| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/97/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 21 marca 2011r.

w sprawie rozszerzenia działalności Przychodni Specjalistycznej "OLK-MED" w Toruniu poprzez utworzenie nowej komórki organizacyjnej

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.[1]) ), uchwala się, co następuje:

§ 1. Rozszerza się działalność Przychodni Specjalistycznej "OLK-MED" w Toruniu poprzez utworzenie Poradni Psychogeriatrycznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Przychodni Specjalistycznej "OLK-MED" w Toruniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) tworzenie, przekształcenie i likwidacja publicznego zakładu opieki zdrowotnej następuje w drodze uchwały właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego. Powyższy przepis ma także zastosowanie w przypadku utworzenia lub zniesienia jednostek organizacyjnych zakładu, rzutujących na zakres działalności i wymagających zmiany statutu oraz wpisu do rejestru. Dyrektor Przychodni Specjalistycznej "OLK-MED" w Toruniu wystąpił z wnioskiem o rozszerzenie działalności statutowej Przychodni poprzez utworzenie Poradni Psychogeriatrycznej. W chwili obecnej w Przychodni działa Poradnia Psychiatryczna, która udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Poradnia udziela świadczeń zdrowotnych pacjentom w różnym wieku. Znaczną część pacjentów stanowią osoby powyżej 65 roku życia. Przychodnia sprawuje opiekę zdrowotną m.in. nad pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej im. dr Leona Szumana w Toruniu oraz Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Fundację im. Brata Alberta w Toruniu. Wysokość zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień jest niewystarczająca w odniesieniu do potrzeb pacjentów. Świadczy o tym np. 2-krotne wykonanie przez Przychodnię kontraktu przewidzianego na 2010r. Wychodząc naprzeciw potrzebom interdyscyplinarnego leczenia starzejącego się społeczeństwa Dyrektor Przychodni, wnioskuje o utworzenie w strukturze Przychodni Poradni Psychogeriatrycznej. Utworzenie Poradni Psychogeriatrycznej nie wymaga żadnych nakładów finansowych. Przychodnia posiada odpowiednią aparaturę i sprzęt medyczny oraz bazę lokalową spełniającą wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Przychodnia zatrudnia odpowiednią kadrę medyczną. Uruchomienie nowej Poradni pozwoli na zwiększenie ilości udzielanych przez Przychodnię świadczeń zdrowotnych a tym samym przyczyni się do pozyskania przez nią dodatkowych środków finansowych. Mając powyższe na uwadze zasadne jest utworzenie w Przychodni Specjalistycznej "OLK-MED" w Toruniu Poradni Psychogeriatrycznej.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849,Nr 166, poz.1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98 poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707 z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 107, poz. 679 i Nr 230, poz.1507

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »