| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/26/11 Rady Gminy Śliwice

z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie zmiany regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Śliwice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90b, 90f i 90 m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/119/08 Rady Gminy Śliwice z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Śliwice (Dz.Urz.Woj. Kuj.-Pom. Nr 70 poz.1172) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 ust.1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4) świadczenia pieniężnego, jeżeli Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1) i pkt 2), a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o których mowa w pkt 3), nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w pkt 3), udzielenie stypendium w formach o których mowa w pkt 1) - 3), nie jest celowe.";

2) w § 8 :

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1.Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Śliwicach.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Formalnej oceny wniosku, pod kątem prawidłowości wypełnienia druku wniosku i kompletności załączników, dokonują pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śliwicach.";

3) § 9 otrzymuje brzmienie: "§ 9. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium szkolnego podejmuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śliwicach.";

4) § 12 otrzymuje brzmienie: "§ 12. Rodzice ucznia lub słuchacza otrzymującego stypendium szkolne, pełnoletni uczeń lub słuchacz, a także dyrektor szkoły są obowiązani niezwłocznie powiadomić kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śliwicach o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Śliwice.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 roku.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 90 m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004., Nr 256, poz 2572 z późn. zm.) Rada Gminy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Śliwice. W związku z powyższym należało zmienić regulamin.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »