| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/28/11 Rady Gminy Bukowiec

z dnia 31 stycznia 2011r.

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Bukowiec na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 221 ust. 1 i 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się tryb postępowania w sprawach o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia i sposób kontroli wykonania określonego zadania przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w zakresie zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

§ 2. Ogólne kwoty przeznaczone na dotacje na finansowanie celów publicznych Gminy Bukowiec realizowanych przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych określone są na dany rok w uchwale budżetowej gminy.

§ 3. 1. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające dla osiągnięcia zysku, ubiegające się o dotacje z budżetu gminy składają pisemne wnioski do Wójta Gminy w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. Wniosek o przyznanie dotacji na realizację określonego zadania powinien zawierać:

1) dokładne oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie dotacji z podaniem numeru KRS lub innego rejestru;

2) precyzyjne określenie celu publicznego, na który ma być wykorzystana dotacja, będącego podstawą do oceny, że zadanie nie mieści się w katalogu zadań wymienionych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności publicznej i o wolontariacie;

3) wysokość oczekiwanego dofinansowania;

4) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

5) uzasadnienie wniosku o przyznanie dotacji;

6) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania;

7) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania;

8) oświadczenie wnioskodawcy, że jest uprawniony do ubiegania się o przyznanie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

3. Wniosek powinien być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

4. Wójt Gminy Bukowiec może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w ustalonym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień lub dokumentów.

5. Nie złożenie wskazanych dokumentów lub nie złożenie wyjaśnień w terminie spowoduje wykluczenie podmiotu z postępowania o udzielenie dotacji.

6. Wnioski złożone po terminie określonym w ust.1 będą rozpatrywane wyłącznie w przypadku posiadania środków finansowych na dany cel w budżecie.

§ 4. Wójt Gminy przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego bierze po uwagę w szczególności:

1) znaczenie zadania dla realizacji celów publicznych gminy;

2) kwotę oczekiwanej dotacji;

3) możliwość rzetelnego wykonania zadania publicznego.

§ 5. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy, która zawiera w szczególności na:

1) oznaczenie stron;

2) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, termin i miejsce jego wykonania;

3) określenie wysokości, sposób i termin jej przekazania;

4) tryb kontroli wykonania zadania publicznego;

5) sposób rozliczenia udzielonej dotacji i zasady zwrotu w przypadku wykorzystania niezgodnie z celem lub zwrotu nie wykorzystanej części dotacji.

§ 6. Dotacja może być przekazywana w formie:

1) refundacji poniesionych i udokumentowanych wydatków;

2) zaliczek wypłacanych w formie transz;

3) zaliczki jednorazowej w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

§ 7. 1. Podmiot dotowany zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej przeprowadzenie kontroli wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym.

2. Wójt Gminy lub osoby przez niego upoważnione są uprawnione do kontrolowania sposobu wykonania zadania, na które została przyznana dotacja.

3. Kontrola sposobu wykonania zadania publicznego może polegać w szczególności:

1) żądaniu przekazania odpisów dokumentów związanych z wykonaniem zadania;

2) żądaniu okazania oryginałów dokumentów;

3) żądaniu udzielenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień;

4) przeprowadzeniu wizytacji lub oględzin w miejscu wykonania zadania publicznego.

§ 8. Podmiot dotowany zobowiązany jest do rozliczenia otrzymanej dotacji poprzez:

1) przedłożenie sprawozdania opisowego w terminie 15 dni po zakończeniu realizacji zadania wynikającego z zawartej umowy;

2) przedłożeniu rachunków, faktur i umów potwierdzających prawidłowe wykorzystanie przekazanych środków finansowych;

3) przedłożenie protokołów odbioru jeśli takie zostały sporządzone w wyniku wykorzystania dotacji.

§ 9. Dotacje przekazane i nie wykorzystane w roku budżetowym podlegają zwrotowi do budżetu gminy. Dotacje udzielone z budżetu gminy i wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu gminy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.

§ 10. Wójt Gminy w terminie do 31 marca po upływie roku budżetowego ogłasza na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zbiorczą informację o udzielonych w roku budżetowym dotacjach, kwotach wykorzystanych dotacji i kwotach dotacji, co do których powstał obowiązek zwrotu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Traci moc uchwała Nr XXXIII/265/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego zadania (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2006 r. Nr 110, poz. 1666).

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Czesław Wszołek


Uzasadnienie

Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymać - w myśl art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a jeżeli dotyczy ono innych zadań niż określone w tej ustawie - na podstawie umowy jednostki samorządu terytorialnego z podmiotem ubiegającym się o udzielenie dotacji.

Przewodniczący Rady Gminy


Czesław Wszołek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Warzecha – Ważydrąg

Ekspert podatkowy, księgowa, właścicielka Biura Rachunkowego EVA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »