Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/59/2011 Rady Gminy Raciążek

z dnia 13 maja 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Raciążku oraz warunków jego funkcjonowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41, ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.1) ) w związku z art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180 poz.1493 ze zm.2) ) i uchwały Nr VI/42/2011 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Raciążek, uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Raciążku oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi załącznik do mniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr VI/43/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Raciążku oraz warunków jego funkcjonowania

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciążek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Zabłocki

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz.111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr.157, poz. 1241 oraz 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842


Załącznik do Uchwały Nr VII/59/2011
Rady Gminy Raciążek
z dnia 13 maja 2011 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie między innymi organizując pracę zespołu interdyscyplinarnego.

2. Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w ramach realizacji założeń krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy w szczególności:

a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

b) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałaniu temu zjawisku,

c) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

e) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

4. Zespół interdyscyplinarny powołuje Wójt Gminy Raciążek.

5. W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy a instytucjami (jednostkami) wymienionymi w rozdziale II pkt 1 mogą być powoływane grupy robocze.

Rozdział 2.
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

1. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

a) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

b) Komendy Powiatowej Policji,

c) Oświaty - szkoła podstawowa i gimnazjum,

d) Służby zdrowia - przychodnia rodzinna,

e) Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

f) Sądu Rejonowego (Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, Wydziałów Karnych i Kuratorskiej Służby Sądowej).

2. Powoływanie i odwoływanie członków zespołu interdyscyplinarnego:

a) przedstawiciele poszczególnych instytucji/ jednostek zostaną wskazani imiennie przez osoby kierujące instytucjami/jednostkami,

b) skład zespołu interdyscyplinarnego zostanie ustalony zarządzeniem Wójta Gminy Raciążek powołującym zespół interdyscyplinarny,

c) każdy członek zespołu interdyscyplinarnego przed udziałem w pierwszym posiedzeniu, składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz o znajomości przepisów o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienia do nich dostępu osobom nieuprawnionym,

d) członek zespołu interdyscyplinarnego i grupy roboczej może zostać odwołany w trybie natychmiastowym w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w zespole interdyscyplinarnym mocą zarządzenia Wójta Gminy Raciążek.

3. Powoływanie i odwoływanie przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.

a) przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego zostaje wybrany na posiedzeniu zespołu spośród jego członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,

b) o wyborze przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego zostaje pisemnie powiadomiony Wójt Gminy Raciążek,

c) przewodniczący może zostać odwołany na podstawie:

- uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków zespołu interdyscyplinarnego, odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów,

- pisemnej rezygnacji przewodniczącego,

- uzasadnionego, pisemnego wniosku Wójta Gminy Raciążek,

4. Odwołanie przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego przewodniczącego zgodnie zapisami ppk.a.

Rozdział 3.
Warunki funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego

1. Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Raciążek, a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład.

2. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

3. Zakres zadań realizowanych przez członków zespołu ujęty zostanie w porozumieniach zawartych pomiędzy Wójtem Gminy a instytucjami.

4. Za obsługę techniczno-organizacyjną zespołu interdyscyplinarnego odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążku.

5. Spotkania zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

6. Z każdego w/w spotkania zostaje sporządzony protokół zawierający: listę obecności, tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia.

7. Spotkania organizowane będą w miejscach wyznaczonych przez przewodniczącego zespołu.

8. Uczestnictwo w spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego jest obowiązkowe.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe