| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/46/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Zielnowo w gminie Radzyń Chełmiński


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i Poz. 148 , Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106,poz.675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043; z 2011r. Nr 32, poz. 159), uchwały Nr XXXI/ 210/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Zielnowo w gminie Radzyń Chełmiński oraz uchwały Nr XXXV/242/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Zielnowo w gminie Radzyń Chełmiński, po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzyń Chełmiński, uchwalonym uchwałą Nr XXXV/228/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2009 r. uchwala się, co następuje
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Zielnowo w gminie Radzyń Chełmiński, zwany dalej planem.
2. Planem objęto obszar o powierzchni ok. 263,0 ha, którego granice przedstawia rysunek planu, o którym mowa w §1 ust. 3 pkt 1.
3. Integralną częścią uchwały są :
1) rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.
4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) przeznaczenie terenu oznaczone numerem porządkowym i symbolem literowym;
4) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) strefy ochrony archeologicznej;
6) strefy ochrony konserwatorskiej "B";
7) strefa oddziaływania elektrowni wiatrowych z zakazem lokalizacji zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi.
5. Ustalenia planu określają:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźników intensywności zabudowy;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
9) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.
§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;
2) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1 uchwały;
3) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.);
4) rysunku planu - należy przez to rozumieć część graficzną planu stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały;
5) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi obowiązujące na dzień realizacji inwestycji określonych niniejszą uchwałą;
6) terenie - należy przez to rozumieć część obszaru planu wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, o określonym rodzaju przeznaczenia, posiadającą symbol i przypisane do niego ustalenia;
7) symbolu terenu - należy przez to rozumieć oznaczenie poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;
8) linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania należy przez to rozumieć linię wyznaczającą podział obszaru objętego planem na tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
9) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, poza którą nie należy realizować obiektów budowlanych; linia ta dotyczy wyłącznie budynków, nie odnosi się do powierzchni zjazdów, placów, pochylni, itp. oraz ogrodzeń, małej architektury, urządzeń infrastruktury technicznej, a także elementów budynków takich jak schody, balkony, wykusze, podcienie, itp.;
10) reklamie - należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej umieszczonym w polu widzenia użytkowników dróg (na budynku, obiekcie, urządzeniu lub instalacji naziemnej, ogrodzeniu lub wolnostojący), nie będący znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej;
11) infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć, obiekty budowlane inżynieryjne, liniowe lub sieciowe, takie jak wodociągi, kanalizacja ściekowa, linie elektroenergetyczne itp. wraz z urządzeniami do ich obsługi;
12) elektrowni wiatrowej - należy przez to rozumieć budowlę techniczną wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi oraz towarzyszącą jej infrastrukturą techniczną, stanowiące techniczne urządzenie prądotwórcze, przetwarzające energię mechaniczną wiatru na energię elektryczną;
13) park elektrowni wiatrowych - połączone i współpracujące ze sobą elektrownie wiatrowe stanowiące, wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i infrastruktura techniczną, całościowy zespół techniczny służący produkcji energii elektrycznej;
14) drodze śródpolnej - należy przez to rozumieć drogę wewnętrzną niewydzieloną geodezyjnie;
15) uciążliwość dla otoczenia - należy przez to rozumieć negatywne oddziaływanie na otoczenie wynikające z przekroczenia standardów środowiskowych określonych przepisami prawa, powodowane np. emisją pyłów i gazów, odorów, hałasu, promieniowania itp., a także wynikającą ze wzmożonego ruchu pojazdów, związanego z funkcjonowaniem obiektów i urządzeń, ze składowaniem odpadów na otwartej przestrzeni lub w inny widoczny i oczywisty sposób pogarszający warunki życia sąsiadów w najbliższym otoczeniu;
16) usługi nieuciążliwe towarzyszące zabudowie zagrodowej - należy przez to rozumieć usługi, które nie wymagają przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko.
2. Pojęcia występujące w niniejszej uchwale, nie wyjaśnione w ust. 1, należy interpretować zgodnie z definicjami przyjętymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z definicjami wynikającymi z Polskich Norm i przepisów odrębnych, obowiązujących w dniu podjęcia niniejszej uchwały.
§ 3. Dla obszaru objętego planem ustala się następujące funkcje podstawowe terenów:
1) R - tereny rolnicze;
2) RM - tereny zabudowy zagrodowej;
3) MR - teren zabudowy rekreacji indywidualnej;
4) ZC - teren cmentarza;
5) ZE - tereny użytków zielonych;
6) ZL - tereny lasów;
7) EW - tereny elektrowni wiatrowych;
8) KDG - teren publicznej drogi głównej;
9) KDL - tereny publicznych dróg lokalnych;
10) KDD - tereny publicznych dróg dojazdowych;
11) KDW - tereny wewnętrznych dróg dojazdowych.
§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) lokalizacja zabudowy wyłącznie w obrębie części działki ograniczonej maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, według rysunku planu z zachowaniem określonych odległości od granic działek;
2) na poszczególnych działkach dopuszcza się realizację obiektów małej architektury ogrodowej (np. oczek wodnych, fontann) oraz budowli i urządzeń służących reklamie;
3) nie dopuszcza się wykonania ogrodzeń pełnych;
4) projektowane elektrownie wiatrowe stanowią część parku elektrowni wiatrowych;
5) dla parku elektrowni wiatrowych ustala się:
a) wymóg zastosowania jednakowej kolorystyki elektrowni wiatrowych,
b) wymóg zastosowania elektrowni wiatrowych o zbliżonym wyglądzie i wielkości w całym parku elektrowni wiatrowych,
c) zakaz umieszczania reklam, za wyjątkiem oznaczeń (logo) producenta lub inwestora bądź właściciela urządzeń na gondoli elektrowni wiatrowej.
§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hałasu;
2) na terenach objętych planem ustala się ograniczenie uciążliwości w zakresie emisji hałasu i wibracji projektowanych elektrowni wiatrowych do granic stref oddziaływania wyznaczonych na rysunku planu;
3) na terenach objętych planem ustala się ograniczenie uciążliwości prowadzonej działalności usługowej w zakresie emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, substancji złowonnych itp. do granic własności terenu na jakim jest lokalizowana;
4) ustala się nakaz przeprowadzenia minimum rocznego monitoringu ornitologicznego uwzględniającego chiropterofaunę, wyprzedzającego realizacje parku elektrowni wiatrowych;
5) po zakończeniu funkcjonowania parku elektrowni wiatrowych, po ostatecznym demontażu elektrowni wiatrowej, obowiązuje rekultywacja terenu zajmowanego przez elektrownie wiatrowe i plac montażowy;
6) po zakończeniu robót budowlanych i montażowych obowiązuje przywrócenie stanu terenu wokół elektrowni wiatrowych, umożliwiające jego użytkowanie rolnicze;
7) lokalizacja inwestycji, zwłaszcza budowa elektrowni wiatrowych wymaga na etapie projektu budowlanego rozpoznania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
8) na terenie parku elektrowni wiatrowych i w strefie jego oddziaływania nie należy:
a) tworzyć nowych terenów zielonych, zwłaszcza obsadzonych zielenią wysoką,
b) obsadzać zielenią wysoką dróg wewnętrznych,
c) tworzyć nowych oczek wodnych i stawów;
9) dopuszcza się w granicach pasów drogowych wycinkę drzew uniemożliwiających realizacje i użytkowanie dojazdów technicznych;
10) chronić zbiorniki, oczka wodne i cieki wodne, a także istniejące zadrzewienia śródpolne;
11) dla zbiornika wodnego położonego przy północnej granicy planu ustala się strefę ochronną o szerokości 20,0 m od linii brzegowej z zakazem zabudowy;
12) dopuszcza się przebudowę i odbudowę cieków wodnych pod warunkiem uzyskania stosownych pozwoleń przewidzianych przepisami odrębnymi oraz pod warunkiem, że przebudowa nie zmieni przepływów wód w ciekach i zbiornikach wodnych
13) ze względu na konieczność maksymalnej ochrony dobrej jakości gleb, w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu;
14) na terenach objętym planem ograniczyć do niezbędnego minimum przekształcenia rzeźby terenu;
15) na terenach objętych planem ustala się bezwzględny zakaz wprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, podziemnych oraz gruntów;
16) obowiązuje wyznaczenie miejsc na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych oraz prawidłowe zagospodarowanie tych odpadów;
17) na etapie projektu budowlanego określić miejsca składowania mas ziemnych z wykopów fundamentowych;
18) po zakończeniu robót budowlanych i montażowych obowiązuje przywrócenie stanu terenu wokół elektrowni umożliwiające jego użytkowanie rolnicze.
§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) w granicach planu znajdują się stanowiska archeologiczne datowane na okres średniowieczny, dla których ustalono strefę ochrony archeologicznej określoną na rysunku planu. Tereny zajmowane przez stanowiska archeologiczne są dostępne do celów inwestycyjnych pod warunkiem przeprowadzenia wyprzedzających inwestycję ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych;
2) teren dawnego cmentarza ewangelickiego z połowy XIX w. w Rozentalu, z czytelnym pierwotnym układem przestrzennym, zachowanymi postumentami pod krzyże nagrobne, zielenią cmentarną;
3) na terenie cmentarza ewangelickiego obowiązuje:
a) ustala się strefę ochrony konserwatorskiej "B" zgodnie z rysunkiem planu;
b) obowiązuje zakaz usuwania i przemieszczania nagrobków, użytkowania w sposób niezgodny z charakterem obiektu,
c) obowiązuje konserwacja zniszczonych nagrobków, prace porządkowo-pielęgnacyjne, działania w zakresie odtwarzania historycznego układu przestrzennego i zagospodarowania terenu dot. zieleni, dróg, ogrodzeń, innych elementów malej architektury, ewentualnej infrastruktury należy uzgadniać z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
4) w obszarze, objętym strefą ochrony archeologicznej wszelkie prace ziemne można wykonywać po uzgodnieniu i za pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
5) ze względu na wartości historyczno-kulturowe, przestrzenno-kompozycyjne i krajobrazowo-kulturowe cmentarza w Rozentalu, a przede wszystkim unikalne walory kulturowo-krajobrazowe zachodniej panoramy obszaru miejskiego Radzynia Chełmińskiego, w celu właściwego wkomponowania elektrowni wiatrowych w krajobraz kulturowy na etapie realizacji inwestycji dopuszcza się możliwość sporządzenia "Studium oddziaływania inwestycji na krajobraz kulturowo-przyrodniczy";
6) w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne są zobowiązane zabezpieczyć znaleziska, wstrzymać wszelkie roboty mogące je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Burmistrza Radzynia Chełmińskiego.
§ 7. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej:
1) na obszarze objętym planem znajdują się następujące obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu definicji zawartej w stawie z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z późn. zm.):
a) tereny dróg publicznych,
b) teren cmentarza;.
2) ustala się wymóg kształtowania terenów wymienionych w pkt 1 jako przestrzeni ogólnodostępnych służących zaspokojeniu potrzeb społeczeństwa;
3) szczegółowe warunki zabudowy i zagospodarowania terenów przestrzeni publicznej, w tym nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów, określono w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów.
§ 8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźników intensywności zabudowy:
- obowiązują ustalenia szczegółowe zawarte w rozdziale 2.
§ 9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. Na obszarze objętym planem nie występują:
1) tereny i obiekty podlegającej ochronie ustalonej na podstawie przepisów odrębnych;
2) tereny górnicze;
3) tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi;
4) tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;
5) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
6) obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;
7) obszary wymagające przekształceń lub rekultywacji;
8) tereny służące organizacji imprez masowych;
9) pomniki zagłady.
§ 10. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia procedury scalenia i podziału, natomiast nie ogranicza się tego procesu, o ile będzie zgodny z określonymi przez ustalenia planu zasadami ładu przestrzennego;
2) dopuszcza się podziały geodezyjne na działki w zależności od potrzeb inwestycyjnych, z zachowaniem zasad określonych w ustaleniach szczegółowych dla terenów;
3) dopuszcza się wydzielenia działek na rzecz komunikacji i urządzeń infrastruktury technicznej (przepompownie, transformatorowe stacje wolnostojące, studnie rewizyjne itp.), a także na powiększenie nieruchomości sąsiednich, bez ograniczenia ich minimalnej powierzchni.
§ 11. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
1) wszelkie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gminy obiekty i urządzenia, a w szczególności: obiekty obrony cywilnej, ratownictwa, bezpieczeństwa państwa, obiekty obsługi technicznej można realizować w sposób zgodny z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi;
2) dla nowoprojektowanych obiektów budowlanych wymaga się zachowania normatywnych odległości wynikających z przepisów odrębnych;
3) obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy przeznaczonej na pobyt stały ludzi w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowych;
4) obowiązują ustalenia szczegółowe zawarte w rozdziale 2.
§ 12. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) obsługę techniczną obszaru objętego planem zapewnia się poprzez istniejącą oraz planowaną infrastrukturę techniczną;
2) poza terenami lasów, oznaczonymi symbolem ZL, na całym obszarze objętym planem ustala się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej takich jak: sieci elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, melioracyjne, gazowe, maszty pomiaru wiatru itp. wraz z urządzeniami towarzyszącymi (stacje transformatorowe, GPZ, przepompownie ścieków itp.);
3) obowiązuje taki dobór lokalizacji GPZ, aby uciążliwości wynikające z jego funkcjonowania nie powodowały na terenach sąsiadujących przekroczenia wartości normatywnych wskazanych w przepisach odrębnych;
4) linie infrastruktury technicznej należy realizować jako podziemne;
5) ustala się zasadę prowadzenia projektowanych sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych, wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznych;
6) infrastrukturę techniczna związaną z funkcjonowaniem i obsługą parku elektrowni wiatrowych prowadzić w liniach rozgraniczających terenów komunikacyjnych lub w terenach rolniczych;
7) po realizacji kablowych i napowietrznych sieci elektroenergetycznych obowiązuje natychmiastowa, tzn. rozumiana jako końcowa faza robót, rekultywacja gruntów naruszonych przy wykonywaniu tych sieci;
8) dla potrzeb prowadzenia robót budowlanych i montażowych związanych z realizacją elektrowni wiatrowych dopuszcza się budowę tymczasowych zjazdów z dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu lub poszerzenia zjazdów istniejących, pod warunkiem uzyskania zgody właściwego zarządcy drogi. Po zakończeniu robót budowlanych i montażowych obowiązuje przywrócenie pierwotnego stanu terenu;
9) obowiązuje okresowe usuwanie i wywóz poprzez specjalistyczne służby, oleju przepracowanego z przekładni urządzeń wiatrowych oraz jego utylizacja zgodnie z przepisami odrębnymi;
10) w zakresie modernizacji, budowy i rozbudowy systemów komunikacji:
a) ustala się obsługę komunikacyjną obszaru poprzez istniejącą drogę główną oznaczoną na rysunku planu symbolem KDG, istniejące publiczne drogi lokalne oznaczone na rysunku KDL, istniejące publiczne drogi dojazdowe oznaczone na rysunku planu symbolem KDD oraz istniejące i projektowane wewnętrzne drogi dojazdowe KDW,
b) dopuszcza się budowę zjazdów na warunkach ustalonych przez właściwy zarząd dróg lub dysponenta drogi wewnętrznej,
c) dopuszcza się poza drogami wewnętrznymi wyznaczonymi na rysunku planu, lokalizację dodatkowych dróg wewnętrznych, których lokalizacja winna wynikać z potrzeb użytkowych właściciela poszczególnych terenów lub budowy i eksploatacji parku elektrowni wiatrowych,
d) w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się lokalizację przystanków autobusowych oraz zatok autobusowych,
e) w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się realizację chodników, ścieżek rowerowych lub pieszo-rowerowych,
f) obowiązuje zakaz budowy nowych zjazdów z drogi głównej oznaczonej symbolem KDG,
g) w ramach poszczególnych terenów i działek, należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc parkingowych lub garażowych, zapewniającą potrzeby w zakresie parkowania i postoju samochodów,
h) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia w miejsca postojowe ustalonych działek budowlanych, na których przewidziane są do realizacji nowe budynki:
- dla obiektów mieszkaniowych w zabudowie zagrodowej - dla jednego budynku mieszkalnego minimum jedno stanowisko w ramach działki, w tym w garażu wolnostojącym lub wbudowanym,
- dla zabudowy rekreacji indywidualnej - dla jednego budynku rekreacji indywidualnej minimum jedno miejsce postojowe w obrębie własnej posesji bez uwzględnienia garażu;
11) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
a) zaopatrzenie w wodę do celów bytowych i przeciwpożarowych z gminnej sieci wodociągowej,
b) dopuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę istniejącej sieci wodociągowej;
12) w zakresie gospodarki ściekami sanitarnymi:
a) nakazuje się przyłączenie nowej zabudowy do projektowanej sieci kanalizacyjnej;
b) na obszarach nie objętych siecią kanalizacyjną dopuszcza się tymczasowe odprowadzenie ścieków sanitarnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, a docelowo przyłączenie do zbiorczej kanalizacji sanitarnej;
c) dopuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej.
13) w zakresie elektroenergetyki:
a) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci średniego i niskiego napięcia;
b) dopuszcza się skablowanie istniejącej sieci elektroenergetycznej po uzgodnieniu z właściwym zarządcą;
c) teren parku elektrowni wiatrowych wymaga uzbrojenia w sieć elektroenergetyczną oraz kable sterowania i automatyki;
d) włączenie parku elektrowni wiatrowych do istniejącej sieci elektroenergetycznej WN na warunkach i w uzgodnieniu z zarządca sieci, zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia do sieci;
e) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę istniejącego układu elektroenergetycznego NN, SN i WN; przy czym dopuszcza się budowę wyłącznie kablowej sieci elektroenergetycznej SN i WN.
14) w zakresie zasilania w ciepło:
a) ogrzewanie budynków z indywidualnych lub lokalnych kotłowni,
b) dopuszcza się kominki i piece kominkowe jako ogrzewanie wspomagające w budynkach mieszkalnych,
c) zaleca się stosowanie ogrzewania olejowego, elektrycznego oraz źródeł czystej energii takich jak: pompy cieplne, kolektory słoneczne itp.;
15) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
a) zaopatrzenie w gaz z indywidualnych źródeł,
b) dopuszcza się budowę sieci gazowej;
16) w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej:
a) tereny objęte opracowaniem podłączyć do istniejących sieci telekomunikacyjnych,
b) dopuszcza się skablowanie istniejącej sieci telekomunikacyjnej po uzgodnieniu z właściwym zarządcą;
17) w zakresie gospodarki odpadami:
a) odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach sytuowanych na terenie własnej posesji, w miejscu do tego przeznaczonym. Odpady należy wywozić na składowisko odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz uchwalonymi przepisami lokalnymi,
b) gospodarowanie innymi odpadami zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,
c) dla parku elektrowni wiatrowych ustala się wymóg okresowego usuwania i wywozu zużytego oleju transformatorowego oraz innych substancji eksploatacyjnych z przekładni elektrowni wiatrowych i ich utylizację zgodnie z przepisami odrębnymi oraz uchwalonymi przepisami lokalnymi.
§ 13. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
- do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów objętych planem.
§ 14. Stawki procentowe stanowiące podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy określono dla poszczególnych terenów w rozdziale 2.
Rozdział 2
Ustalenia szczegółowe
§ 15. Obowiązują ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R:
1) przeznaczenie: tereny rolnicze;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
a) dopuszcza się budowę budynków mieszkalnych, garażowych, gospodarczych, inwentarskich, a także innych budynków i urządzeń obsługujących działalność usługową na rzecz rolnictwa, służących produkcji rolnej i przetwórstwu rolno-spożywczemu, wyłącznie w ramach zabudowy zagrodowej,
b) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi w obrębie strefy oddziaływania elektrowni wiatrowych,
c) parametry zabudowy budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej:
- wysokość zabudowy maksymalnie 12,0 m, do dwóch kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe),
- geometria dachu - dachy wysokie, kąt nachylenia głównych połaci dachu od 30° do 45°;
d) parametry zabudowy garażowej, gospodarczej, inwentarskiej itp.:
- wysokość zabudowy do 12,0 m - maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne,
- geometria dachu - dachy płaskie, dwu- lub wielospadowe, kąt nachylenia połaci dachu do 45°,
e) nakaz pozostawienia min. 40% powierzchni biologicznie czynnej na każdej wydzielonej działce,
f) obszar przeznaczony pod zabudowę, dojścia, dojazdy, miejsca postojowe, utwardzone nawierzchnie, nie powinien przekraczać 60% powierzchni działki,
g) w elewacjach budynków stosować materiały tradycyjne takie jak cegła ceramiczna, kamień, drewno, tynki w kolorach pastelowych,
h) dopuszcza się lokalizację budowli rolniczych i urządzeń budowlanych z nimi związanych, niezbędnych dla prowadzenia gospodarstwa rolnego; gabarytów obiektów nie ustala się,
i) ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy w stosunku do linii rozgraniczających dróg, w odległościach określonych na rysunku planu;
3) dostępność komunikacyjna:
- dostępność terenów z istniejących zjazdów z dróg publicznych oraz poprzez projektowane i istniejące drogi wewnętrzne;
4) zasady podziału nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki 0,3 ha,
b) podziału nieruchomości dokonywać równolegle lub prostopadle do istniejących granic działek,
c) w uzasadnionych przypadkach ustala się możliwość odstąpienia od w/w zasady podziału nieruchomości;
5) stawka procentowa, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: ustala się stawkę 30% od wzrostu wartości nieruchomości.
§ 16. Obowiązują ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM, 7RM, 8RM:
1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenów;
a) istniejące budynki i obiekty budowlane zabudowy zagrodowej do utrzymania z możliwością przebudowy, rozbudowy oraz wymiany,
b) dopuszcza się budowę budynków mieszkalnych, garażowych, gospodarczych, inwentarskich, a także innych budynków i urządzeń obsługujących działalność usługową na rzecz rolnictwa, służących produkcji rolnej i przetwórstwu rolno-spożywczemu, wyłącznie w ramach zabudowy zagrodowej,
c) parametry zabudowy budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej:
- wysokość zabudowy maksymalnie 12,0 m, do dwóch kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe),
- geometria dachu - dachy wysokie, kąt nachylenia głównych połaci dachu od 30° do 45°;
d) parametry zabudowy gospodarczej, garażowej, inwentarskiej itp.:
- wysokość zabudowy do 12,0 m - maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne,
- geometria dachu - dachy płaskie, dwu- lub wielospadowe, kąt nachylenia połaci dachu do 45°,
e) nakaz pozostawienia min. 40% powierzchni biologicznie czynnej na każdej wydzielonej działce,
f) obszar przeznaczony pod zabudowę, dojścia, dojazdy, miejsca postojowe, utwardzone nawierzchnie, nie powinien przekraczać 60% powierzchni działki,
g) w elewacjach budynków stosować materiały tradycyjne takie jak cegła ceramiczna, kamień, drewno, tynki w kolorach pastelowych,
h) dopuszcza się lokalizację budowli rolniczych i urządzeń budowlanych z nimi związanych, niezbędnych dla prowadzenia gospodarstwa rolnego; gabarytów obiektów nie ustala się,
i) ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy w stosunku do linii rozgraniczających dróg, w odległościach określonych na rysunku planu;
3) dostępność komunikacyjna:
- dostępność terenów z istniejących zjazdów z dróg publicznych oraz drogi wewnętrzne;
4) zasady podziału nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki 0,3 ha,
b) podziału nieruchomości dokonywać równolegle lub prostopadle do istniejących granic działek,
c) w uzasadnionych przypadkach ustala się możliwość odstąpienia od w/w zasady podziału nieruchomości;
5) stawka procentowa, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: ustala się stawkę 30% od wzrostu wartości nieruchomości.
§ 17. Obowiązują ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MR:
1) przeznaczenie: teren zabudowy rekreacji indywidualnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) parametry zabudowy budynków rekreacji indywidualnej:
- wysokość zabudowy maksymalnie do dwóch kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe), lecz nie więcej niż 9,0 m do kalenicy,
- geometria dachu - dachy wysokie, symetryczne, kąt nachylenia głównych połaci dachu od 30° do 45°, z możliwością wykonania okien połaciowych i/lub lukarn,
b) parametry zabudowy budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych:
- wysokość zabudowy maksymalnie 6,0 m - jedna kondygnacja nadziemna,
- geometria dachu - dachy dwu- lub wielospadowe, kąt nachylenia połaci dachu do 45°,
c) dla dachów wysokich obowiązuje stosowanie pokrycia ceramicznego lub naśladującego ceramiczne w odcieniach koloru czerwonego lub brązowego,
d) w elewacjach stosować materiały tradycyjne takie jak cegła ceramiczna, kamień, tynki w barwach pastelowych, drewno,
e) lokalizacja zabudowy zgodnie z maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,
f) nakaz pozostawienia min. 40% powierzchni biologicznie czynnej na każdej wydzielonej działce,
g) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% powierzchni działki budowlanej,
h) zakaz wprowadzania ogrodzeń pełnych;
3) dostępność komunikacyjna:
- terenu oznaczonego symbolem 1MR poprzez projektowaną drogę 4KDD;
4) zasady podziału nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia działki - 800 m2,
b) minimalna szerokość frontu działki - 30,0 m,
c) podziału nieruchomości dokonywać równolegle lub prostopadle do istniejących granic działek;
5) stawka procentowa, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: ustala się stawkę 30% od wzrostu wartości nieruchomości.
§ 18. Obowiązują ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL:
1) przeznaczenie: tereny lasów.
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenów;
a) obowiązuje zachowanie istniejącego stanu zagospodarowania terenów,
b) obowiązuje zakaz zabudowy.
3) dostępność komunikacyjna:
- dostępność terenów poprzez istniejące drogi śródpolne;
4) zasady podziału nieruchomości:
- zakaz podziału nieruchomości.
5) stawka procentowa, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: ustala się stawkę 0% od wzrostu wartości nieruchomości.
§ 19. Obowiązują ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZC:
1) przeznaczenie: teren cmentarza ewangelickiego (nieczynnego);
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) utrzymanie terenu jako cmentarz nieczynny,
b) zakaz dokonywania zmian układu przestrzennego, bądź zmian powierzchni,
c) zakaz usuwania i przemieszczania nagrobków, wycinania drzew i krzewów, bez uzyskania opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
d) obowiązują odpowiednio ustalenia §6;
3) dostępność komunikacyjna:
- dostępność terenu poprzez istniejącą drogę 3KDD;
4) zasady podziału nieruchomości:
- zakaz podziału nieruchomości;
5) stawka procentowa, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: ustala się stawkę 0% od wzrostu wartości nieruchomości.
§ 20. Obowiązują ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZE, 2ZE, 3ZE, 4ZE, 5ZE:
1) przeznaczenie: tereny użytków zielonych;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
- utrzymuje się dotychczasowy sposób użytkowania terenów;
3) dostępność komunikacyjna:
- dostępność terenów poprzez istniejące drogi publiczne i śródpolne;
4) zasady podziału nieruchomości:
a) nie określa się minimalnej powierzchni nowo wydzielanej działki,
b) podziału nieruchomości dokonywać równolegle lub prostopadle do istniejących granic działek,
c) w uzasadnionych przypadkach ustala się możliwość odstąpienia od w/w zasady podziału nieruchomości;
5) stawka procentowa, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: ustala się stawkę 30% od wzrostu wartości nieruchomości.
§ 21. Obowiązują ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1EW, 2EW:
1) przeznaczenie: tereny elektrowni wiatrowych.
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźników intensywności zabudowy:
a) lokalizacja elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie terenów 1EW, 2EW,
b) szczegółowa lokalizacja poszczególnych elektrowni wiatrowych w terenach 1EW, 2EW zostanie określona na etapie projektu budowlanego,
c) w obrębie terenów 1EW, 2EW o powierzchni 5000 m2 każdy, należy wyznaczyć strefę techniczną przeznaczoną do montażu siłowni wiatrowej,
d) maksymalna wysokość elektrowni wiatrowej w stanie wzniesionego śmigła 200,0 m ponad poziom terenu;
e) konstrukcja wieży, stalowa rurowa pełnościenna;
f) maksymalna moc nominalna siłowni wiatrowej do 3,0 MW;
g) moc akustyczna elektrowni wiatrowych na poziomie, który nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu zgodnie z przepisami odrębnymi;
h) wyklucza się lokalizacje takich typów elektrowni wiatrowych, których mechanizm nie podlega funkcji modelowania trybów pracy, w przypadku gdy istnieje potrzeba regulacji pracy elektrowni z uwagi na zachowanie dopuszczalnych norm hałasu ustalonych w przepisach odrębnych,
i) elektrownie wiatrowe stanowią przeszkody lotnicze, ustala się wymóg przeszkodowego oznakowania oraz właściwego zgłoszenia przeszkód zgodnie z przepisami odrębnymi;
j) ustala się wykonanie zabezpieczeń konstrukcji wieży przed porażeniem prądem;
k) dopuszcza się ogrodzenie terenu przeznaczonego pod lokalizację elektrowni wiatrowej wyłącznie ażurowe, np. z siatki,
l) w zagospodarowaniu terenów uwzględnić przebieg istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, ewentualne kolizje z planowanym zagospodarowaniem rozwiązać;
m) zakaz wykorzystania konstrukcji wieży jako nośnika reklamowego; zakaz nie obejmuje oznaczeń producenta, inwestora lub właściciela elektrowni wiatrowych na gondolach;
3) dostępność komunikacyjna:
a) dla terenu oznaczonego symbolem 1EW przez projektowaną drogę 2KDW do drogi 1KDG,
b) dla terenu oznaczonego symbolem 2EW przez projektowana drogę 1KDW do drogi 2KDD;
4) zasady podziału nieruchomości:
a) dopuszcza się wydzielenie z terenów 1EW, 2EW działek związanych z budową i funkcjonowaniem parku elektrowni wiatrowych,
b) nie określa się minimalnej wielkości nowo wydzielanych nieruchomości;
5) stawka procentowa, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: ustala się stawkę 30% od wzrostu wartości nieruchomości.
§ 22. Obowiązują ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW:
1) przeznaczenie: tereny wewnętrznych dróg dojazdowych.
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
a) szerokość w liniach rozgraniczających - 6,0 m, zgodnie z rysunkiem planu,
b) dopuszcza się sytuowanie w liniach rozgraniczających nowych sieci inżynieryjnego uzbrojenia terenu, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z drogą lub funkcjonowaniem parku elektrowni wiatrowych za zgodą zarządcy dróg,
c) ustala się dostępność do dróg dla właściciela działki oraz dla inwestora i właściciela elektrowni wiatrowej,
d) obowiązują odpowiednio ustalenia §12;
3) stawka procentowa, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: ustala się stawkę 0% od wzrostu wartości nieruchomości.
§ 23. Obowiązują ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDG:
1) przeznaczenie: teren publicznej drogi głównej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających od ok. 10,0 m do ok. 18,0 m w granicach własności, zgodnie z rysunkiem planu,
b) docelowo ustala się dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w przepisach odrębnych,
c) dopuszcza się sytuowanie w liniach rozgraniczających nowych sieci inżynieryjnego uzbrojenia terenu, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z drogą lub funkcjonowaniem parku elektrowni wiatrowych za zgodą zarządcy drogi,
d) obowiązują ustalenia §10 pkt 3,
e) obowiązują odpowiednio ustalenia §12;
3) zasady podziału nieruchomości:
- nie dotyczy;
4) stawka procentowa, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: ustala się stawkę 0% od wzrostu wartości nieruchomości.
§ 24. Uchwala się ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDL, 2KDL:
1) przeznaczenie: tereny publicznych dróg lokalnych.
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających od ok. 8,0 m do ok. 25,0 m w granicach własności, zgodnie z rysunkiem planu,
b) docelowo ustala się dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w przepisach odrębnych,
c) dopuszcza się sytuowanie w liniach rozgraniczających nowych sieci inżynieryjnego uzbrojenia terenu, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z drogą lub funkcjonowaniem parku elektrowni wiatrowych za zgodą zarządcy drogi,
d) obowiązują ustalenia §10 pkt 3,
e) obowiązują odpowiednio ustalenia §12;
3) zasady podziału nieruchomości:
- nie dotyczy.
4) stawka procentowa, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: ustala się stawkę 0% od wzrostu wartości nieruchomości.
§ 25. Uchwala się ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD:
1) przeznaczenie: tereny dróg dojazdowych.
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających od ok. 8,0 m do ok. 13,0 m w granicach własności, zgodnie z rysunkiem planu,
b) docelowo ustala się dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w przepisach odrębnych,
c) dopuszcza się sytuowanie w liniach rozgraniczających nowych sieci inżynieryjnego uzbrojenia terenu, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z drogą lub funkcjonowaniem parku elektrowni wiatrowych za zgodą zarządcy drogi,
d) obowiązują ustalenia §10 pkt 3,
e) obowiązują odpowiednio ustalenia §12;
3) zasady podziału nieruchomości:
- nie ustala się;
4) stawka procentowa, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: ustala się stawkę 0% od wzrostu wartości nieruchomości.
Rozdział 3
Przepisy końcowe
§ 26. Na cele nierolnicze przeznaczone są grunty rolne klas III, o łącznej powierzchni 0,9755 ha, dla których uzyskano zgodę na zmianę przeznaczenia.
§ 27. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
§ 28. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 29. Uchwała o której mowa w §1, podlega publikacji na stronie internetowej gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Michaliszyn
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VI/46/11
Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
infoRgrafika
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VI/46/11
Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Zielnowo w gminie Radzyń Chełmiński wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 22.02.2011 r. do 24.03.2011 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami została zorganizowana w dniu 21.03.2011 r. Termin, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogły wnosić uwagi dotyczące projektu planu upłynął dnia 08.04.2011 r. W ustawowym terminie do projektu planu wpłynęła jedna uwaga, która została uwzględniona zgodnie z art. 17 ust. 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VI/46/11
Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach i finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych
Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz.474, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 155, poz. 1043 z późn. zm.) określa się następujący sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.
§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców należą, zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do zadań własnych gminy.
2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w planie obejmują:
1) budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej,
2) budowę sieci i urządzeń do zaopatrzenia w energię elektryczną.
§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 1:
1) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, m.in.: ustawą o gospodarce nieruchomościami, ustawą Prawo Budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o gospodarce komunalnej i ustawą Prawo ochrony środowiska;
2) inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej (w tym stacje transformatorowe) lub ciepła realizowane będą w sposób określony w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, ze zmianami);
3) inwestycje z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji realizowane będą na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747, ze zmianami);
4) realizacja pozostałych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej będą przedmiotem umowy zainteresowanych stron zgodnie z przepisami prawa.
§ 3. 1. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w niniejszym planie miejscowym, podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966, ze zmianami), przy czym:
1) przychody i wydatki (w tym nazwę zadań inwestycyjnych i źródło ich finansowania w okresie wieloletnim) ustalane są przez Radę Miejską w Radzyniu Chełmińskim i corocznie w uchwale budżetowej oraz uchwale w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego;
2) źródłem finansowania inwestycji gminnych są w całości lub w części Budżet Gminy, źródła zewnętrzne (np.: fundusze strukturalne Unii Europejskiej, dotacje z budżetu państwa, źródła z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), porozumienia publiczno-prywatne;
3) mogą zostać pobrane zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: opłaty adiacenckie, opłaty planistyczne.
2. Termin i koszty budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, sieci i urządzeń do zaopatrzenia w energię elektryczną oraz drogi publicznej zostaną określone przez Gminę w budżecie oraz wieloletnim planie inwestycyjnym.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »