reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/38/11 Rady Miejskiej Grudziądza

z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz.601, z 2001r. Nr 125, poz. 1371,z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112, z 2003r. Nr 149, poz. 1452 i Nr 211,poz. 2049, z 2004r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678 i Nr 281, poz. 2780, z 2006r. Nr 133, poz. 935, z 2008r. Nr 219, poz. 1408, z 2009r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675)uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej na terenie gminy - miasto Grudziądz, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

§ 3. Traci moc uchwała Nr V/136/98 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie przepisów porządkowych w gminnym transporcie zbiorowym oraz przewozu osób i bagażu taksówkami, zmieniona uchwałą Nr X/102/99 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 czerwca 1999 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Arkadiusz Goszka


Załącznik do Uchwały Nr VIII/38/11
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu ręcznego środkami komunikacji miejskiej na terenie gminy - miasto Grudziądz

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Określa się przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu ręcznego w środkach komunikacji miejskiej w Grudziądzu.

§ 2. Ilekroć w przepisach jest mowa o :

1)"przewoźniku" - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, który posiada prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, który ponadto zawarł z gminą - miasto Grudziądz umowę o świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego;

2)"pojeździe" - należy przez to rozumieć środek transportu (autobus lub tramwaj) przeznaczony do przewozu osób, spełniający warunki określone w przepisach Prawa o ruchu drogowym i innych przepisach w tym zakresie;

3)"przewozie" - należy przez to rozumieć przewóz osób i bagażu ręcznego realizowany w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn.zm.);

4)"pasażerze" - należy przez to rozumieć osobę korzystającą z usług przewozowych przewoźnika.

§ 3. Pasażerowie korzystający z przewozu, obsługa pojazdu oraz kontrolerzy biletów zobowiązani są do przestrzegania niniejszych przepisów porządkowych.

§ 4. 1. Przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia pasażerom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz należytej obsługi przewozu.

2. W przypadku awarii lub uszkodzenia pojazdu, obsługa pojazdu informuje pasażerów o zaistniałej sytuacji oraz określa bezpieczny sposób opuszczenia pojazdu. Pasażerowie zobowiązani są do zastosowania się do poleceń obsługi pojazdu.

3. W przypadku tymczasowej, awaryjnej zmiany trasy przejazdu, obsługa pojazdu informuje o tym pasażerów i udziela wszelkich informacji związanych z przewidywaną zmianą trasy.

4. W przypadku awarii lub uszkodzenia pojazdu pasażerowi, który wniósł opłatę za przejazd przysługuje prawo kontynuowania przejazdu innym pojazdem w tym samym kierunku, na podstawie tego samego biletu.

§ 5. Przewoźnik jest zobowiązany do umieszczenia w pojeździe (w miejscu widocznym dla pasażerów) informacji o obowiązujących przepisach porządkowych, taryfie przewozowej, uprawnieniach do przejazdów bezpłatnych i ulgowych, a także informacji o adresie, pod który należy kierować reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu przez przewoźnika.

§ 6. 1. Znalazca rzeczy zagubionej lub porzuconej w pojeździe powinien przekazać tę rzecz kierującemu pojazdem.

2. Znalazcy przysługuje prawo sprawdzenia, czy wydana przez niego rzecz została przekazana przez kierującego pojazdem do miejsca przechowywania rzeczy znalezionych, które znajduje się w siedzibie przewoźnika obsługującego daną linię komunikacyjną.

3. W przypadku podejrzenia, iż pozostawiona rzecz może zagrażać życiu lub bezpieczeństwu pasażerów, kierujący pojazdem ma obowiązek zabezpieczyć tę rzecz i nakazać pasażerom opuszczenie pojazdu.

4. Szczegółowe zasady postępowania z rzeczami znalezionymi lub porzuconymi w pojazdach regulują odrębne przepisy.

Rozdział 2.
Odpowiedzialność za szkody

§ 7. 1. Pasażer ponosi odpowiedzialność finansową za szkody powstałe wskutek uszkodzenia lub zanieczyszczenia z jego winy pojazdu lub innych urządzeń komunikacyjnych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

2. Przewoźnik odpowiada za szkody, jakie poniósł pasażer w związku z realizacją przewozów w trybie obowiązujących przepisów Prawa przewozowego oraz odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego.

Rozdział 3.
Przewóz osób - postanowienia ogólne

§ 8. Zabronione jest i traktowane jako zagrożenie porządku w pojeździe:

1)wsiadanie i wysiadanie po sygnale odjazdu;

2)zanieczyszczanie i zaśmiecanie pojazdu lub niszczenie jego urządzeń i wyposażenia;

3)wychylanie się z pojazdu i opieranie się o drzwi podczas jazdy;

4)spożywanie artykułów żywnościowych mogących wyrządzić szkodę innym pasażerom lub zanieczyścić wnętrze pojazdu;

5)granie na instrumentach muzycznych, korzystanie z urządzeń radiotelefonicznych lub zakłócanie spokoju w pojeździe w inny sposób;

6)wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu podczas jazdy lub postoju;

7)wchodzenie do pojazdu na łyżworolkach, wrotkach lub podobnym sprzęcie;

8)wykonywanie czynności, które mogą narazić współpasażerów na szkodę, obrażenia lub niewygodę;

9)nieuzasadnione używanie urządzeń alarmowych, hamulca bezpieczeństwa, awaryjne otwieranie drzwi, wyjść awaryjnych, środków ochrony przeciwpożarowej oraz innych urządzeń technicznych;

10)żebranie i prowadzenie sprzedaży obnośnej;

11)kwestowanie, umieszczanie plakatów reklamowych i ogłoszeń, rozrzucanie i rozdawanie materiałów reklamowych bądź ulotek bez zgody organizatora przewozów;

12)wykonywanie innych niewymienionych wyżej czynności, niedozwolonych w miejscach publicznych.

§ 9. 1. Do pojazdu mogą nie być wpuszczone lub mogą być z niego usunięte osoby:

1)nietrzeźwe, zachowujące się agresywnie wobec pasażerów lub kierującego pojazdem;

2)wzbudzające odrazę brudem i niechlujstwem;

3)z innych powodów niebezpieczne lub uciążliwe dla współpasażerów.

2. Decyzję o niewpuszczeniu lub usunięciu osób, których mowa w ust. 1 podejmuje kierujący pojazdem lub kontroler biletów.

Rozdział 4.
Przewóz osób - prawa i obowiązki pasażera

§ 10. 1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest wyłącznie na wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych przystankach oraz po całkowitym zatrzymaniu pojazdu. Pierwszeństwo przed wsiadającymi mają pasażerowie wysiadający z pojazdu. Wsiadanie i wysiadanie do i z pojazdu może odbywać się wszystkimi drzwiami.

2. Pasażerowie zobowiązani są do opuszczenia pojazdu na ostatnim przystanku na trasie w przypadku, gdy pojazd zakończył obsługę danej trasy, a także gdy zachodzi konieczność dokonania czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy oraz na polecenie kierującego pojazdem.

3. Wsiadanie do pojazdu na przystankach końcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu przez obsługę pojazdu czynności związanych ze sprawdzeniem stanu technicznego pojazdu oraz ze zmianą kierunku jazdy.

4. W pojazdach wyposażonych w oznakowane urządzenia służące do otwierania drzwi, pasażer może samodzielnie otwierać drzwi.

5. W trakcie wsiadania, przebywania w pojeździe i wysiadania, pasażer powinien stosować się do napisów i piktogramów o charakterze porządkowym znajdujących się w pojeździe.

6. Pasażerowie zamierzający wysiąść z pojazdu na przystanku "na żądanie" zobowiązani są do zasygnalizowania takiego zamiaru poprzez naciśnięcie przycisku sygnalizującego. Pasażerowie zamierzający wsiąść do pojazdu z przystanku "na żądanie" powinni zasygnalizować chęć wejścia do pojazdu poprzez podniesienie ręki. Wszystkie czynności powinny zostać wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby kierujący pojazdem mógł bezpiecznie zatrzymać pojazd na przystanku.

7. Pasażerowie zajmujący miejsca stojące powinni w czasie jazdy pojazdu trzymać się uchwytów i poręczy do tego przeznaczonych.

8. Pasażerowie zajmujący miejsca przeznaczone dla inwalidy lub osoby z dzieckiem na ręku, zobowiązani są do zwolnienia tych miejsc w razie zgłoszenia chęci ich zajęcia przez osoby, dla których miejsca te są przeznaczone.

9. Pasażerowie nie mogą zajmować miejsca w pobliżu kierującego pojazdem w sposób ograniczający jego pole widzenia ani zachowywać się w sposób utrudniający prowadzenie pojazdu.

10. Pasażer może nabyć bilet u kierującego pojazdem. Pasażer może kupić bilet wyłącznie w czasie postoju na przystanku.

11. Pasażer nie jest zwolniony z obowiązku posiadania biletu w sytuacji, gdy obsługa pojazdu nie dysponuje biletami przeznaczonymi do sprzedaży w środkach komunikacji miejskiej oraz gotówką niezbędną do wydania reszty.

12. Pasażer korzystający z przejazdu na podstawie biletu jednorazowego zobowiązany jest do skasowania biletu niezwłocznie po wejściu do pojazdu oraz sprawdzenia prawidłowości odbicia kasownika. Bilet powinien zostać zachowany przez cały czas trwania podróży.

13. Pasażerowi nie wolno przekazywać swojego biletu innemu pasażerowi ani też posługiwać się biletem otrzymanym od innego pasażera.

14. Pasażer zagrażający bezpieczeństwu lub porządkowi w pojeździe, a także uciążliwy lub zachowujący się agresywnie w stosunku do innych pasażerów, który nie stosuje się do poleceń obsługi pojazdu lub kontrolerów biletów, zobowiązany jest do opuszczenia pojazdu na wezwanie obsługi lub kontrolerów na najbliższym przystanku.

15. W przypadku odmowy żądania opuszczenia pojazdu, kierujący pojazdem lub kontrolerzy biletów mogą zwrócić się o interwencję do organów porządkowych (Policja, Straż Miejska).

Rozdział 5.
Przewóz bagażu ręcznego i zwierząt

§ 11. 1. W przypadku przewozu w pojazdach bagażu, pasażer zobowiązany jest do umieszczenia go w pojeździe w taki sposób, aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na zanieczyszczenie odzieży innych pasażerów, nie zasłaniał widoczności prowadzącemu pojazd, nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu itp.

2. Zabrania się umieszczania bagażu i zwierząt w miejscach przeznaczonych do siedzenia.

3. Nadzór nad przewożonym bagażem i zwierzętami należy do pasażera.

4. Zabrania się przewozu:

1)psów bez aktualnego świadectwa szczepienia przeciwko wściekliźnie, nietrzymanych na smyczy i nie mających założonego kagańca. Pies przewodnik nie musi mieć założonego kagańca;

2)innych zwierząt zagrażających bezpieczeństwu pasażerów;

3)rowerów (za wyjątkiem rowerków dziecięcych);

4)przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie bądź uszkodzenie ciała lub odzieży albo które mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd;

5)przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych oraz innych materiałów niebezpiecznych;

6)broni, z wyłączeniem dopuszczonej do przewozu na warunkach określonych odrębnymi przepisami.

5. W czasie przewozu wózka spacerowego wraz z dzieckiem, dziecko nie powinno znajdować się w wózku, a jeśli pozostaje w wózku - musi być zabezpieczone przed wypadnięciem z niego.

6. Pasażer odpowiada za szkody powstałe w mieniu przewoźnika lub wyrządzone innym pasażerom w związku z przewozem bagażu lub zwierząt, jeżeli powstały z jego winy lub właściwości przewożonego towaru.

Rozdział 6.
Kontrola biletów

§ 12. 1. Uprawnione do kontroli biletów są osoby upoważnione przez przewoźnika, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu zawierającym informacje określone przepisami ustawy Prawo przewozowe.

2. Kontrola może być przeprowadzana przez co najmniej 2 kontrolerów w jednym pojeździe.

3. Kontrola ważności biletów jednorazowych (papierowych) i karnetów przeznaczonych do kasowania polega na sprawdzeniu wydruku z kasownika na okazanym przez pasażera bilecie w zakresie:

a) zgodności numeru autobusu oraz tramwaju,

b) aktualnej daty podróży,

c) w zależności od typu kasownika: godziny skasowania biletu z aktualnym czasem wyświetlanym na kasowniku biletów bądź numeru wykonywanego kursu,

d) nominału kontrolowanego biletu, który powinien być zgodny z obowiązującym cennikiem opłat.

4. W czasie korzystania ze środków komunikacji miejskiej pasażerowie zobowiązani są do posiadania i okazania w trakcie kontroli ważnego biletu lub telefonu komórkowego z wyświetloną na ekranie informacją o zakupionym bilecie o wartości zgodnej z obowiązującym cennikiem opłat.

5. W przypadku przejazdu ulgowego lub bezpłatnego, pasażerowie zobowiązani są dodatkowo do posiadania i okazywania na wezwanie kontrolera dokumentu uprawniającego do takiego przejazdu.

6. Kontrola biletów okresowych (nie podlegających kasowaniu) polega na sprawdzeniu okresu ważności biletu, sprawdzeniu wpisanego numeru legitymacji na znaczku miesięcznym i porównaniu zgodności danych osobowych na dokumencie umożliwiającym stwierdzenie tożsamości.

7. Bilet jednorazowy, czasowy i karnet jest nieważny gdy:

a) jest zniszczony, uszkodzony, o zaniżonym nominale, był kasowany więcej niż jeden raz,

b) został skasowany po ogłoszeniu kontroli.

8. Bilet okresowy jest nieważny:

1)bez wpisanego numeru legitymacji;

2)w przypadku biletów wykupionych na 1/2 miesiąca, w sytuacji gdy pasażer korzysta z biletu wykupionego na drugą połowę miesiąca przed dniem 16 danego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku miesiąca lutego przed dniem 15 lutego.

9. Na każde żądanie pasażera kontroler zobowiązany jest do podania pasażerowi swojego numeru służbowego oraz poinformowania o miejscu i sposobie składania reklamacji.

10. Kontroler ma prawo żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego.

11. W razie nieokazania dokumentu, o którym mowa w ust. 10 kontroler ma prawo ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawa zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia tożsamości pasażera.

12. W razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony kontroler ma prawo zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu.

13. Do czasu przybycia Policji lub innych organów porządkowych, pasażer obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez organizatora albo osobę przez niego upoważnioną.

Rozdział 7.
Postępowanie reklamacyjne

§ 13. 1. Pasażerowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji w niżej wymienionych sytuacjach:

1)niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu,

2)gdy pasażer kwestionuje zasadność wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej za brak biletu lub dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego.

2. Reklamacje składa się w formie pisemnej do przewoźnika lub Prezydenta Grudziądza.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 14. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają właściwe przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) oraz Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).


Uzasadnienie

Uprawnienie do stanowienia przepisów porządkowych w gminnym transporcie zbiorowym określa art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000r., Nr 50 poz. 601 z późn. zm.) Niniejszy projekt uchwały jest nowelizacją obowiązujących przepisów porządkowych, stanowiących załącznik do Uchwały Nr V/136/98 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 1998 r. i Uchwały Nr X/102/99 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie przepisów porządkowych w gminnym transporcie zbiorowym oraz przewozu osób i bagażu taksówkami. Zmiany mają charakter techniczny i polegają na uściśleniu oraz doprecyzowaniu praw i obowiązków, zarówno przewoźnika jak i pasażera. Projekt uchwały wprowadza przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu ręcznego środkami komunikacji miejskiej na terenie gminy - miasto Grudziądz w szczególności: przewóz osób - postanowienia ogólne, przewóz osób - prawa i obowiązki pasażera, przewóz bagażu ręcznego i zwierząt, zasadę kontroli biletów, postępowanie reklamacyjne i odpowiedzialność za szkody.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Izabella Żyglicka i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka komandytowa

Nowoczesna firma prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama