| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/14/2011 Rady Gminy Płużnica

z dnia 31 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2011 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 , Nr 40, poz.230 i Nr 106 poz. 675), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242 ust.1, art. 243 ust.1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89 poz.590 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz.716 i Nr 131, poz. 1076) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Płużnica na 2011 r. w wysokości - 13.947.851 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie - 12.029.918 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie - 1.917.933 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 Plan dochodów.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 r. w wysokości - 16.258.996 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie - 12.007.961 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5.767.547 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.364.964 zł,

c) dotacje - 162.550 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.635.900 zł,

e) obsługa długu - 77.000 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie - 4.251.035 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 Plan wydatków.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie - 2.311.145 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

1) zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.637.141 zł,

2) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 369.113 zł,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 304.891 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - 5.193.542 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów - 2.882.397 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

§ 5. Określa się:

1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 r.

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.674.971 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 77.300 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 85.250 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 4.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

§ 8. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7 Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej;

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień.

2. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 Plan dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 9. Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości - 22.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa.

§ 10. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 4.037.527 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2.006.254 zł,

3) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 1.531.273 zł.

§ 12. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2011 do wysokości 100.000 zł

§ 13. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy do wysokości 100.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 500.000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości - 2.006.254 zł,

c) wyprzedzające finansowanie zadań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości - 1.531.273 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 15. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie - 60.000 zł.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 78.000 zł,

2) celową w wysokości - 65.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 35.000 zł,

b) na zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w kwocie - 30.000 zł.

§ 17. Ustala się szczegółowość:

1) informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 r. jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale;

2) informacji o wykonaniu w I półroczu 2011 r. planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w szczegółowości odpowiadającej planowi przyjętemu przez kierownika, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »