| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/45/11 Rady Gminy Bobrowo

z dnia 29 kwietnia 2011r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Bobrowo


Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) Rada Gminy, uchwala, co następuje:
§ 1. Nauczycielom, zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć, a wymiarem określonym w następującej wysokości:
1) dyrektor Zespołu Szkół - 5 godzin;
2) wicedyrektor Zespołu Szkół - 10 godzin;
3) dyrektorzy szkół podstawowych - 10 godzin.
§ 2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 dotyczy również nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono im zastępstwo, chyba, że powierzenie nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca wówczas przysługuje od tego dnia.
§ 3. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze nie przysługują godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw.
2. W wyjątkowych sytuacjach podyktowanych prawidłową realizacją zadań statutowych szkół dyrektorzy mogą prowadzić godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw za wyłączną zgodą organu prowadzącego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XXXII/199/06 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Bobrowo.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 września 2011 r.
Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Żukowska-Repeczko

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »