| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/26/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

z dnia 24 marca 2011r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w składzie: Przewodniczący: 1. Tadeusz Dobek Członkowie: 2. Włodzimierz Bartkowiak 3. Lidia Dudek 4. Włodzimierz Górzyński 5. Elżbieta Osińska 6. Aleksandra Kwiatkowska 7. Halina Paszkowska 8. Robert Pawlicki 9. Jan Sieklucki 10. Halina Strzelecka 11. Andrzej Tatkowski

uchwala, co następuje:

stwierdza nieważność uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

Uzasadnienie

Rada Gminy w Tłuchowie podjęła 22 lutego 2011 r. uchwałę Nr IV/18/2011 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg. Uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku 2 marca 2011 r. i była przedmiotem badania nadzorczego na posiedzeniu Kolegium Izby 23 marca 2011 r. O terminie posiedzenia Kolegium, pismem z dnia 16 marca 2011 r., znak RIO-KA-4010-8-5/2011 został zawiadomiony Wójt Gminy Tłuchowo, który nie przybył na obrady i nie upoważnił innego przedstawiciela Gminy do uczestnictwa w posiedzeniu Kolegium.

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy określiła zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie lub jej jednostkom podległym. Zgodnie z wymogiem art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. Zm.) Rada wskazała organy i osoby uprawnione do umarzania, odraczania lub rozkładania spłaty należności na raty.

Z zapisu § 9 ust. 1 pkt 2 uchwały wynika, że udzielając wymienionych wyżej ulg Gmina udziela pomocy de minimis. W § 9 ust. 2 i 3 wskazano, jakie dokumenty powinien przedłożyć dłużnik w przypadku ubiegania się o pomoc publiczną - pomoc de minimis. W związku z powyższym przedmiotową uchwałą Rada Gminy w Tłuchowie określiła warunki udzielania pomocy publicznej. Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 z późn. zm.) pomocą publiczną jest wszelka pomoc przyznawana przez Państwa Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów. W ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, rozwiązania przyjęte w badanej uchwale mogą stanowić formę wsparcia, która może spełniać przesłanki pomocy publicznej - de minimis.

W świetle przepisu art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) warunkiem podjęcia uchwały, której przedmiotem będzie udzielanie pomocy de minimis, jest zgłoszenie jej projektu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej UOKiK). Prezes UOKiK w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy, które organy jednostek samorządu terytorialnego powinny uwzględnić podejmując uchwałę dotyczącą udzielenia pomocy de minimis.

Gmina Tłuchowo nie dokonała zgłoszenia projektu badanej uchwały do Prezesa UOKiK, mimo że taki wymóg stawia jednostkom samorządu terytorialnego ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Działalność organów jednostek samorządu terytorialnego może być realizowana tylko w granicach dozwolonych prawem. Organy te są obowiązane w swej działalności przestrzegać przepisów powszechnie obowiązujących. Ustawodawca określił, że warunkiem podjęcia przedmiotowej uchwały jest uwzględnienie uwag do jej projektu przekazanych przez wskazany w ustawie organ, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Gmina nie przesyłając projektu badanej uchwały do Urzędu nie spełniła ustawowego wymogu, naruszając procedurę podjęcia uchwały. Brak opinii Prezesa UOKiK uniemożliwił uwzględnienie ewentualnych uwag i sugestii, które mogły mieć istotny wpływ na treść podjętej przez Radę Gminy w Tłuchowie uchwały.

W związku z powyższym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy uznało, że omówione naruszenie art. 7 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ma charakter istotny i postanowiło jak w sentencji.

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w terminie 30 dni od daty doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Tadeusz Dobek

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

RESET2 Sp. z o.o.

RESET2 Sp. z o.o. istnieje od stycznia 2001 roku i kontynuuje działalność prowadzoną od 1992 roku przez RESET Computer Systems s.c. Spółka zajmuje się tworzeniem oraz wdrażaniem systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie firmą. Produkty RESET2 to połączenie bogatych możliwości z łatwą i intuicyjną obsługą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »