| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Dobre

z dnia 31 stycznia 2011r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu

Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Niniejsza uchwała określa warunki i tryb finansowania przez Gminę Dobre zadań z zakresu rozwoju sportu, realizowanych przez kluby sportowe oraz uczniowskie kluby sportowe, zwane dalej klubami sportowymi, działające na terenie Gminy Dobre.

2. Wspieranie finansowe może następować w formie dotacji celowej, zwanej dalej dotacją, przyznanej klubowi sportowemu na warunkach i w trybie określonym w niniejszej uchwale.

§ 2. Cel i warunki otrzymania dotacji.

1. O dotację, która jest formą finansowania realizacji celu publicznego, jakim jest wspieranie rozwoju sportu w Gminie mogą ubiegać się kluby sportowe, niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

2. Realizacja celu publicznego, jakim jest rozwój sportu na terenie Gminy Dobre wpłynie przede wszystkim na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego oraz zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez klub, który otrzyma dotację z budżetu Gminy

3. Przedmiotem dotacji mogą być w szczególności zadania wymienione w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857) tj:

1) realizację programów szkolenia sportowego,

2) zakup sprzętu sportowego,

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5) sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

4. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowywane:

1) transfery zawodnika z innego klubu sportowego,

2) zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,

3) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,

4) koszty, które klub sportowy poniósł na zadania nie ujęte we wniosku o przyznanie dotacji oraz koszty poniesione przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

§ 3. Tryb otrzymania dotacji

1. Dotacja na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu może być przyznana przez Wójta Gminy Dobre na wniosek klubu sportowego.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 składane są w terminie 30 dni po uchwaleniu budżetu na dany rok budżetowy z zastrzeżeniem, że wnioski dotyczące 2011 roku będą składane w terminie do 14 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały.

3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku, Wójt Gminy wyznacza termin i wzywa klub sportowy do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.

4. Wniosek, którego wady nie usunięto lub który nie został uzupełniony, pozostawia się bez rozpatrzenia.

5. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:

1) oddziaływanie przedsięwzięcia na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na właściwym poziomie,

2) wysokość środków w budżecie gminy przeznaczonych na dotację dla klubów sportowych,

3) przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego, celu przedsięwzięcia i planowanych efektów.

6. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy.

§ 4. Umowa o dotację.

1. Umowę o dotację zawiera Wójt Gminy z właściwym klubem sportowym.

2. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Umowa zawarta z klubem sportowym powinna zawierać w szczególności:

1) oznaczenie stron umowy,

2) wysokość przyznanej dotacji,

3) tryb płatności,

4) opis zakresu rzeczowego zadania,

5) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy jednak niż do dnia 15 grudnia roku kalendarzowego, na który przyznana jest dotacja,

6) termin i sposób rozliczenia dotacji zgodnie z art. 251 ustawy o finansach publicznych,

7) termin zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - zgodnie z art. 252 ustawy o finansach publicznych,

8) zapis, iż od kwot dotacji zwróconych po terminie będą naliczane odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych - zgodnie z ustawą o finansach publicznych,

9) postanowienia przewidujące proporcjonalne zmniejszenie kwoty dotacji należnej, w przypadku zrealizowania zadania przy pomniejszonym zaangażowaniu zakładanych na jego finansowanie środków finansowych,

10) tryb kontroli wykonania zadania i wydatkowania dotacji.

4. W treści umowy zamieszcza się postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji.

5. Klub sportowy, któremu została udzielona dotacja celowa jest obowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

§ 5. Wójt opracuje wzór wniosku o udzielenie dotacji oraz wzór sprawozdania z rozliczenia się z otrzymanej dotacji.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Tomasz Kuźba


Uzasadnienie

Niniejsza uchwała stanowi wyraz dbałości Gminy o właściwy rozwój wszelkich form aktywności fizycznej, które poprzez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, a także rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Ze względu na zmianę przepisów niniejsza uchwała zastąpi podobną regulację prawną dotychczas obowiązującą. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kampanie SEO

Kampanie SEO to agencja marketingowa z ponad 10-letnim doświadczeniem, którą tworzą doświadczeni i kreatywni eksperci.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »