| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/11/11 Rady Gminy Bartniczka

z dnia 11 lutego 2011r.

w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art. 6 ust. 13 z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.[2]) ); art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.[3]) ); art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.[4]) ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[5]) ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór deklaracji dla osób prawnych w sprawie:

1) podatku od nieruchomości DN - 1, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały,

2) podatku rolnego DR - 1, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały,

3) podatku leśnego IL - 1, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2. Ustala się wzór informacji dla osób fizycznych w sprawie:

1) podatku od nieruchomości IN - 1, stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały,

2) podatku rolnego IR - 1, stanowiący załąćznik Nr 5 do uchwały,

3) podatku leśnego IL - 1, stanowiący załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 3. Ustala się wzór załączników do deklaracji i informacji w sprawie:

1) podatku od nieruchomości - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN - 1, stanowiący załącznik Nr 7 do uchwały,

2) podatku rolnego - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym ZR - 1, stanowiący załącznik Nr 8 do uchwały,

3) podatku leśnego - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL - 1, stanowiący załącznik Nr 9 do uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIV/113/05 Rady Gminy Bartniczka z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz.Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2005 r. Nr 148, poz. 2828).

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Walczak


Uzasadnienie

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, na dany rok podatkowy deklaracje według ustalonego wzoru na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny, co wynika z art. 6 ust. 9 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a ust. 8 pkt 1 ustawy o podatku rolnym i art. 6 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku leśnym. Osoby fizyczne są obowiązane składać właściwemu organowi podatkowemu informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach i lasach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, co wynika z art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku rolnym i art. 6 ust. 2 ustawy o podatku leśnym. Konieczność określenia nowych wzorów formularzy związana jest z nowelizacją ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - Dz. U. z 2010 r. Nr 225, poz. 1461) oraz nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. Nr 226, poz. 1475). W tej sytuacji wywołanie nowej uchwały jest uzasadnione.


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475.

[3]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825; z 2007r. Nr 109, poz. 747; z 2008r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655; z 2009r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475.

[4]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 249, poz 1825, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz 620, Nr 226, poz.1475.

[5]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »