| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OPO-4210-5(11)/2011/138/VII/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 9 maja 2011r.

o decyzji nr OPO-4210-5(11)/2011/138/VII/AS Prezesa URE z dnia 9 maja 2011 r. zatwierdzającej taryfę dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu, na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530) w związku z art. 104 i 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181 poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676 z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182 poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18),

po rozpatrzeniu wniosku

z 22 lutego 2011 r.

uzupełnionego pismami z 9 i 25 marca, 20 i 28 kwietnia oraz 9 maja 2011 r.,

Zakładu Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu,

posiadającego numer identyfikacji podatkowej (NIP) 556-080-07-96

zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem"

postanawiam

1)zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2)ustalić współczynniki korekcyjne Xr, określające projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmianę warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w następnym roku stosowania taryfy, w stosunku do poprzedniego roku stosowania taryfy:

a) dla działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła - w wysokości 0,0 %,

b) dla działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła - w wysokości 0,5 %.

3)ustalić okres obowiązywania taryfy i współczynników korekcyjnych Xr, o których mowa w punktach 1 i 2 na okres do 31 sierpnia 2013 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje: na wytwarzanie ciepła z 13 sierpnia 1998 r. nr WCC/4/138/U/3/98/AK ze zmianą oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła z 24 sierpnia 1998 r. nr PCC/8/138/U/3/98/AK ze zmianami, 24 lutego 2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne.

Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy - Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE należy między innymi ustalanie współczynników korekcyjnych określających projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego oraz zmianę warunków wykonywania przez to Przedsiębiorstwo danego rodzaju działalności gospodarczej, a także ustalanie okresu obowiązywania tych współczynników korekcyjnych oraz ustalanie okresu obowiązywania taryfy.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia taryfowego.

Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym (§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego). Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej skalkulowane zostały zgodnie z § 7 ust. 8 rozporządzenia taryfowego.

Współczynniki korekcyjne, o których mowa w pkt 2 sentencji decyzji, ustalone zostały adekwatnie do możliwości poprawy efektywności funkcjonowania tego Przedsiębiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy.

Współczynniki korekcyjne Xr Przedsiębiorstwo stosuje zgodnie z § 26 rozporządzenia taryfowego, dostosowując ceny i stawki opłat do zmieniających się warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Okres obowiązywania taryfy został ustalony zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy orzekłem jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 479 46 pkt 1 i art. 479 47 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, 61-569 Poznań, ul. Wierzbięcice 1.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu

Irena Gruszka

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł w dniu 9 marca 2011 r. na rachunek 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

Aldona Sikorska starszy specjalista

Otrzymują:

1. Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o., 88-100 Inowrocław, ul. Torowa 40.

2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr OPO-4210-5(11)/2011/138/VII/AS
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 9 maja 2011 r.
Zalacznik1.doc

TARYFA.2011

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »