Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/11/2011 Wójta Gminy Radziejów

z dnia 31 stycznia 2011r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 maca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz.1591 z późn. zm.1) ) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się szczegółowy sposób konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały pod nazwą "Regulamin konsultacji z organizacjami pozarządowymi".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Pawlak
UZASADNIENIE
W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z art.5 ust.5 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do podjęcia uchwały określającej szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 cytowanej ustawy, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Uchwała stanowi realizację zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także promuje ideę samorządności poprzez wprowadzenie przejrzystych zasad uczestnictwa w/w podmiotów w podejmowaniu istotnych decyzji. Uchwała nie rodzi skutków finansowych dla budżetu gminy.
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675.
Załącznik do Uchwały Nr IV/11/2011
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Regulamin konsultacji z organizacjami pozarządowymi
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Z organizacjami pozarządowymi, podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego, w przypadku jej powołania, przeprowadza się konsultacje projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
§ 2. 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) Gminie - rozumie się przez to Gminę Radziejów,
2) Radzie - rozumie się przez to Radę Gminy Radziejów,
3) Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Gminy Radziejów,
4) Wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Radziejów,
5) Organizacji pozarządowej - rozumie się przez to organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
6) Podmiocie - rozumie się przez to podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 3. 1. Celem przeprowadzania konsultacji jest stworzenie płaszczyzny partycypacji w sprawach ważnych dla gminy oraz organizacji i podmiotów, zapewnianie form dialogu społecznego oraz wzajemnego uzyskiwania informacji i opinii w zakresie współpracy i podejmowanych aktów prawa miejscowego.
2. Wynik przeprowadzanych konsultacji nie jest wiążący dla organów gminy i ma charakter opiniodawczy.
Rozdział 2
Zasady przeprowadzania konsultacji
§ 4. Konsultacje przeprowadza się w sprawach projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność na terenie gminy.
§ 5. Wójt może również z własnej inicjatywy poddać pod konsultacje inne akty prawa, w tym w szczególności akty o charakterze strategiczno - programowym, które odnoszą się do działalności organizacji i podmiotów.
§ 6. 1. Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji powinno w szczególności określać:
1) przedmiot konsultacji,
2) datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
3) formy konsultacji,
4) adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu.
2. Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji jest zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia konsultacji.
3. Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji, o którym mowa w ust. 2 nie wyklucza innych sposobów informowania o konsultacjach.
§ 7. 1. Konsultacje, o których mowa w § 4 i § 5 mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form:
1) otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji i podmiotów, na którym przedstawiany jest projekt aktu prawa, z możliwością składania opinii i uwag,
2) przyjmowania opinii i uwag na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, na adres Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów,
3) umieszczenia na stronie internetowej www.bip.ugradziejow.pl lub na tablicy ogłoszeń urzędu projektu aktu prawa do wglądu, z zaznaczeniem możliwości zgłaszania uwag drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy,
2. Decyzję o formie przeprowadzania konsultacji podejmuje Wójt Gminy.
§ 8. 1. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy Radziejów.
2. Protokół z konsultacji zamieszczany jest w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż 14 dni od dnia zakończenia konsultacji.
3. Protokół z przebiegu konsultacji może być prezentowany podczas spotkań, w szczególności z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji i podmiotów.
5. Opinie i uwagi anonimowe nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Rozdział 3
Postanowienia końcowe
§ 9. Konsultacje opisane w niniejszym regulaminie nie naruszają postanowień innych trybów konsultacji wynikających z przepisów odrębnych.
Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Pawlak


Załącznik do regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

FORMULARZ DO KONSULTACJI PROJEKTU AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORGANIZACJI
Wskazanie projektu prawa miejscowego, który jest konsultowany
1. Uchwała w sprawie:
2. Art.
Proponowane zmiany brzmienia zapisu lub treści nowego przepisu (w przypadku propozycji dodania nowego prepisu, w polu 2 należy wpisać: Nowy przepis)
3.
Uzasadnienie wprowadzenia zmiany / wprowadzenia noego zapisu
4.
Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Pawlak
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-05-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe