| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/29/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski

z dnia 1 lutego 2011r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na wykonanie zadań publicznych innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie związanych z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 ze zm.1) ) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.2) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się:

1) tryb postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie związane z realizacją zadań gminy;

2) sposób rozliczania dotacji;

3) sposób kontroli wykonywania zleconych zadań;

4) sposób zapewnienia jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczania

§ 2.

1. Podmioty określone w § 1 składają wnioski do Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy (wyjątkowo dla roku budżetowego 2011 do dnia 31 marca 2011 r.)

2. Wnioski podmiotów powinny zawierać:

1) nazwę i adres siedziby wnioskodawcy;

2) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania;

3) szczegółową kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, wysokość wnioskowanej dotacji i inne źródła finansowania projektu;

4) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących na możliwość wykonania zadania;

5) termin i miejsce realizacji zadania;

6) informację o posiadanych własnych środkach finansowych oraz uzyskanych z innych źródeł na realizacje zadania;

7) preliminarz wydatków związanych z realizacji zadania.

3. Do wniosku powinien być dołączony statut lub inny dokument organizacyjny i dokument rejestracyjny podmiotu, z którego wynikają jego zadania statutowe oraz pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli.

4. Wniosek powinien zawierać także oświadczenie złożone przez wnioskodawcę o nie zaleganiu podmiotu z zapłatą składek oraz obowiązkowych należności publicznoprawnych.

5. Wniosek powinien być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

6. Wójt może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w wyznaczonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień, dokumentów.

7. Nie złożenie dokumentów, informacji lub wyjaśnień w terminie spowoduje wykluczenie podmiotu z postępowania o udzielenie dotacji.

8. Nie będą rozpatrywane wnioski podmiotów, które nie rozliczą się w poprzednim okresie terminowo lub zadanie wykonali niewłaściwie.

§ 3.

W przypadku, jeżeli na realizację zadania wpłynął więcej niż jeden wniosek, w celu efektywniejszego zrealizowania zadania, Wójt ogłasza otwarty konkurs ofert, stosując odpowiednio przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

§ 4.

1. Po rozpatrzeniu wniosku lub oferty o przyznaniu dotacji decyduje Wójt, uwzględniając w szczególności:

1) znaczenie zadania dla realizacji celów gminy;

2) wysokość planowanych środków budżetu gminy przeznaczonych na realizację zadań zleconych podmiotom, o których mowa w § 1;

3) ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relacji do rzeczowego zakresu zadania;

4) ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę lub oferenta przy uwzględnieniu informacji zawartych we wniosku lub ofercie;

5) analizę wykonania zadań zleconych wnioskodawcy lub oferentowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji.

2. Wybór oferty wymaga podania do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiagniecia zysku mogą otrzymywać dotacje z budżetu gminy na wykonanie zadań publicznych innych niz określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie związanych z realizacją zadań gminy.

§ 5.

1. Wójt sporządza wykaz podmiotów wraz z zakresem zadań do wykonania oraz wysokościach proponowanych dotacji na następny rok budżetowy i dołącza do projektu uchwały budżetowej.

2. Uchwalony budżet stanowi podstawę do zawarcia umowy na realizację zadań publicznych gminy innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 6.

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do zadań jednorazowych, okazjonalnych lub niezbędnych, których wcześniej nie można było przewidzieć, wnioski mogą być składane w trakcie roku budżetowego.

2. Wójt dokonuje szczegółowej analizy takich wniosków, określając zakres zlecenia oraz wysokość dotacji na realizację i przedkłada projekt uchwały budżetowej Radzie Gminy.

§ 7.

1. Warunkiem zlecenia realizacji zadania publicznego, związanego z realizacją zadań wykonywanych przez gminę, jest zawarcie pisemnej umowy przez Wójta z wnioskodawcą lub wybranym oferentem, jako zleceniobiorcą przyznanej dotacji, reprezentowanym przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli.

2. Umowa powinna zawierać w szczególności:

1) dokładne oznaczenie stron umowy;

2) szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania, termin i miejsce jego realizacji;

3) określenie czasu realizacji zadania;

4) wzory dokumentacji umożliwiające ocenę realizacji zadania, terminy oraz sposób jej przekazywania;

5) zobowiązanie zleceniobiorcy do prowadzenia dokumentacji według wymagań określonych przez Wójta w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym, finansowym oraz jakościowym;

6) zobowiązanie zleceniobiorcy do poddania się w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, kontroli prowadzonej przez Wójta lub osoby przez niego pisemnie upoważnionej w zakresie objętym umową;

7) określenie wysokości dotacji, jaką zleceniodawca przekaże zleceniobiorcy z tytułu realizacji umowy oraz sposób i termin jej przekazania;

8) określenie przeznaczenia przychodów uzyskanych przy realizacji zadania przez zleceniobiorcę, których częstotliwości i wysokości nie można było przewidzieć przy ustalaniu wysokości dotacji;

9) ustalenie zasad i terminów oraz formy rozliczeń między stronami umowy;

10) ustalenie trybu i terminu przekazywania Wójtowi informacji o zakresie, sposobie realizacji umowy oraz ustalenie zakresu objętego stałym nadzorem Wójta;

11) warunki wypowiedzenia umowy;

12) szczegółowo określenia zasady odpowiedzialności zleceniobiorcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleconego zadania lub wykorzystania dotacji na cele inne niż określone w umowie, zgodnie z art. 251 oraz 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych a w szczególności:

a) terminu zwrotu dotacji przeznaczonej na inne cele lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,

b) terminu zwrotu dotacji w wypadku niewykonania lub częściowo niewykonania zleconego zadania,

c) sposobu i terminu zabezpieczenia realizacji zadania, o ile podmiot zobowiązał się do udzielenia takiego zabezpieczenia we wniosku lub ofercie o dotacji,

d) wysokości odsetek z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przez zleceniobiorcę.

§ 8.

1. Wójt zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru w zakresie wykonania umowy oraz oceny jej realizacji, uwzględniając kryteria efektywności, rzetelności, ciągłości, terminowości oraz jakości ich świadczenia przez zleceniobiorcę.

2. Nadzór nad wykonaniem umowy prowadzony jest w sposób określony w umowie, a w szczególności poprzez:

1) analizę okresowych ocen realizacji zadania, sporządzonych przez zleceniobiorcę;

2) kontrolę realizacji zadania w trybie określonym w umowie.

§ 9.

Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji, z zachowaniem zasady jawności postępowania, dokonywane jest w sposób następujący:

1) zleceniobiorca, korzystający z dotacji, zobowiązany jest złożyć Wójtowi sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykorzystania otrzymanej dotacji oraz udostępnić do wglądu oryginały faktur, rachunków na których zostanie umieszczony zapis "wydatek został poniesiony z dotacji budżetu gminy Aleksandrów Kujawski" oraz oryginały dowodów zapłaty;

2) sprawozdanie, o którym mowa w pkt 1, powinno być złożone w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania - terminem ostatecznym jest dzień 31 stycznia następnego roku budżetowego;

3) środki przekazane w ramach dotacji, które zostały:

a) niewykorzystane w całości,

b) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,

c) wykorzystane z pominięciem trybu określonego ustawą - Prawo zamówień publicznych podlegają, zwrotowi na konto Urzędu wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu.

§ 10.

1. Zleceniobiorca, korzystający z dotacji, obowiązany jest udostępnić na każde żądanie całą dokumentację finansową, organizacyjną, i inną niezbędną do sprawdzenia wykonania umowy.

2. Wójt, w celu sprawdzenia zgodności sposobu i zakresu realizacji umowy może dokonać wizytacji i innych czynności niezbędnych do takiego sprawdzenia. Kontrole realizacji zleconych zadań przeprowadzane są w formie:

1) kontroli merytorycznych, przeprowadzanych przez pracowników Urzędu Gminy wyznaczonych przez Wójta;

2) kontroli finansowo-księgowych, przeprowadzanych przez wydział finansowy Urzędu Gminy.

3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu kontroli.

4. Kontrole finansowo-księgowe przeprowadzane są na zasadach ogó1nych, a kontrole merytoryczne na bieżąco, zależnie od zaistniałych potrzeb i okoliczności.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zadań Wójt, kierując się kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności, uprawniony jest do wstrzymania przekazywania środków i rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 11.

Sprawy związane z postępowaniem w sprawie przyjmowania wniosków, przyznawaniem i rozliczaniem dotacji, z zachowaniem zasady jawności postępowania, prowadzą odpowiednie referaty, lub samodzielne stanowiska urzędu, zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy.

§ 12.

W celu zapewnienia jawności postępowania o udzieleniu dotacji i jej rozliczenia, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski

1) informację o przyznanych kwotach dotacji i podmiotach, którym została zlecona realizacja zadań w trybie określonym uchwałą;

2) roczną informację zbiorczą o realizacji zadań zleconych w trybie określonym uchwałą.

§ 13.

Uchyla się Uchwałę Nr III/17/10 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na wykonanie zadań publicznych innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie związanych z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Bartczak


Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/29/11
Rady Gminy Aleksandrów Kujawski
z dnia 1 lutego 2011 r.

W celu umożliwienia podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku realizacji zadań publicznych poza zadaniami okreslonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Gminy okresliła tryb postępowania o udzielenie dotacji podmiotom wymienionym wyżej oraz sposób ich rozliczania i kontroli wykonania zadań publicznych.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

WWW.SCANDIHOME.PL

Sklep internetowy ze skandynawskimi dodatkami do wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »