reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/35/2011 Rady Gminy Grudziądz

z dnia 12 maja 2011r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmującego działkę nr 46 w obrębie Ruda, gmina Grudziądz

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,poz. 128; Nr181 poz. 1337;z 2007r. Nr 48 poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804) oraz art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635; z 2007 r. Nr 127 poz. 880; z 2008 r. Nr 123 poz. 803; Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237; Nr 220 poz. 1413; z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 155, poz. 1043), po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grudziądz, uchwalonym uchwałą Nr XIV / 117 / 2000 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 24 lutego 2000 r.

Rada Gminy

uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmujący działkę nr 46 w obrębie Ruda, gmina Grudziądz.

2. Podstawę prawną niniejszego planu stanowi uchwała Nr XL/245/2010 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego działkę nr 46 w obrębie Ruda, gmina Grudziądz.

§ 2. 1. Uchwała ustanawia obowiązujące na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przepisy prawa miejscowego, dotyczące przeznaczenia, zasad i sposobu zagospodarowania terenów, określając konieczne dla osiągnięcia zamierzonych celów nakazy, zakazy i warunki.

2. Przedmiotem ustaleń planu jest teren przeznaczony pod funkcję mieszkalnictwa jednorodzinnego z dopuszczeniem uzupełniającej funkcji usług podstawowych nieuciążliwych oraz teren komunikacyjny.

3. Granice obszaru objętego planem określono na rysunku planu - granice działki nr 46 w obrębie Ruda, gmina Grudziądz

4. Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowiący graficzne przedstawienie ustaleń planu, obowiązujący zgodnie z umieszczoną na nim legendą.

5. Pozostałymi załącznikami do uchwały, stanowiącymi jej integralną część, są:

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik nr 2;

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - załącznik nr 3.

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu, o którym mowa w § 2 ust 4, są obowiązującymi ustaleniami niniejszej uchwały:

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) linie podziału wewnętrznego terenu o tym samym przeznaczeniu - orientacyjne, oznaczone cienką linią przerywaną, z możliwością przesunięcia na odległość do 2.0 m, pod warunkiem zachowania przyjętej zasady podziału terenu w jego liniach rozgraniczających;

4) obowiązujące linie zabudowy mieszkaniowej;

5) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy kubaturowej;

6) symbole określające funkcje poszczególnych terenów w granicach planu.

2. Ustalenia planu określają:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem;

9) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wymieniony w § 1 ust. 1;

2) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

3) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które stanowi uzupełnienie przeznaczenie podstawowego;

4) usługach podstawowych - należy przez to rozumieć usługi zaspokajające codzienne potrzeby mieszkańców;

5) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi, które zgodnie z przepisami odrębnymi nie wymagają przeprowadzenia procedury oddziaływania na środowisko;

6) rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik graficzny nr 1, wykonany na aktualnej mapie katastralnej w skali 1 : 1000, zawierający graficzne przedstawienie ustaleń planu;

7) obszarze planu - należy przez to rozumieć obszar znajdujący się na granicach planu, będący przedmiotem ustaleń niniejszej uchwały;

8) terenie - należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, który został wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

9) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie rozdzielające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

10) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, do której powinien przylegać projektowany budynek mieszkalny, zgodnie z rysunkiem planu;

11) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, poza którą nie należy realizować obiektów kubaturowych, za wyjątkiem obiektów infrastruktury;

12) infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć obiekty budowlane inżynieryjne, liniowe lub sieciowe, takie jak: wodociągi, kanalizacja ściekowa, linie elektroenergetyczne itd. wraz z urządzeniami do obsługi tych obiektów;

13) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące aktualnie przepisy ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego.

4. Pojęcia występujące w niniejszej uchwale, nie wyjaśnione w ust. 1 i 3, należy interpretować zgodnie z definicjami przyjętymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz definicjami wynikającymi z Polskich Norm i przepisów odrębnych.

Rozdział 2.
Zasady zagospodarowania terenu obowiązujące dla całego obszaru objętego planem

§ 4. Przeznaczenie terenów:

- na obszarze w granicach planu wyznacza się tereny o symbolach:

1) MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem wbudowanej działalności usługowej;

2) KDW - teren komunikacyjny z przeznaczeniem pod wewnętrzną drogę dojazdową pieszojezdną.

§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) projektowane obiekty dostosować do możliwości fizjograficznych terenu ( należy wkomponować zabudowę w ukształtowanie terenu ) oraz do istniejącej tradycyjnej zabudowy wsi;

2) zachować obowiązujące i maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, wyznaczone na rysunku planu, o którym mowa w § 2 ust. 4;

3) obiekty kubaturowe sytuować zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) zakaz wprowadzania ogrodzeń z pełnych prefabrykatów betonowych;

5) zaleca się nasadzenia na działkach budowlanych drzew wzdłuż dróg, wzdłuż granic działek oraz w sąsiedztwie projektowanych budynków mieszkalnych w celu podniesienia walorów krajobrazowych terenu i uzyskania właściwych warunków do rekreacji; wskazane jest stosowanie rodzimych gatunków ( kasztanowce, lipy, brzozy, buki, jawory, dęby ).

§ 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1) na terenie objętym planem obowiązuje zakaz realizowania inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi, za wyjątkiem projektowanej drogi dojazdowej, dla której może być wymagane opracowanie raportu oddziaływania na środowisko i infrastruktury technicznej;

2) ograniczyć do niezbędnego minimum prace trwale zniekształcające rzeźbę terenu;

3) powierzchnię terenu, po zakończeniu prac ziemnych, niezwłocznie rekultywować;

4) nakaz ochrony istniejącego drzewostanu z uwzględnieniem ustaleń zawartych w pkt. 5;

5) drzewo znajdujące się w pasie drogi powiatowej nr 1395C, kolidujące z projektowaną wewnętrzną drogą dojazdową oznaczoną symbolem 2KDW, przeznacza sie do wycięcia zgodnie z przepisami;

6) obowiązuje zasada zagospodarowania zielenią tych powierzchni działek, które nie są przeznaczone pod zabudowę i utwardzenie;

7) chronić wody podziemne przez zanieczyszczeniami antropogenicznymi przez prowadzenie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej i odpadami;

8) obszar objęty planem przylega do odnogi rzeki Młynówki prowadzącej do dawnego, nieczynnego młyna; na etapie opracowania projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę na dzialkach bezpośrednio przylegających do odnogi, działania inwestycyjne uzgadniać z kompetentnym zarządem melioracji wodnych;

9) dla terenu oznaczonego symbolem 1 MN obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) przy opracowaniu projektów budowlanych obiektów i zagospodarowania terenu uwzględniać przepisy odrębne dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) na terenie w granicach opracowania nie odnotowano występowania stanowisk archeologicznych o wartości kulturowej ani obiektów podlegających ochronie;

2) w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego, osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne są zobowiązane zabezpieczyć znalezisko, wstrzymać wszelkie prace mogące je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, Wójta Gminy Grudziądz.

§ 8. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

- nie dotyczy.

§ 9. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) usługi podstawowe nieuciążliwe, stanowiące przeznaczenie dopuszczalne, nie mogą przekraczać 30% powierzchni całkowitej budynku przeznaczenia podstawowego;

2) obszar przeznaczony pod zabudowę, dojścia, dojazdy, parkingi, utwardzone nawierzchnie nie powinien przekraczać 40% powierzchni działki; w przypadku zrealizowania na działce obiektów przeznaczenia dopuszczalnego może osiągnąć max. 50%;

3) nakaz pozostawienia minimum 40% powierzchni biologicznie czynnej na każdej wydzielonej działce;

4) wysokość budynków mieszkalnych - do dwóch kondygnacji nadziemnych lecz nie więcej niż 10.0 m wys.;

5) wysokość budynków gospodarczych i garaży - 1 kondygnacja nadziemna, lecz nie więcej niż 5.0 m wys.;

6) podane w pkt. 4 i 5 wysokości nie dotyczą ewentualnych masztów telefonii komórkowej, dla których wysokości nie ustala się;

7) dalsze parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu znajdują się w ustaleniach dotyczących poszczególnych terenów w granicach obszaru objętego uchwałą.

§ 10. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - nie dotyczy.

§ 11. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:

1) ustala się podział terenów na działki budowlane o powierzchni minimalnej 900.0 m2;

2) dopuszcza się łączenie wydzielonych działek, w przypadku potrzeby realizacji jednej inwestycji na większej powierzchni, pod warunkiem zachowania ustaleń podjętych w niniejszej uchwale;

3) obowiązuje wymóg zapewnienia każdej wydzielonej działce dostępu do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną.

§ 12. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1) przez obszar w granicach planu przebiega istniejąca elektroenergetyczna linia napowietrzna WN-110 kV;

2) dla linii elektroenergetycznej, o której mowa w pkt 1 obowiązuje strefa ograniczonego użytkowania o szerokości 40.0 m ( po 20.0 m w obie strony od osi linii elektroenergetycznej );

3) w granicach obszaru objętego planem znajdują się również istniejące elektroenergetyczne linie napowietrzne SN - 15 kV;

4) dla linii elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 3 obowiązują strefy ograniczonego użytkowania o szerokości 13.0 m ( po 6.5 m w obie strony od osi linii elektroenergetycznej );

5) w strefie ograniczonego użytkowania linii 110 kV dopuszcza się zbliżenie obiektów kubaturowych ( budynki mieszkalne, garażowe, gospodarcze, usługowe itp. ) do linii 110 kV na odległości min. 12.0 m od osi trasy linii, pod warunkiem uzgodnienia z kompetentnym oddziałem Zakładu Energetycznego;

6) w strefie ograniczonego użytkowania obowiązuje bezwzględny zakaz nasadzeń zieleni wysokiej;

7) projektowanie i realizacja obiektów budowlanych oraz zagospodarowania działek w strefach ograniczonego użytkowania może nastąpić na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci.

§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) ustalenia z zakresu komunikacji:

a) obsługę komunikacyjną terenu zapewnia projektowana wewnętrzna droga dojazdowa pieszojezdna, oznaczona symbolem 2 KDW,

b) ustala się minimalną ilość miejsc postojowych dla samochodów osobowych na każdej działce - min. 1 miejsce postojowe dla budynku mieszkalnego, a w przypadku lokalizacji na działce usług, o których mowa w §16 pkt 2, ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie posesji dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów klientów korzystających z usług i dla pracowników; obowiązuje min. 1 miejsce postojowe na 25.0 m2 powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 2 stanowiska,

c) obowiązuje projektowanie i realizacja ciągów komunikacyjnych bez barier architektonicznych;

2) warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodę - obowiązuje podłączenie wydzielonych działek do komunalnej sieci wodociągowej na warunkach wydanych przez jej dysponentów, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) odprowadzenie ścieków komunalnych - nakazuje się podłączenie do sieci kanalizacyjnej, z uwzględnieniem warunków technicznych wydanych przez zarządcę sieci i przepisów odrębnych; do czasu realizacji sieci dopuszcza się tymczasowe odprowadzenie ścieków do indywidualnych systemów oczyszczania ścieków ( przydomowe lub lokalne oczyszczalnie ścieków ),

c) zasady ochrony przeciwpożarowej: obowiązuje zapewnienie dla planowanych inwestycji zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w postaci wodociągów i hydrantów,

d) przyłączanie odbiorców do sieci elektroenergetycznej następować będzie zgodnie z warunkami określonymi przez gestora sieci na etapie opracowania projektów budowlanych oraz zgodnie z przepisami odrębnymi; ustala się wyprowadzenie projektowanych sieci elektroenergetycznych z istniejącej słupowej stacji transformatorowej,

e) obowiązuje projektowanie i wykonanie oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego z możliwością przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej,

f) przewiduje się gazyfikację terenu w granicach planu; ustala się lokalizację sieci gazowej w pasach drogowych, a w przypadku braku takiej możliwości, na zasadach określonych w obowiązujących normach, przepisach odrębnych,

g) odpady komunalne gromadzić w zamkniętych pojemnikach, ustawionych w wyznaczonych miejscach, a ich wywożenie zlecić specjalistycznej firmie,

h) w procesie projektowania nowych obiektów i zagospodarowania terenu stosować obowiązujące normy i przepisy odrębne (w tym dotyczące urządzeń elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych),

i) obowiązuje zachowanie normatywnych odległości pomiędzy elementami zagospodarowania terenów a istniejącą siecią infrastruktury technicznej,

j) projektowane linie infrastruktury technicznej należy realizować jako podziemne,

k) ustala się zasadę prowadzenia projektowanych sieci infrastruktury technicznej ( w tym sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych ) w pasach drogowych, wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, z uwzględnieniem odpowiednio ustaleń zawartych w pkt 2 litera f,

l) ewentualna przebudowa istniejącego uzbrojenia, znajdującego się w obszarze objętym planem, może nastąpić na warunkach podanych przez gestora sieci,

m) ustala się obowiązek projektowania i realizacji w obiektach budowlanych niskoemisyjnych źródeł energii cieplnej, nie przekraczających dopuszczalnych norm.

§ 14. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu

- do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowe wykorzystanie terenu.

§ 15. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- ustala się stawkę procentową służącą do naliczania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości -w wysokości 30% wzrostu wartości tej nieruchomości.

Rozdział 3.
Ustalenia dotyczące poszczególnych terenów w granicach obszaru objętego planem

§ 16. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie symbolem 1MN:

1) dla terenu ustala się przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) dla terenu ustala się przeznaczenie dopuszczalne - wbudowane usługi podstawowe nieuciążliwe:

a) handel detaliczny,

b) usługi z zakresu ochrony zdrowia, gastronomii, administracji, kultury itp.;

3) wprowadza się podział terenu na maksimum 11 działek budowlanych, na których obowiązuje projektowanie i realizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących;

4) dla budynków mieszkalnych, o których mowa w pkt 3 ustala się:

a) budynki do dwóch kondygnacji nadziemnych ( w tym poddasze użytkowe ), kryte wysokim dachem o kącie nachylenia głównych połaci 30° - 45°,

b) obowiązuje stosowanie pokrycia ceramicznego lub naśladującego ceramiczne w odcieniach koloru czerwonego, ceglastego lub brązowego;

5) dopuszcza się realizację zabudowy gospodarczej i garażowej jednokondygnacyjnej z dachami o dowolnym kształcie i spadku, zharmonizowanej z budynkami mieszkalnymi;

6) istniejące na terenie obiekty budowlane przystosować do funkcji, o której mowa w pkt 1 i 2, z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i wymiany; obiekty w złym stanie technicznym lub kolidujące z ustaleniami planu przeznacza się do rozbiórki;

7) wyznacza się obowiązujące linie zabudowy dla budynków mieszkalnych w odległości 6.0 m od linii rozgraniczających projektowanej wewnętrznej drogi dojazdowej, oznaczonej symbolem 2KDW oraz 15.0 m od linii rozgraniczającej placu do zawracania tej drogi; na działce położonej wzdłuż drogi powiatowej 1395C ustala się obowiązującą linię zabudowy wyznaczoną przez istniejący budynek mieszkalny ( w odległości 22.0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni tej drogi );

8) zapis zawarty w pkt 7 nie dotyczy działki, nad którą linia elektroenergetyczna 15kV przebiega w części frontowej; na działce tej ustala się usytuowanie budynku mieszkalnego w głębi posesji, poza strefą ograniczonego użytkowania linii elektroenergetycznej, wzdłuż linii zabudowy wyznaczonej w odległości 20.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej wewnętrznej drogi dojazdowej;

9) wyznacza się maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów kubaturowych w odległości 6.0 m od linii rozgraniczającej projektowanej wewnętrznej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 2KDW oraz w odległości 22.0 m od zewnętrznej krawędzi drogi powiatowej nr 1395C;

10) usytuowanie budynków na działkach - ustawienie kalenicy równolegle do osi projektowanej wewnętrznej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 2KDW, na działce położonej przy drodze powiatowej - równolegle do osi tej drogi, na 2 działkach położonych w części zachodniej terenu - zgodnie z rysunkiem planu;

11) obszar w strefie ograniczonego użytkowania linii 110 kV o szer. 40.0 m należy włączyć w powierzchnię działek przylegających do tego obszaru z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną lub plantację choinek, z zachowaniem przepisów odrębnych; dopuszcza się pozostawienie tego obszaru poza działkami budowlanymi, z przeznaczeniem jw.;

12) obszar w strefie ograniczonego użytkowania linii elektroenergetycznej, o której mowa w pkt 11, można w całości wcielić w powierzchnię jednej z działek przylegających do tego obszaru, lub podzielić i włączyć do działek zgodnie z aktualnymi potrzebami;

13) zapis zawarty w pkt 11 i 12 nie dotyczy wydzielonych działek, które zawierają w swoich granicach obszar strefy ograniczonego użytkowania linii 110kV;

14) w przypadku likwidacji linii napowietrznej elektroenergetycznej 110kV, lub w przypadku zmiany przepisów o ograniczonym użytkowaniu obszaru tej linii, dopuszcza się wprowadzenie na tym obszarze działek budowlanych, z zachowaniem ustaleń niniejszego planu;

15) w projekcie zagospodarowania działek przewidzieć realizację zatoczki przy wjeździe na każdą działkę.

§ 17. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie symbolem 2 KDW:

1) dla terenu ustala się przeznaczenie - projektowana wewnętrzna droga dojazdowa pieszojezdna do obsługi wydzielonych działek budowlanych, odchodząca od drogi powiatowej nr 1395C;

2) ustala się szerokość drogi - 8.0 m w liniach rozgraniczających;

3) ustala się realizację placu do zawracania na końcu drogi o wym. 12.5 m x 12.5 m;

4) projekt budowlany połączenia projektowanej wewnętrznej drogi dojazdowej z drogą powiatową uzgodnić z zarządcą drogi powiatowej.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudziądz.

§ 19. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na stronie internetowej Gminy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady


Hanna Guzowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/35/2011
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 12 maja 2011 r.
Zalacznik1.jpg

załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/35/2011
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 12 maja 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

Rady Gminy Grudziądz

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmującego działkę nr 46 w obrębie Ruda, gmina Grudziądz

na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz.954, Nr 130, poz. 1087; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007r. Nr 127, poz. 880; z 2008r. Nr 123, poz. 803; Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237; Nr 220, poz. 1413; z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 155, poz. 1043 ).

W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, w dniach od 20 grudnia 2010r. do 19 stycznia 2011r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne,j obejmującego działkę nr 46 w obrębie Ruda, gmina Grudziądz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w czasie dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, która została zorganizowana w dniu 10 stycznia 2011r. oraz w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu planu tzn. do dnia 8 lutego 2011r

- nie wniesiono żadnych uwag dotyczących projektu planu.

Przewodnicząca Rady


Hanna Guzowska


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/35/2011
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 12 maja 2011 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmującego działkę nr 46 w obrębie Ruda, gmina Grudziądz

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy stanowią, zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami ) zadania własne gminy.

§ 2. W granicach planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, nie przewiduje się.

Przewodnicząca Rady


Hanna Guzowska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama