| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/39/2011 Rady Gminy Świekatowo

z dnia 31 maja 2011r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinansowania z budżetu Gminy utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych zawierających azbest

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010, Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106. poz. 675) oraz art. art. 403 ust. 2 i 5, art. 400a ust. 1 punkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664 z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz 804, Nr 182, poz. 1228, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498, Nr 249, poz. 1657) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić regulamin dofinansowania z budżetu Gminy utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i inwentarskich w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świekatowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ewelina Ledzińska


Załącznik do uchwały Nr VII/39/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 31 maja 2011 roku

Regulamin dofinansowania z budżetu Gminy utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i inwentarskich.

§ 1. Celem przyspieszenia procesu eliminowania azbestu z obiektów budowlanych znajdujących na terenie Gminy Świekatowo, wprowadza się program polegający na udzielaniu dotacji właścicielom nieruchomości na przedsięwzięcia mające na celu likwidację wyrobów zawierających azbest z dachów budynków mieszkalnych i budynków inwentarskich oraz unieszkodliwianie powstałych przy tym odpadów.

§ 2. 1. Dofinansowanie do utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych zawierających azbest mogą uzyskać osoby fizyczne.

2. Dofinansowanie na w/w prace przyznaje się tylko jeden raz dla danego obiektu.

3. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie jest obowiązana zawiadomić Urząd Gminy w Świekatowie o terminie rozpoczęcia prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych, a także umożliwić obecność przedstawiciela urzędu przy wykonywaniu lub po zakończeniu tych prac. Zawiadomienia należy dokonać nie później niż siedem dni przed rozpoczęciem prac.

4. Dotacja przekazywana będzie w formie refundacji poniesionych kosztów, po zakończeniu całości zadania.

§ 3. Kwotę dofinansowania ustala się wg następujących zasad:

1) Łączne dofinansowanie kosztów związanych z utylizacją odpadów azbestowych powstałych przy wymianie lub likwidacji pokrycia dachowego udziela się w kwocie odpowiadającej 70 % kosztów jednak nie więcej jak 1000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych ).

2) Dofinansowaniu będą podlegały wydatki poniesione na prace związane z utylizacją odpadów azbestowych powstałych przy wymianie lub likwidacji pokrycia dachowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 tj. :

a) zabezpieczenie odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) załadunek, transport i składowanie odpadów.

§ 4. Prace, o których mowa w § 3, pkt. 2 mogą realizować jedynie wykonawcy:

1) Posiadający aktualne decyzje administracyjne zezwalające na wytwarzanie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

2) Mający przeszkolonych pracowników, osoby kierujące lub nadzorujące prace, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

3) Posiadający niezbędne wyposażenie techniczne i socjalne zapewniające prowadzenie prac oraz zabezpieczenie pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu.

§ 5. Osoby ubiegające się o dofinansowanie powinny złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Świekatowo, stanowiący załącznik do regulaminu.

§ 6. Do wniosku, o którym mowa w § 5 należy dołączyć:

1) akt własności budynku (nieruchomości),

2) pisemna zgoda na kontrole prac objętych wnioskiem przez pracownika Urzędu Gminy,

3) w przypadku budynków stanowiących własność wspólną - pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli, a w przypadku wspólnot mieszkaniowych - uchwałę wspólnoty mieszkaniowej w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie przedsięwzięcia,

4) szacunkowy kosztorys przedsięwzięcia lub rachunki za prace wyszczególnione w § 3 ust. 2.

5) oświadczenie WNIOSKODAWCY o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oraz o wykonaniu wszystkich prac, o których mowa w § 3 ust. 2 przez uprawnionego wykonawcę,

6) kserokopię karty przekazania odpadu - określoną w ustawie o odpadach - wystawioną przez WYKONAWCĘ,

7) oświadczenie wnioskodawcy, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z Ustawą Prawo budowlane.

§ 7. Kolejność realizacji następować będzie wg daty wpływu kompletnych wniosków do Urzędu Gminy Świekatowo.

§ 8. Wnioski realizowane będą do wysokości środków zagwarantowanych w budżecie gminy.

§ 9. W przypadku wpłynięcia większej liczby wniosków na kwotę przekraczającą wielkość środków przewidzianych w danym roku w budżecie na ten cel, decyzje o dofinansowaniu będą realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym, bez prawa do odsetek za zwłokę w wypłacie dofinansowania.

§ 10. Wypłata kwoty dofinansowania, o której mowa w § 3 dokonana będzie przelewem na konto wskazane przez wnioskodawcę lub w kasie Urzędu Gminy, po przedstawieniu faktury VAT lub rachunku, wizji z udziałem wnioskodawcy oraz spisaniu protokołu stwierdzającego wykonanie wymiany lub likwidacji pokrycia dachowego zgodnie ze złożonym wnioskiem.

§ 11. Wójt Gminy może odmówić przyznania dotacji w przypadku zaległości wnioskodawcy w opłatach względem Gminy oraz w innych uzasadnionych przypadkach.

Przewodniczący Rady Gminy


Ewelina Ledzińska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/39/2011
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 31 maja 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik do regulaminu

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »