| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Białe Błota

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 4, pkt 9 , lit. d pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 54 307 005,00 zł , z tego:

a) dochody bieżące na kwotę 46 117 646,00 zł,

b) dochody majątkowe na kwotę 8 189 359,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 60 307 005,00zł, z tego:

a) wydatki bieżące na kwotę 38 839 863,00 zł,

b) wydatki majątkowe na kwotę 21 467 142,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. W wydatkach bieżących gminy ustala się rezerwy na kwotę 153 913,00 zł z tego:

a) rezerwa ogólna 62 000,00 zł,

b) rezerwa na zarządzanie kryzysowe 91 913,00 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6 000 000,00 zł , zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach krajowych.

§ 4. Określa się zadania inwestycyjne na 2011 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych:

1) przychodów 10 805 890,63 zł,

2) rozchodów 4 805 890,63 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2011 rok, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 5a.

§ 7. Ustala się ogólną kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy

a) dla jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 2 254 579,00 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa - samorządowe instytucje kultury na łączną kwotę 850 000,00 zł

- dotacja celowa - inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów na łączną kwotę 1 331 148,00 zł

- dotacja przedmiotowa - samorządowy zakład budżetowy Zakład Aktywności Zawodowej Centrum Sportu i Rehabilitacji w Białych Błotach na łączną kwotę 73 431,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

b) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 670 000,00 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa - niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy na łączną kwotę 500 000,00 zł,

- dotacja celowa - stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji w drodze konkursu na łączną kwotę 170 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6a.

§ 8. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 4 018 254,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 21 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7a.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 230 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2011 r. na kwotę 10 000,00 zł oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2011 r. na kwotę 220 000,00 zł.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na :

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 000 000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 805 890,63 zł,

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).

2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6 000 000,00 zł, (słownie: sześć milionów złotych),

3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 4 805 890,63 zł.

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 800 000,00 zł.

5) zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załącznikach Nr 5 i 5a.

6) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w ramach działu między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym.

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Masterlease Polska

Firma leasingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »