| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/35/2011 Rady Gminy Grudziądz

z dnia 12 maja 2011r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmującego działkę nr 46 w obrębie Ruda, gmina Grudziądz

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,poz. 128; Nr181 poz. 1337;z 2007r. Nr 48 poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804) oraz art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635; z 2007 r. Nr 127 poz. 880; z 2008 r. Nr 123 poz. 803; Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237; Nr 220 poz. 1413; z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 155, poz. 1043), po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grudziądz, uchwalonym uchwałą Nr XIV / 117 / 2000 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 24 lutego 2000 r.

Rada Gminy

uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmujący działkę nr 46 w obrębie Ruda, gmina Grudziądz.

2. Podstawę prawną niniejszego planu stanowi uchwała Nr XL/245/2010 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego działkę nr 46 w obrębie Ruda, gmina Grudziądz.

§ 2. 1. Uchwała ustanawia obowiązujące na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przepisy prawa miejscowego, dotyczące przeznaczenia, zasad i sposobu zagospodarowania terenów, określając konieczne dla osiągnięcia zamierzonych celów nakazy, zakazy i warunki.

2. Przedmiotem ustaleń planu jest teren przeznaczony pod funkcję mieszkalnictwa jednorodzinnego z dopuszczeniem uzupełniającej funkcji usług podstawowych nieuciążliwych oraz teren komunikacyjny.

3. Granice obszaru objętego planem określono na rysunku planu - granice działki nr 46 w obrębie Ruda, gmina Grudziądz

4. Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowiący graficzne przedstawienie ustaleń planu, obowiązujący zgodnie z umieszczoną na nim legendą.

5. Pozostałymi załącznikami do uchwały, stanowiącymi jej integralną część, są:

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik nr 2;

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - załącznik nr 3.

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu, o którym mowa w § 2 ust 4, są obowiązującymi ustaleniami niniejszej uchwały:

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) linie podziału wewnętrznego terenu o tym samym przeznaczeniu - orientacyjne, oznaczone cienką linią przerywaną, z możliwością przesunięcia na odległość do 2.0 m, pod warunkiem zachowania przyjętej zasady podziału terenu w jego liniach rozgraniczających;

4) obowiązujące linie zabudowy mieszkaniowej;

5) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy kubaturowej;

6) symbole określające funkcje poszczególnych terenów w granicach planu.

2. Ustalenia planu określają:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem;

9) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wymieniony w § 1 ust. 1;

2) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

3) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które stanowi uzupełnienie przeznaczenie podstawowego;

4) usługach podstawowych - należy przez to rozumieć usługi zaspokajające codzienne potrzeby mieszkańców;

5) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi, które zgodnie z przepisami odrębnymi nie wymagają przeprowadzenia procedury oddziaływania na środowisko;

6) rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik graficzny nr 1, wykonany na aktualnej mapie katastralnej w skali 1 : 1000, zawierający graficzne przedstawienie ustaleń planu;

7) obszarze planu - należy przez to rozumieć obszar znajdujący się na granicach planu, będący przedmiotem ustaleń niniejszej uchwały;

8) terenie - należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, który został wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

9) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie rozdzielające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

10) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, do której powinien przylegać projektowany budynek mieszkalny, zgodnie z rysunkiem planu;

11) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, poza którą nie należy realizować obiektów kubaturowych, za wyjątkiem obiektów infrastruktury;

12) infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć obiekty budowlane inżynieryjne, liniowe lub sieciowe, takie jak: wodociągi, kanalizacja ściekowa, linie elektroenergetyczne itd. wraz z urządzeniami do obsługi tych obiektów;

13) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące aktualnie przepisy ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego.

4. Pojęcia występujące w niniejszej uchwale, nie wyjaśnione w ust. 1 i 3, należy interpretować zgodnie z definicjami przyjętymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz definicjami wynikającymi z Polskich Norm i przepisów odrębnych.

Rozdział 2.
Zasady zagospodarowania terenu obowiązujące dla całego obszaru objętego planem

§ 4. Przeznaczenie terenów:

- na obszarze w granicach planu wyznacza się tereny o symbolach:

1) MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem wbudowanej działalności usługowej;

2) KDW - teren komunikacyjny z przeznaczeniem pod wewnętrzną drogę dojazdową pieszojezdną.

§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) projektowane obiekty dostosować do możliwości fizjograficznych terenu ( należy wkomponować zabudowę w ukształtowanie terenu ) oraz do istniejącej tradycyjnej zabudowy wsi;

2) zachować obowiązujące i maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, wyznaczone na rysunku planu, o którym mowa w § 2 ust. 4;

3) obiekty kubaturowe sytuować zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) zakaz wprowadzania ogrodzeń z pełnych prefabrykatów betonowych;

5) zaleca się nasadzenia na działkach budowlanych drzew wzdłuż dróg, wzdłuż granic działek oraz w sąsiedztwie projektowanych budynków mieszkalnych w celu podniesienia walorów krajobrazowych terenu i uzyskania właściwych warunków do rekreacji; wskazane jest stosowanie rodzimych gatunków ( kasztanowce, lipy, brzozy, buki, jawory, dęby ).

§ 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1) na terenie objętym planem obowiązuje zakaz realizowania inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi, za wyjątkiem projektowanej drogi dojazdowej, dla której może być wymagane opracowanie raportu oddziaływania na środowisko i infrastruktury technicznej;

2) ograniczyć do niezbędnego minimum prace trwale zniekształcające rzeźbę terenu;

3) powierzchnię terenu, po zakończeniu prac ziemnych, niezwłocznie rekultywować;

4) nakaz ochrony istniejącego drzewostanu z uwzględnieniem ustaleń zawartych w pkt. 5;

5) drzewo znajdujące się w pasie drogi powiatowej nr 1395C, kolidujące z projektowaną wewnętrzną drogą dojazdową oznaczoną symbolem 2KDW, przeznacza sie do wycięcia zgodnie z przepisami;

6) obowiązuje zasada zagospodarowania zielenią tych powierzchni działek, które nie są przeznaczone pod zabudowę i utwardzenie;

7) chronić wody podziemne przez zanieczyszczeniami antropogenicznymi przez prowadzenie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej i odpadami;

8) obszar objęty planem przylega do odnogi rzeki Młynówki prowadzącej do dawnego, nieczynnego młyna; na etapie opracowania projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę na dzialkach bezpośrednio przylegających do odnogi, działania inwestycyjne uzgadniać z kompetentnym zarządem melioracji wodnych;

9) dla terenu oznaczonego symbolem 1 MN obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) przy opracowaniu projektów budowlanych obiektów i zagospodarowania terenu uwzględniać przepisy odrębne dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) na terenie w granicach opracowania nie odnotowano występowania stanowisk archeologicznych o wartości kulturowej ani obiektów podlegających ochronie;

2) w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego, osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne są zobowiązane zabezpieczyć znalezisko, wstrzymać wszelkie prace mogące je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, Wójta Gminy Grudziądz.

§ 8. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

- nie dotyczy.

§ 9. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) usługi podstawowe nieuciążliwe, stanowiące przeznaczenie dopuszczalne, nie mogą przekraczać 30% powierzchni całkowitej budynku przeznaczenia podstawowego;

2) obszar przeznaczony pod zabudowę, dojścia, dojazdy, parkingi, utwardzone nawierzchnie nie powinien przekraczać 40% powierzchni działki; w przypadku zrealizowania na działce obiektów przeznaczenia dopuszczalnego może osiągnąć max. 50%;

3) nakaz pozostawienia minimum 40% powierzchni biologicznie czynnej na każdej wydzielonej działce;

4) wysokość budynków mieszkalnych - do dwóch kondygnacji nadziemnych lecz nie więcej niż 10.0 m wys.;

5) wysokość budynków gospodarczych i garaży - 1 kondygnacja nadziemna, lecz nie więcej niż 5.0 m wys.;

6) podane w pkt. 4 i 5 wysokości nie dotyczą ewentualnych masztów telefonii komórkowej, dla których wysokości nie ustala się;

7) dalsze parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu znajdują się w ustaleniach dotyczących poszczególnych terenów w granicach obszaru objętego uchwałą.

§ 10. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - nie dotyczy.

§ 11. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:

1) ustala się podział terenów na działki budowlane o powierzchni minimalnej 900.0 m2;

2) dopuszcza się łączenie wydzielonych działek, w przypadku potrzeby realizacji jednej inwestycji na większej powierzchni, pod warunkiem zachowania ustaleń podjętych w niniejszej uchwale;

3) obowiązuje wymóg zapewnienia każdej wydzielonej działce dostępu do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną.

§ 12. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1) przez obszar w granicach planu przebiega istniejąca elektroenergetyczna linia napowietrzna WN-110 kV;

2) dla linii elektroenergetycznej, o której mowa w pkt 1 obowiązuje strefa ograniczonego użytkowania o szerokości 40.0 m ( po 20.0 m w obie strony od osi linii elektroenergetycznej );

3) w granicach obszaru objętego planem znajdują się również istniejące elektroenergetyczne linie napowietrzne SN - 15 kV;

4) dla linii elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 3 obowiązują strefy ograniczonego użytkowania o szerokości 13.0 m ( po 6.5 m w obie strony od osi linii elektroenergetycznej );

5) w strefie ograniczonego użytkowania linii 110 kV dopuszcza się zbliżenie obiektów kubaturowych ( budynki mieszkalne, garażowe, gospodarcze, usługowe itp. ) do linii 110 kV na odległości min. 12.0 m od osi trasy linii, pod warunkiem uzgodnienia z kompetentnym oddziałem Zakładu Energetycznego;

6) w strefie ograniczonego użytkowania obowiązuje bezwzględny zakaz nasadzeń zieleni wysokiej;

7) projektowanie i realizacja obiektów budowlanych oraz zagospodarowania działek w strefach ograniczonego użytkowania może nastąpić na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci.

§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) ustalenia z zakresu komunikacji:

a) obsługę komunikacyjną terenu zapewnia projektowana wewnętrzna droga dojazdowa pieszojezdna, oznaczona symbolem 2 KDW,

b) ustala się minimalną ilość miejsc postojowych dla samochodów osobowych na każdej działce - min. 1 miejsce postojowe dla budynku mieszkalnego, a w przypadku lokalizacji na działce usług, o których mowa w §16 pkt 2, ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie posesji dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów klientów korzystających z usług i dla pracowników; obowiązuje min. 1 miejsce postojowe na 25.0 m2 powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 2 stanowiska,

c) obowiązuje projektowanie i realizacja ciągów komunikacyjnych bez barier architektonicznych;

2) warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodę - obowiązuje podłączenie wydzielonych działek do komunalnej sieci wodociągowej na warunkach wydanych przez jej dysponentów, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) odprowadzenie ścieków komunalnych - nakazuje się podłączenie do sieci kanalizacyjnej, z uwzględnieniem warunków technicznych wydanych przez zarządcę sieci i przepisów odrębnych; do czasu realizacji sieci dopuszcza się tymczasowe odprowadzenie ścieków do indywidualnych systemów oczyszczania ścieków ( przydomowe lub lokalne oczyszczalnie ścieków ),

c) zasady ochrony przeciwpożarowej: obowiązuje zapewnienie dla planowanych inwestycji zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w postaci wodociągów i hydrantów,

d) przyłączanie odbiorców do sieci elektroenergetycznej następować będzie zgodnie z warunkami określonymi przez gestora sieci na etapie opracowania projektów budowlanych oraz zgodnie z przepisami odrębnymi; ustala się wyprowadzenie projektowanych sieci elektroenergetycznych z istniejącej słupowej stacji transformatorowej,

e) obowiązuje projektowanie i wykonanie oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego z możliwością przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej,

f) przewiduje się gazyfikację terenu w granicach planu; ustala się lokalizację sieci gazowej w pasach drogowych, a w przypadku braku takiej możliwości, na zasadach określonych w obowiązujących normach, przepisach odrębnych,

g) odpady komunalne gromadzić w zamkniętych pojemnikach, ustawionych w wyznaczonych miejscach, a ich wywożenie zlecić specjalistycznej firmie,

h) w procesie projektowania nowych obiektów i zagospodarowania terenu stosować obowiązujące normy i przepisy odrębne (w tym dotyczące urządzeń elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych),

i) obowiązuje zachowanie normatywnych odległości pomiędzy elementami zagospodarowania terenów a istniejącą siecią infrastruktury technicznej,

j) projektowane linie infrastruktury technicznej należy realizować jako podziemne,

k) ustala się zasadę prowadzenia projektowanych sieci infrastruktury technicznej ( w tym sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych ) w pasach drogowych, wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, z uwzględnieniem odpowiednio ustaleń zawartych w pkt 2 litera f,

l) ewentualna przebudowa istniejącego uzbrojenia, znajdującego się w obszarze objętym planem, może nastąpić na warunkach podanych przez gestora sieci,

m) ustala się obowiązek projektowania i realizacji w obiektach budowlanych niskoemisyjnych źródeł energii cieplnej, nie przekraczających dopuszczalnych norm.

§ 14. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu

- do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowe wykorzystanie terenu.

§ 15. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- ustala się stawkę procentową służącą do naliczania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości -w wysokości 30% wzrostu wartości tej nieruchomości.

Rozdział 3.
Ustalenia dotyczące poszczególnych terenów w granicach obszaru objętego planem

§ 16. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie symbolem 1MN:

1) dla terenu ustala się przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) dla terenu ustala się przeznaczenie dopuszczalne - wbudowane usługi podstawowe nieuciążliwe:

a) handel detaliczny,

b) usługi z zakresu ochrony zdrowia, gastronomii, administracji, kultury itp.;

3) wprowadza się podział terenu na maksimum 11 działek budowlanych, na których obowiązuje projektowanie i realizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących;

4) dla budynków mieszkalnych, o których mowa w pkt 3 ustala się:

a) budynki do dwóch kondygnacji nadziemnych ( w tym poddasze użytkowe ), kryte wysokim dachem o kącie nachylenia głównych połaci 30° - 45°,

b) obowiązuje stosowanie pokrycia ceramicznego lub naśladującego ceramiczne w odcieniach koloru czerwonego, ceglastego lub brązowego;

5) dopuszcza się realizację zabudowy gospodarczej i garażowej jednokondygnacyjnej z dachami o dowolnym kształcie i spadku, zharmonizowanej z budynkami mieszkalnymi;

6) istniejące na terenie obiekty budowlane przystosować do funkcji, o której mowa w pkt 1 i 2, z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i wymiany; obiekty w złym stanie technicznym lub kolidujące z ustaleniami planu przeznacza się do rozbiórki;

7) wyznacza się obowiązujące linie zabudowy dla budynków mieszkalnych w odległości 6.0 m od linii rozgraniczających projektowanej wewnętrznej drogi dojazdowej, oznaczonej symbolem 2KDW oraz 15.0 m od linii rozgraniczającej placu do zawracania tej drogi; na działce położonej wzdłuż drogi powiatowej 1395C ustala się obowiązującą linię zabudowy wyznaczoną przez istniejący budynek mieszkalny ( w odległości 22.0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni tej drogi );

8) zapis zawarty w pkt 7 nie dotyczy działki, nad którą linia elektroenergetyczna 15kV przebiega w części frontowej; na działce tej ustala się usytuowanie budynku mieszkalnego w głębi posesji, poza strefą ograniczonego użytkowania linii elektroenergetycznej, wzdłuż linii zabudowy wyznaczonej w odległości 20.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej wewnętrznej drogi dojazdowej;

9) wyznacza się maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów kubaturowych w odległości 6.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej wewnętrznej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 2KDW oraz w odległości 22.0 m od zewnętrznej krawędzi drogi powiatowej nr 1395C;

10) usytuowanie budynków na działkach - ustawienie kalenicy równolegle do osi projektowanej wewnętrznej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 2KDW, na działce położonej przy drodze powiatowej - równolegle do osi tej drogi, na 2 działkach położonych w części zachodniej terenu - zgodnie z rysunkiem planu;

11) obszar w strefie ograniczonego użytkowania linii 110 kV o szer. 40.0 m należy włączyć w powierzchnię działek przylegających do tego obszaru z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną lub plantację choinek, z zachowaniem przepisów odrębnych; dopuszcza się pozostawienie tego obszaru poza działkami budowlanymi, z przeznaczeniem jw.;

12) obszar w strefie ograniczonego użytkowania linii elektroenergetycznej, o której mowa w pkt 11, można w całości wcielić w powierzchnię jednej z działek przylegających do tego obszaru, lub podzielić i włączyć do działek zgodnie z aktualnymi potrzebami;

13) zapis zawarty w pkt 11 i 12 nie dotyczy wydzielonych działek, które zawierają w swoich granicach obszar strefy ograniczonego użytkowania linii 110kV;

14) w przypadku likwidacji linii napowietrznej elektroenergetycznej 110kV, lub w przypadku zmiany przepisów o ograniczonym użytkowaniu obszaru tej linii, dopuszcza się wprowadzenie na tym obszarze działek budowlanych, z zachowaniem ustaleń niniejszego planu;

15) w projekcie zagospodarowania działek przewidzieć realizację zatoczki przy wjeździe na każdą działkę.

§ 17. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie symbolem 2 KDW:

1) dla terenu ustala się przeznaczenie - projektowana wewnętrzna droga dojazdowa pieszojezdna do obsługi wydzielonych działek budowlanych, odchodząca od drogi powiatowej nr 1395C;

2) ustala się szerokość drogi - 8.0 m w liniach rozgraniczających;

3) ustala się realizację placu do zawracania na końcu drogi o wym. 12.5 m x 12.5 m;

4) projekt budowlany połączenia projektowanej wewnętrznej drogi dojazdowej z drogą powiatową uzgodnić z zarządcą drogi powiatowej.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudziądz.

§ 19. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na stronie internetowej Gminy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady


Hanna Guzowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/35/2011
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 12 maja 2011 r.
Zalacznik1.jpg

załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/35/2011
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 12 maja 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

Rady Gminy Grudziądz

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmującego działkę nr 46 w obrębie Ruda, gmina Grudziądz

na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz.954, Nr 130, poz. 1087; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007r. Nr 127, poz. 880; z 2008r. Nr 123, poz. 803; Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237; Nr 220, poz. 1413; z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 155, poz. 1043 ).

W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, w dniach od 20 grudnia 2010r. do 19 stycznia 2011r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne,j obejmującego działkę nr 46 w obrębie Ruda, gmina Grudziądz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w czasie dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, która została zorganizowana w dniu 10 stycznia 2011r. oraz w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu planu tzn. do dnia 8 lutego 2011r

- nie wniesiono żadnych uwag dotyczących projektu planu.

Przewodnicząca Rady


Hanna Guzowska


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/35/2011
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 12 maja 2011 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmującego działkę nr 46 w obrębie Ruda, gmina Grudziądz

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy stanowią, zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami ) zadania własne gminy.

§ 2. W granicach planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, nie przewiduje się.

Przewodnicząca Rady


Hanna Guzowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »