reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/52/11 Rady Gminy Raciążek

z dnia 13 maja 2011r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt. 4, art. 41 ust. l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.1) ) oraz art. 3 ust. l i art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 200 l r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.2) ) Rada Gminy Raciążek uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze Gminy Raciążek, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciążek.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/66/95 Rady Gminy Raciążek z dnia 7 grudnia 1995 r. o przyjęciu Regulaminu korzystania z urządzeń zaopatrzenia w wodę (wodociągu gminnego) i uchwała Nr XXXIV/160/2001 z dnia 21 lipca 2001 r. zmieniająca wymienioną uchwałę.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Zabłocki

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 84, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1475, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578.


Załącznik do Uchwały Nr VII/52/11
Rady Gminy Raciążek
z dnia 13 maja 2011 r.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raciążek

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie:

1) ustawy z dnia 7 czerwca 200 l r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.), zwanej dalej ustawą,

2) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236),

3) Statutu Gminy Raciążek.

§ 2. Urząd Gminy Raciążek zwany dalej "Urzędem Gminy" świadczy usługi w zakresie dostarczania wody w oparciu o majątek własny Gminy lub innych właścicieli, przekazany na podstawie umów cywilnoprawnych oraz odprowadzania ścieków do sieci kanalizacji MPWiK Sp. z o. o. w Ciechocinku na podstawie umowy cywilnoprawnej, wykorzystując w tym celu majątek własny.

§ 3. Regulamin określa zasady i warunki zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków i wzajemne relacje pomiędzy Urzędem Gminy a odbiorcą usług w tym:

1) poziom usług świadczonych przez Urząd Gminy w zakresie dostarczania wody odprowadzania ścieków,

2) szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług,

3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach,

4) warunki przyłączenia do sieci,

5) techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych,

6) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków,

7) standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzania ścieków.

§ 4. Użyte w regulaminie określenia techniczne zostały zdefiniowane w art. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.).

Rozdział 2.
Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

§ 5. Urząd Gminy ma obowiązek:

1) dostarczać z komunalnej sieci wodociągowej wodę odbiorcy usług oraz odbierać ścieki na podstawie zawartej z nim umowy, ustalonej według zasad określonych niniejszym regulaminem, a w szczególności zapewnić dostawę w sposób ciągły wody o wymaganym ciśnieniu oraz odpowiedniej jakości, które określają obowiązujące przepisy. Jakość wody dostarczanej przez Urząd Gminy stwierdza się u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym,

2) zapewnić prawidłową eksploatację sieci wodociągowej wraz z częścią przyłącza do zaworu głównego za wodomierzem oraz sieci kanalizacyjnej a także dokonać niezbędnych napraw na swój koszt z wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy usług,

3) zapewnić sprawność techniczną sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

4) dokonywać kontroli funkcjonowania wodomierzy:

a) z własnej inicjatywy, bez pobierania opłat,

b) na żądanie odbiorcy usług, jednakże w przypadku stwierdzenia prawidłowego funkcjonowania wodomierza przez legalizatora - na koszt odbiorcy usług.

5) wydawać warunki techniczne niezbędne do podłączenia instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będącej w eksploatacji Urzędu Gminy oraz uzgodnić w ciągu 14 dni przedłożoną przez inwestora dokumentację techniczną,

6) dostarczyć i zamontować wodomierz główny na przyłączu przed zaworem na swój koszt.

§ 6. Urząd Gminy ma prawo:

1) kontrolować prawidłowość realizacji robót zgodnie z wydanymi przez niego warunkami technicznymi,

2) wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przyłącza przedstawienia przez inwestora dokumentów stwierdzających, iż nowy obiekt został wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sanitarnego,

3) za okazaniem upoważnienia kontrolować stan techniczny przyłącza w czasie eksploatacji,

4) wejścia na teren posesji w celu usunięcia awarii.

Rozdział 3.
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług.

§ 7. Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Urząd Gminy oraz nie utrudniający jego działalności, a w szczególności do:

a) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek m. in. cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

b) montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi przepisami,

c) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

d) informowania Urzędu Gminy o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,

e) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci oraz pisemnej umowy zawartej z Urzędem Gminy,

f) zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie,

g) podjęcia działań ograniczających skutki awarii oraz udostępniania Urzędowi Gminy terenu w celu usunięcia awarii lub kontroli działania urządzeń pomiarowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy.

§ 8. 1. Urząd Gminy zobowiązany jest zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę lub/i odprowadzenie ścieków z odbiorcą, którego nieruchomość zostanie przyłączona do sieci, jeżeli wystąpi on z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

2. Urząd Gminy ma prawo odmówić zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę lub/i odprowadzenie ścieków z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie są spełnione równocześnie wszystkie warunki określone w art. 6 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

3. Urząd Gminy ma prawo wypowiedzieć umowę właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego, jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególności warunki uniemożliwiające ustalenie należności za dostarczoną wodę lub/i odprowadzone ścieki dla poszczególnych odbiorców usług w tym budynku, w terminie określonym w umowie.

4. Umowa winna w szczególności zawierać postanowienia określone w art. 6 ust. 3 ustawy oraz wskazywać miejsce publikacji Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

5. Z odbiorcami korzystającymi zarówno z usług zaopatrzenia w wodę, jak i usług odprowadzania ścieków, Urząd Gminy może zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

§ 9. 1. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub/i odprowadzanie ścieków może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

2. Umowa winna określać możliwości jej rozwiązania.

3. Rozwiązanie umowy może nastąpić:

a) za porozumieniem stron,

b) z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w umowie,

c) na skutek odstąpienia Urzędu Gminy od umowy.

4. Urząd Gminy może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 1 ustawy. Odstąpienie od umowy następuje poprzez oświadczenie dostawcy doręczone na 20 dni przed terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

5. Rozwiązanie umowy skutkuje zastosowaniem przez Urząd Gminy środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 10. 1. Odbiorca usług składa do Urzędu Gminy pisemny wniosek o zawarcie umowy w terminie określonym w warunkach technicznych przyłączenia lub umowie o przyłączenie do sieci, a w przypadku zmiany odbiorcy usługi bez konieczności zmiany pozostałych warunków świadczenia usług, niezwłocznie po jej wystąpieniu. Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego następuje po złożeniu przez odbiorcę wniosku o zawarcie umowy.

2. Urząd Gminy w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku, przedkłada odbiorcy do podpisu projekt umowy.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie również w przypadku składania przez właściciela/zarządcę budynku wielolokalowego wniosku o zawarcie umów z osobami korzystającymi z lokali.

§ 11. 1. Urząd Gminy określa cykl rozliczeń obowiązujący odbiorców usług w zależności od lokalnych warunków świadczenia usług, a także postanowień określonych w odrębnych przepisach prawnych oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty.

2. Ustala się cykl (okres) rozliczeń dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług lub obszaru, nie rzadziej niż raz na kwartał.

3. Datę, formę i sposób zapłaty Urząd Gminy wskazuje w fakturze VAT.

Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat.

§ 12. Rozliczenia z odbiorcami usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest dokonywane przez Urząd Gminy na podstawie uchwały Rady Gminy zatwierdzającej taryfę cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na dany rok.

§ 13. 1. Taryfa obowiązująca w dniu zawarcia umowy stanowi załącznik do umowy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

2. W rozliczeniach strony umowy obowiązane są stosować aktualnie obowiązującą taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy.

§ 14. Urząd Gminy ogłasza taryfę zatwierdzoną uchwałą w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie określonym w art. 24 ust. 7 lub 9 ustawy wymienionej w § 1 pkt 1.

§ 15. 1. Warunki prowadzenia rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków określa rozdział 5 ustawy o której mowa w § 14 oraz umowa.

2. Podstawą obciążenia odbiorcy należnością za świadczone usługi przez Urząd Gminy jest faktura.

Rozdział 5.
Warunki przyłączenia do sieci.

§ 16. 1. Na wniosek odbiorcy usług, Urząd Gminy zobowiązany jest określić warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej bądź kanalizacyjnej.

2. Wniosek o wydanie warunków technicznych powinien w szczególności zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy, adres nieruchomości.

2) określenie:

a) rodzaju podłączenia (kanalizacyjne, wodociągowe),

b) termin podłączenia,

c) dane wykonawcy (oświadczenie),

d) dane i podpis wnioskodawcy,

3) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda lub odprowadzane ścieki z obiektu, w szczególności powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe lub inne) w budynkach zasilanych w wodę,

4) do wniosku, o którym mowa w ust. 2, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:

a) aktualną mapę sytuacyjną w skali 1: 500 w 2 egzemplarzach, określającą usytuowanie przyłączanej nieruchomości, istniejące sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz inne obiekty i urządzenia uzbrojenia terenu,

b) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis statusu prawnego osoby w stosunku do nieruchomości.

§ 17. 1. Na podstawie danych wynikających z pisemnego wniosku o którym mowa w § 16 i posiadanych przez Urząd Gminy, Urząd Gminy określa warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

2. Warunki techniczne są ważne przez okres 1 roku od daty wydania.

3. Dokumentacja techniczna nowego przyłącza wymaga uzgodnienia z Urzędem Gminy.

§ 18. 1. Dostarczanie wody dla odbiorcy usług, w przypadku istniejących przyłączy następuje maksymalnie w ciągu dwóch dni od dnia podpisania umowy, po uprzednim zamontowaniu wodomierza.

2. Uruchomienia przyłącza poprzez otwarcie zasuwy dokonuje Urząd Gminy.

§ 19. 1. W przypadku wykonania nowego przyłącza, dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków uzależnione jest od terminu zakończenia oraz dokonania odbioru tych prac.

2. Realizacja nowego przyłącza odbywa się na koszt odbiorcy usług w oparciu o wydane warunki techniczne.

3. O terminie przystąpienia do robót budowlanych odbiorca usług zobowiązany jest powiadomić Urząd Gminy na 3 dni przed ich rozpoczęciem.

4. Niezwłocznie po wykonaniu przyłącza i przed jego zasypaniem, Urząd Gminy dokona jego odbioru przy udziale odbiorcy usług, po czym następuje dostarczanie wody na zasadach określonych w § 18.

Rozdział 6.
Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 20. 1. Urząd Gminy ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

2. Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenie albo wstrzymanie dostaw wody bądź ograniczenie lub wstrzymanie odbioru ścieków wywołane:

a) działaniem siły wyższej albo z wyłącznej winy Odbiorcy lub osoby trzeciej, za którą Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności,

b) niezawinioną przez Urząd Gminy awarią w sieci na czas niezbędny do wykonania prac w celu zapobieżenia lub usunięcia skutków awarii,

c) brakiem wody na ujęciu,

d) zanieczyszczeniem wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia i życia,

e) potrzebą zwiększenia odpływu wody do hydrantów pożarowych,

f) przerwami w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

g) planowanymi przerwami, po uprzednim powiadomieniu Odbiorcy, związanymi z wykonywaniem prac konserwacyjno-remontowych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

h) innymi przyczynami zależnymi od Odbiorcy.

3. O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno-remontowych Urząd Gminy zobowiązane jest powiadomić Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem, a gdyby przerwy te miały trwać ponad 12 godzin na 7 dni przed planowanym terminem.

4. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Urząd Gminy zapewnia zastępczy punkt pobrania wody i informuje Odbiorcę o jego lokalizacji.

§ 21. 1. W zakresie dostawy wody, miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jest zawór za wodomierzem głównym.

2. W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej odbiorcy odprowadzającego ścieki, miejscem rozdziału sieci i instalacji oraz odpowiedzialności - jest granica nieruchomości gruntowej.

3. Miejsce rozdziału sieci kanalizacyjnej obejmującej przyłącze będące w posiadaniu Urząd Gminy i instalacji wewnętrznej oraz rozdziału odpowiedzialności, w przypadku lokalizacji studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej odbiorcy odprowadzającego ścieki - znajduje się za pierwszą studzienką licząc od granicy nieruchomości.

4. W przypadku przyłącza kanalizacyjnego będącego w posiadaniu odbiorcy usługi dostarczającego ścieki miejscem rozdziału sieci i odpowiedzialności jest miejsce połączenia sieci kanalizacyjnej z przyłączem.

Rozdział 7.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług, odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków.

§ 22. O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków Urząd Gminy powinien uprzedzić odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 23. W przypadku stwierdzenia, że dostarczona woda nie spełnia parametrów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.) i może zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi Urzędowi Gminy przysługuje prawo odcięcia dostawy wody. Urząd Gminy może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 ustawy wymienionej w art. 1 pkt 1.

§ 24. Z tytułu dostawy wody o jakości niezgodnej z regulaminem odbiorca może złożyć reklamację i żądać z tego tytułu odszkodowania. Tryb postępowania reklamacyjnego został określony w rozdziale IX.

§ 25. Jeżeli odprowadzone do sieci kanalizacyjnej ścieki nie odpowiadają parametrom określonym w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw infrastruktury, Urząd Gminy może zamknąć przyłącze kanalizacyjne, powiadamiając o powyższym Powiatowego Inspektora Sanitarnego, burmistrza oraz odbiorców usług na 20 dni przed terminem zamknięcia przyłącza.

Rozdział 8.
Obowiązki odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

§ 26. 1. Odbiorca zobowiązuje się do:

1) utrzymania właściwego stanu technicznego należących do niego instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

2) wydzielenia, zgodnie z projektem pomieszczenia lub studni wodomierzowej, przeznaczonej do zainstalowania wodomierza głównego z zaworem oraz utrzymanie tych pomieszczeń w należytym stanie w celu zabezpieczenia wodomierza głównego przed zalaniem, zamarznięciem, uszkodzeniem mechanicznym oraz dostępem osób niepowołanych,

3) wydzielenia i utrzymania w należytym stanie pomieszczenia na zainstalowanie urządzenia pomiarowego, powiadamiania Urząd Gminy o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby, zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci,

4) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Urzędu Gminy dostępu wraz z niezbędnym sprzętem do nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z eksploatacją , konserwacją i usuwaniem awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących własnością Gminy oraz dokonania odczytu wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego.

5) powierzenia budowy lub dokonania zmian w instalacji oraz urządzeniach wodociągowych i kanalizacyjnych należących do Odbiorcy, osobom posiadającym odpowiednia uprawnienia i kwalifikacje,

6) utrzymania użytkowanej nieruchomości w sposób nie powodujący utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, a w szczególności do zachowania wymaganych odległości od istniejących urządzeń, w przypadku stawiania obiektów budowlanych i sadzenia drzew, zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach.

7) wprowadzania ścieków o stanie i składzie niezagrażającym prawidłowej eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych określonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz aktach wykonawczych do ustawy.

8) zainstalowania i utrzymania wodociągowych zaworów antyskażeniowych w przypadkach, gdy jest to wymagalne na podstawie odrębnych przepisów.

2. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu będącym w jego posiadaniu. Jeśli nie uczyni tego w ciągu 5 godzin od jej wystąpienia, Urząd Gminy może zamknąć dopływ wody na sieci lub usunąć awarię we własnym zakresie, a kosztami obciążyć odbiorcę.

§ 27. Odbiorca zobowiązany jest do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

§ 28. Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

Rozdział 9.
Sposób załatwiania reklamacji.

§ 29. Urząd Gminy winien świadczyć odbiorcom należyty poziom usługi i zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości, jakości, pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostarczać wodę i odprowadzać ścieki w sposób ciągły i niezawodny.

§ 30. Urząd Gminy zobowiązany jest do udzielania na życzenie odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi, a przede wszystkim informacji objętych regulaminem oraz zawartych w taryfie.

§ 31. W przypadku stwierdzenia przez Urząd Gminy lub organ inspekcji sanitarnej dostawy wody o pogorszonej lub złej jakości odbiorca może domagać się od Urzędu Gminy obniżenia należności za dostarczoną wodę (korekty ilości dostarczanych metrów sześciennych lub procentowo).

§ 32. 1. W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z regulaminem lub przerw w dostawach wody, odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację w terminie 3 dni od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi albo od dnia w którym usługa została wykonana lub miała być wykonana.

2. Reklamacja może zostać wniesiona w innych niż wymienione w ust. 1 przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

3. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres odbiorcy,

b) przedmiot reklamacji,

c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

d) zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie,

e) numer i datę umowy,

f) podpis odbiorcy.

4. Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia oraz ewidencji w rejestrze reklamacji Urzędu Gminy.

5. Urząd Gminy rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia.

6. Urząd Gminy udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź winna zawierać:

a) powołanie podstawy prawnej,

b) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględniania reklamacji,

c) pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie,

d) podpis osoby upoważnionej do rozpatrzenia reklamacji

7. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

8. W przypadku uwzględnienia reklamacji Urząd Gminy powiadamia odbiorcę o wyniku rozpatrzenia, a także o wysokości i formie wypłaty przyznanego odszkodowania lub należności.

9. Zaliczenie odszkodowania lub należności na poczet przyszłych należności może nastąpić jedynie na wniosek odbiorcy usługi.

Rozdział 10.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

§ 33. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Urzędu Gminy są jednostki państwowej i ochotniczej straży pożarnej.

§ 34. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Urzędu Gminy dokonywany jest w miejscach uzgodnionych z Urzędem Gminy, a przede wszystkim zgodnie z wykazem hydrantów dostarczonym do straży pożarnej.

§ 35. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Urzędu Gminy zobowiązani są do powiadomienia Urzędu Gminy o ilości pobranej wody na cele przeciwpożarowe raz na kwartał.

Rozdział 11.
Przepisy końcowe.

§ 36. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§ 37. Urząd Gminy zobowiązany jest do udostępnienia na żądanie odbiorcy niniejszego regulaminu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama