| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/48/2011 Rady Gminy Dobre

z dnia 30 maja 2011r.

w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Dobrem

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230), oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493; z 2009 r. Nr 206, poz.1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146 i Nr 125, poz. 842) i uchwały Nr VI/32/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 31 marca 2011 roku, w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2014, uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Dobrem oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Tomasz Kuźba


Załącznik do Uchwały Nr VIII/48/2011
Rady Gminy Dobre
z dnia 30 maja 2011 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Rozdział 1

Przepisy ogólne

1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie , między innymi organizując pracę Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w ,, Gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie".

3. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny wykonuje w szczególności zadania określone w art. 9b ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

4. Zespół Interdyscyplinarny powołuje Wójt Gminy Dobre.

5. Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Rozdział 2

1. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

a) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem;

b) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

c) Publicznej Szkoły Podstawowej w Byczynie;

d) Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrem;

e) Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzywosądzy;

f) Publicznego Gimnazjum w Dobrem;

g) Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dobrem;

h) Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie - Posterunek Policji w Dobrem;

i) Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Radziejowie;

j) Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Radziejowie.

2. Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego:

a) skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie ustalony zarządzeniem Wójta Gminy Dobre, powołującym Zespół Interdyscyplinarny;

b) każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego, przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w zespole;

c) Wójt Gminy Dobre może odwołać członka Zespołu Interdyscyplinarnego przed upływem kadencji:

1) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem;

2) na wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach,

d) członek Zespołu Interdyscyplinarnego może zostać odwołany w trybie natychmiastowym mocą zarządzenia, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszeniu zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym.

3. Powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.

a) przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu Zespołu;

b) przewodniczący zostaje wybrany na czas określony, na okres 3 lat;

c) o wyborze przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje pisemnie powiadomiony Wójt;

d) na zasadach określonych w punktach a) - c) wybiera się zastępcę przewodniczącego Zespołu wykonującego zadania przewodniczącego w czasie jego nieobecności;

e) przewodniczący może zostać odwołany na podstawie:

- uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu Interdyscyplinarnego;

- odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykła większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu Zespołu;

- pisemnej rezygnacji przewodniczącego;

- uzasadnionego, pisemnego wniosku Wójta Gminy Dobre.

f) odwołanie przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego przewodniczącego, zgodnie z zapisami pkt.1)

Rozdział 3

Warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Dobre a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład.

2. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

3. Za obsługę techniczno- organizacyjną Zespołu Interdyscyplinarnego odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem.

4. Z każdego spotkania zostaje sporządzony protokół zawierający m.in. : listę obecności, tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia.

5. Spotkania organizowane są głównie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w jego godzinach pracy. Dopuszcza się możliwość organizacji spotkań na terenie innych instytucji lub organizacji zaangażowanych w działalność Zespołu Interdyscyplinarnego.

6. Zwołanie posiedzenia może mieć formę pisemną, mailową lub telefoniczną.

7. Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego jest obowiązkowe.

Przewodniczący Rady


Tomasz Kuźba

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »