| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy Dobre

z dnia 17 lutego 2011r.

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Dobrem

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 5, art. 62 ust. 1, 3 i 5b w związku z art. 58, art. 79 ust.1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, Nr 127, poz. 857 i Nr 157, poz. 1241), art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230) oraz art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) po uzyskaniu pozytywnej opinii Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy, Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2011 roku tworzy się przez połączenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dobrem i Publicznego Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Dobrem Zespół Szkół w Dobrem przy ul. Szkolnej 9, zwany dalej "Zespołem".

§ 2. Akt założycielski Zespołu stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Obwód Zespołu obejmuje dotychczasowe obwody Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dobrem oraz Publicznego Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Dobrem.

§ 4. Statut Zespołu zostanie nadany odrębną uchwałą.

§ 5. 1. Likwiduje się jednostki budżetowe - Publiczną Szkołę Podstawową im. Ziemi Kujawskiej w Dobrem oraz Publiczne Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Dobrem.

2. Zlikwidowane jednostki budżetowe łączy się i tworzy się jednostkę budżetową - Zespół Szkół w Dobrem.

§ 6. 1. Zespół przejmuje wszystkie należności i zobowiązania jednostek, o których mowa w § 5 ust.1.

2. Majątek jednostek, o których mowa w § 5 ust.1 staje się w całości majątkiem Zespołu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady


Tomasz Kuźba


Załącznik do Uchwały Nr V/24/2011
Rady Gminy Dobre
z dnia 17 lutego 2011 r.

Akt Założycielski Zespołu Szkół w Dobrem

Sporządzony na podstawie art. 58 ust. 1, 2, art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

§ 1. Zakłada się z dniem 1 września 2011 r. Zespół Szkół w Dobrem, w skład którego wchodzą:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dobrem,

2) Publiczne Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Dobrem.

§ 2. Siedziba Zespołu znajduje się przy ul. Szkolnej 9 w Dobrem.

§ 3. Obwód Zespołu Szkół obejmuje dotychczasowe obwody Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dobrem i Publicznego Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Dobrem i stanowi:

1) obwód szkoły podstawowej następujące miejscowości: Dobre, Dobre Wieś, Dobre Kolonia, Koszczały, Przysiek, Bronisław;

2) obwód gimnazjum następujące miejscowości: Altana, Bodzanowo, Bodzanowo Drugie, Borowo, Bronisław, Byczyna, Byczyna Kolonia, Czołpin, Dęby, Dobre, Dobre Kolonia, Dobre Wieś, Kłonowo, Koszczały, Krzywosądz, Ludwikowo, Morawy, Narkowo, Przysiek, Smarglin, Szczeblotowo, Ułomie.

Przewodniczący Rady


Tomasz Kuźba


Uzasadnienie

Rada Gminy Dobre w uchwale nr III/8/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku uznała potrzebę utworzenia Zespołu Szkół w Dobrem z siedzibą przy ul. Szkolnej 9, w którego skład wejdą: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dobrem oraz Publiczne Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Dobrem.

Propozycja połączenia wyżej wymienionych placówek w zespół jest wynikiem funkcjonowania tych szkół we wspólnej bazie lokalowej oraz ma na celu usprawnienie funkcjonowania i zarządzania tymi szkołami. Drastycznie malejąca liczba uczniów, a tym samym wzrost kosztów utrzymania szkół, powoduje potrzebę ekonomizacji i racjonalizacji zarządzania tymi placówkami. Uczniowie obu szkół korzystają ze wspólnej kuchni i stołówki, biblioteki, sal gimnastycznych i kompleksu boisk. Szkoły ogrzewane są ze wspólnej kotłowni, posiadają wspólne zasilanie energetyczne, przyłącze wodne i kanalizacyjne. Uczniowie obu szkół korzystają z tym samym autobusów szkolnych dowożących ich do szkoły i odwożących do domu.

W wyniku połączenia w zespół wyżej wymienionych placówek nieruchomość zarządzana będzie przez jednego dyrektora, co przyniesie nie tylko oszczędności finansowe, lecz również w znacznym stopniu usprawni realizację zadań administracyjno-organizacyjnych. Możliwość połączenia dwóch szkół stwarza warunki lepszego zarządzania wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną przy zmniejszającej się liczbie oddziałów, albowiem w obecnych warunkach część nauczycieli uzupełnia etat w obu szkołach, co w tym stanie nastręcza duże trudności organizacyjne. Stworzenie zespołu pozwoli także na lepsze zarządzanie bazą lokalową, zwłaszcza wykorzystanie specjalistycznych pracowni, sprzętu dydaktycznego i bazy sportowej.

Gmina Dobre uzyskała zgodnie z art. 62 ust. 5b ustawy o systemie oświaty pozytywną opinię Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy w sprawie połączenia w zespół wyżej wymienionych placówek. Zgodnie z art. 62 ust. 3 ustawy o systemie oświaty akt założycielski został pozytywnie zaopiniowany przez rady pedagogiczne obu szkół.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »