realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 9. Określa się dochody w kwocie 95.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na kwotę 92.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na kwotę 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 43.775 zł,
2) celową w wysokości - 46.225 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tyt. emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.724.640,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie 239.620,00 zł,
4) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.457.217,00 zł.
§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między działami,
2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między działami,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.724.640,00 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 239.620,00 zł,
d) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.457.217,00 zł.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Kawka
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457 i Nr 167 poz.1759;z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 175 poz.1457, Nr 102 poz.1055, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138,poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241: , z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 106, poz. 675
2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 169 poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319 Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505; z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666, Nr 227 poz. 1505; z 2009 r. Nr 157 poz. 1241, Nr 161 poz. 1277; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »