reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziejów

z dnia 31 stycznia 2011r.

w sprawie budżetu na 2011 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ;it. D oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) oraz art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm. 2) ) oraz art. 211, 212, 214, 215 ,222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.3) ) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości 10.084.970 zł z tego:
1) Dochody bieżące w kwocie 9.886.540 zł,
2) Dochody majątkowe w kwocie 198.430 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1).
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.931.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) Dotacje celowe na realizacje zadań własnych administracji rządowej w wysokości 278.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 11.234.970 zł z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 8.862.517 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 2.372.453 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 2).
2. Kwota wydatków określona w ust. 1. obejmuje:
1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.931.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) Wydatki na realizacje zadań własnych administracji rządowej w wysokości 278.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) Ogólną w wysokości 69.000 zł,
2) Celową w wysokości 26.000 zł. Z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 4. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 1.150.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek.
§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 7. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.415.600 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 265.600 zł zgodnie załącznikiem Nr 7.
§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:
1) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.150.000 zł,
2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 265.600 zł,
3) Na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2.000.000 zł.
§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
1) Na finansowanie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku, określonych w załączniku Nr 5,
2) Na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze środków zagranicznych, niepodlegających zwrotowi,
3) Z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2.000.000 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do wysokości 1.150.000 zł,
c) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 265.600 zł.
2) Dokonywanie zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym także na uposażenia i wynagrodzenia.
3) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
§ 11. Ustala się dochody w kwocie 13.650 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 13.650 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejów.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Pawlak
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020.
reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama