| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/12/11 Rady Gminy Bartniczka

z dnia 11 lutego 2011r.

zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości w 2011 r

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.[2]) ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[3]) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 października 2010r. Nr XXXVI/170/10 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości w 2011 roku (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 170, poz. 2182) § 1 pkt. 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) związanych z prowadzeniem działalnosci gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Walczak


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych znowelizowała przepis art. 5 ust. 1 pkt. 2 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w ten sposób, że dotychczasowa treść: "zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych" została zastąpiona treścią: "związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń". W ten sposób preferencyjna stawka podatku od nieruchomości, która obejmowała dotychczas tylko tę powierzchnię budynków, która była przeznaczona bezpośrednio na działalność diagnostyczną i leczniczą, została rozszerzona na wszystkie pomieszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, o ile pomieszczenia są zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń (dotyczy to w szczególności takich pomieszczeń jak: poczekalnie dla pacjentów, korytarze, pomieszczenia administracyjne i gospodarcze). Nowelizacja ww. ustawy wymaga wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVI/170/10 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości w 2011 roku w celu dostosowania jej postanowień do przepisów tej ustawy. Projektowana uchwała nie zmienia wcześniej ustalonej stawki podatku od nieruchomości dla tego rodzaju budynków lub ich części pozostawiając ją w wysokości wcześniej uchwalonej tj. 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Uchwała jako akt prawa miejscowego podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym (art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych).


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2)dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 96, poz. 620 i Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475.

[3]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 .

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »