reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII/445/10 Rady Miejskiej w Szubinie

z dnia 4 listopada 2010r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zalewowych we wsi Zamość, gmina Szubin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szubin uchwalonego uchwałą Nr XVIII/180/2000 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 września 2000 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zalewowych we wsi Zamość, gmina Szubin.

2. Integralną część uchwały stanowią:

a) rysunek planu w skali 1:5000 jako załącznik nr 1 do uchwały,

b) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie ich realizacji, jako załącznik nr 2 do uchwały,

c) ustalenie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy wraz z zasadami ich finansowania, jako załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Uchwała ustanawia obowiązujące na terenach objętych planem przepisy prawa miejscowego dotyczące przeznaczenia i sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów oraz określa konieczne dla osiągnięcia zamierzonych celów - nakazy, zakazy i warunki.

2. Przepisy prawne niniejszej uchwały nie mogą być stosowane wybiórczo oraz w oderwaniu od ustaleń rysunku stanowiącego załącznik do uchwały.

§ 3. W realizacji miejscowego planu, oprócz ustaleń przepisów zawartych w niniejszej uchwale, mają zastosowanie przepisy szczególne wraz z aktami wykonawczymi i odrębnymi.

§ 4. Teren wydzielony liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu określony jest symbolem, w którym litera oznacza przeznaczenie terenu według oznaczeń legendy rysunku planu.

§ 5. Na rysunku planu obowiązują:

1) granica obszaru objętego planem,

2) granica obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią,

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,

4) symbol identyfikujący teren o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania.

Rozdział 2.
Ogólne ustalenia planu

§ 6. 1. Ustalenia ogólne obowiązują w granicach obszaru objętego planem, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.

2. Przeznaczenie terenu

1) w granicach planu wyznacza się teren rolny - teren bezpośredniego zagrożenia powodzią, o symbolu - R-ZZ,

2) obowiązuje zakaz lokalizacji funkcji nie związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu i jego obsługą.

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; zakaz realizacji wszelkich obiektów budowlanych niezwiązanych z ochroną przeciwpowodziową.

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) obowiązuje zagospodarowanie terenu prowadzące do utrzymania i ochrony wartości przyrodniczych i różnorodności form krajobrazowych, w tym:

a) zachowanie istniejących form ukształtowania terenu,

b) zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych,

2) usuwanie drzew i krzewów wymaga stosownego zezwolenia, podlega ograniczeniu i może nastąpić jedynie w przypadku: uzasadnionej wycinki o charakterze pielęgnacyjnym, realizacji docelowego układu drogowego i inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: w przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na obiekt zabytkowy prace ziemne należy wstrzymać do momentu wykonania i udokumentowania badań archeologicznych.

6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie wyznacza się terenów publicznych.

7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: obowiązuje zakaz realizacji obiektów budowlanych niezwiązanych z ochroną przeciwpowodziową, nie określa się wskaźników zabudowy oraz zagospodarowania terenu

8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: teren opracowania planu został objęty w "Studium Ochrony Przeciwpowodziowej dla Zlewni Noteci" granicami zasięgu wód powodziowych.

9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: podział i scalanie terenu wyłącznie dopuszczone dla terenów rolnych,

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: nie wyznacza się terenów komunikacji i infrastruktury technicznej.

11. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: dopuszcza się wyłączne użytkowanie obszaru objętego planem miejscowym, jako terenu rolnego bez prawa zabudowy.

12. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oraz tereny służące organizacji imprez masowych: nie przewiduje się.

13. Wysokości stawek procentowych służących naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości:

1) na terenach przeznaczonych do realizacji celów niepublicznych - 30%.

Rozdział 3.
Zasady zagospodarowania obowiązujące dla terenu objętego planem

§ 7. Teren oznaczony symbolem R-ZZ przeznacza się na cel terenu rolnego - teren bezpośredniego zagrożenia powodzią, obowiązują następujące ustalenia:

1) cały obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wyznacza tereny bezpośredniego zagrożenia powodzią, dla którego obowiązują przepisy odrębne określone w ustawie Prawo wodne,

2) dopuszcza się rolnicze użytkowanie terenu,

3) teren objęty strefą zasięgu wód powodziowych wyznaczonych w "Studium Ochrony Przeciwpowodziowej dla Zlewni Noteci",

4) obowiązuje zakaz sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk,

5) obowiązuje zakaz zmiany ukształtowania terenu,

6) obowiązuje zakaz składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód oraz brzegu, a także utrzymywaniem lub odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z ich infrastrukturą,

7) zakaz grodzenia działek do linii wody.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 9. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy Szubin oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.


Uzasadnienie

Z inicjatywy mieszkańców Zamościa, w dniu 04.06.2009 r. na wniosek Burmistrza Szubina Rada Miejska w Szubinie podjęła uchwałę Nr XXXVI/271/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zalewowych we wsi Zamość, gmina Szubin.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn, zm.), ustalenie przeznaczenia terenu, w tym rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Plan miejscowy dotyczy terenu położonego w południowej części miejscowości Zamość i ma powierzchnię około 13 ha. W części południowej graniczy z rzeką Noteć. Ponadto teren jest użytkowany rolniczo i jest niezabudowany. Znajdują się na nim gleby następujących klas bonitacyjnych: ŁIV, ŁV, PsV, N. Działki położone na terenie planu miejscowego należą do Skarbu Państwa, a zarządzającym są Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Bydgoszcz, Gminy Szubin oraz osób prywatnych.

Przedmiotowy plan przewiduje przeznaczenie terenu pod funkcję oznaczoną symbolem R-ZZ cele rolne - teren bezpośredniego zagrożenia powodzią. Na wskazanym terenie obowiązuje zakaz realizacji wszelkich obiektów budowlanych niezwiązanych z ochroną przeciwpowodziową.

Wprowadzenie w niniejszym planie zakazu zabudowy pozwoliło na wykorzystanie mapy w skali 1:5000. W myśl art. 16 ust. 1 w/w ustawy, plan miejscowy sporządza się w skali 1:1000, z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych albo w przypadku ich braku map katastralnych, gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie map w skali 1:500 lub 1:2000, a w przypadkach planów miejscowych, które sporządza się wyłącznie w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia lub wprowadzenia zakazu zabudowy, dopuszcza się stosowanie map w skali 1:5000.

Wprowadzenie zakazu zabudowy podyktowane jest koniecznością realizacji zadań przeciwpowodziowych dla rzeki Noteć. Wynika to z wytycznych przedstawionych przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który sporządzając studium ochrony przeciwpowodziowej dla rzeki Noteć na obszarze gminy Szubin, wyznaczył obszary służące przepuszczaniu wód powodziowych. Są to obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią. W dniu 27 czerwca 2006 r. Rada Miejska w Szubinie uchwałą Nr XXXVIII/301/06 wydała pozytywną rekomendację dla powyższego studium.

Po podjęciu w dniu 4 czerwca 2009 r. uchwały zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Szubina rozpoczął procedurę sporządzenia planu miejscowego i przeprowadził kolejno następujące czynności:

1) zbadał spójność przewidywanych rozwiązań projektu planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szubin, w wyniku dokonanej analizy, co do stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, należy stwierdzić, że zapisane w uchwale przeznaczenia terenów planu miejscowego w miejscowości Zamość są zgodne z zapisami wyżej przywołanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

2) przystąpił do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz przez obwieszczenie, które wywieszono na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szubinie i sołectwa Zamość;

3) zawiadomił instytucje i organy właściwe do uzgodnienia i opiniowania projektu planu;

4) przygotował projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i otrzymał pozytywną opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej do sporządzonego projektu planu miejscowego;

5) uzgodnił projekt planu z wyznaczonymi organami administracji publicznej;

6) ogłosił w prasie lokalnej oraz przez obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniach od 29 lipca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. i zorganizował w dniu 13 sierpnia 2010 r. dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami;

7) do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zalewowych we wsi Zamość, gmina Szubin, została wniesiona uwaga przez Pana Bartosza Piechocińskiego oraz Mieszkańców ulicy Wierzbowej. Uwaga Pana Bartosza Piechocińskiego dotycząca uwzględnienia w treści planu prawa do zabudowy domem mieszkalnym z garażem oraz budynkiem gospodarczym na terenie działki nr 289/20 w Zamościu została w całości odrzucona. Natomiast uwaga Mieszkańców ulicy Wierzbowej dotycząca akceptacji projektu planu została w całości uwzględniona. W myśl art. 19 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Miejska w Szubinie nie stwierdziła konieczności dokonania ponownych uzgodnień i opinii po uwzględnieniu uwag do projektu planu miejscowego.

Powyżej przywołana ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nałożyła obowiązek na organ sporządzający projekt planu miejscowego nowe zadania. Zadania te odnosiły się głównie do zwiększenia udziału społeczeństwa przy pracach związanych z opracowaniem projektu planu, prognozy oddziaływania na środowisko oraz opracowaniu ekofizjograficznym. Ustawa ta przewiduje, dla dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a takim jest plan miejscowy, udziału społeczeństwa na każdym etapie opracowywania projektu dokumentu. Zgodnie z ustawą zapewniono możliwość aktywnego udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko tego planu poprzez:

1) ogłoszenie w prasie lokalnej oraz obwieszczenie, które wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szubinie i sołectwa Zamość, a także zawiadomienie właściwych organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego we wsi Zamość;

2) na podstawie art. 53 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzgodniony został z właściwymi organami zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko;

3) wyznaczono terminy na zapoznanie się z treścią projektu planu, prognozą i opracowaniem ekofizjograficznym, w czasie trwania wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu;

4) zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Szubina w publicznie dostępnych wykazach umieścił dane dotyczące projektu planu miejscowego, prognozy oddziaływania na środowisko i opracowania ekofizjograficznego w związku z upowszechnianiem informacji o środowisku i jego ochronie;

5) w ustawowych terminach, w związku z udziałem społeczeństwa w ochronie środowiska, do przedmiotowego projektu planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko nie wpłynął żaden wniosek.

Załączony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zalewowych we wsi Zamość, gmina Szubin, przewiduje przeznaczenie terenu na cele rolne bez prawa do zabudowy.

Dla terenów przeznaczonych do realizacji celów niepublicznych, przewiduje się ustalenie stawki procentowej dla naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w przypadku jej zbycia, w wysokości 30%.

Głównym celem opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zalewowych we wsi Zamość, jest ochrona zlewni Noteć oraz terenów do niej przyległych. Grunty usytuowane przy cieku wodnym to w głównej mierze łąki oraz torfowiska. Ten typ użytków rolnych (łąki) oraz siedlisk (torfowiska) charakteryzuje się dużą zdolnością absorpcji i akumulowania wody, przez co pełnią funkcję regulatora stosunków wodnych. Uważane są powszechnie za naturalne zbiorniki retencyjne mogące przyjąć nadmiar wody, przez co mają szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Mając na uwadze walory przyrodnicze oraz bliskie sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej należy chronić wskazany teren będący naturalnym buforem przeciwpowodziowym.

Niniejszy plan miejscowy jest także wyjściem naprzeciw oczekiwaniom społecznym.

Ponadto należy dodać, iż w dniu 21 października 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 130, poz.871), której zapisy nie zmieniły procedury sporządzania przedmiotowego planu, gdyż art. 4 ust. 2, przywołanej ustawy stanowi, że do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu, a postępowanie nie zostało zakończone do dnia wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za celowe.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/445/10
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 4 listopada 2010 r.
Zalacznik1.JPG

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zalewowych we wsi Zamość, gmina Szubin


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/445/10
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 4 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Szubinie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zalewowych we wsi Zamość, gmina Szubin wraz z listą nieuwzględnionych uwag

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Szubinie rozstrzyga, co następuje:

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zalewowych we wsi Zamość, gmina Szubin, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 29 lipca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r., zostały wniesione dwie uwagi:

1) Uwaga Mieszkańców ulicy Wierzbowej w Zamościu;

2) Uwaga Pana Bartosza Piechocińskiego.

Tabela nr 1: Lista nieuwzględnonych uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zalewowych we wsi Zamość, gmina Szubin.

Lp.

Treść Uwagi

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga

Uzasadnienie nieuwzględnienia uwagi

Zgłaszający uwagę z datą wpływu uwagi

1.

Zmiana przeznaczenia terenu działki nr 289/20 na zabudowę mieszkalną z garażem i budynkiem gospodarczym

R-ZZ - teren rolny - teren bezpośredniego zagrożenia powodzią

Teren objęty planem znajduje się w strefie bezpośredniego zagrożenia powodzią, na której zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne, obowiązuje zakaz wykonywania robót oraz czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią, w szczególności: wznoszenia obiektów budowlanych, sadzenia drzew lub krzewów, zmiany ukształtowania terenu. Wniosek Pana Piechocińskiego nie jest zgodny z w/w usatwą Prawo Wodne

Bartosz Piechociński ul. Czekoladowa 11 86-005 Białe Błota 17.09.2010 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/445/10
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 4 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Szubinie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów zalewowych we wsi Zamość, gmina Szubin inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku. Nr. 142, poz 1591 z późn. zm.) i art. 111 ust. 2 pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

Rada Miejska w Szubinie rozstrzyga o sposobie realizacji i finansowaniu inwestycji z zakresu infratsruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy i służą zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkanców w następujący sposób:

1) Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej przewidziane do realizacji na podstawie planu: nie wyznacza się, na terenie rolnym z zakazem zabudowy obowiązuje zakaz wszelkich inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej;

2) Sposób realizacji inwestycji: nie określa się, teren rolny z zakazem zabudowy, obowiązuje zakaz realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej;

3) Zasady finasowania: nie określa sie, teren rolny z zakazem zabudowy, obowiązuje zakaz realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Beata Kielar-Tammert

Radca prawny wpisany na Listę Radców Prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Właścicielka Kancelarii Prawnej www.bktkancelaria.pl, autorka wielu artykułów o tematyce prawniczej publikowanych w czasopismach, na blogu oraz w mediach społecznościowych, specjalizująca się w prawie Unii Europejskiej, prawie gospodarczym i prawach cudzoziemców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama