Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/58/11 Rady Gminy Gostycyn

z dnia 29 czerwca 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutów Sołectw

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 4 Uchwały Nr V/27/03 Rady Gminy Gostycyn z dnia 1 lutego 2003 r. w sprawie przyjęcia statutów sołectw (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 32, poz. 583 z 28 kwietnia 2003 r.) zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/157/08 Rady Gminy Gostycyn z dnia 18 grudnia 2008 r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16, poz. 328 z dnia 24 lutego 2009 r.), wprowadza się następującą zmianę:

1) § 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Rada sołecka składa się od 4 do 8 osób".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Uzasadnienie

Zgodnie z załącznikiem nr 4 Uchwały Nr V/27/03 Rady Gminy Gostycyn z dnia 1 lutego 2003 r. w sprawie przyjęcia statutów sołectw, Rada Sołecka Małej Kloni składa się z 4 osób. W związku ze złożonym wnioskiem na zebraniu wiejskim w Małej Kloni odbytym 7 lutego 2011 r. w sprawie zwiększenia liczby członków rady sołeckiej Rada Gminy postanowiła przychylić się do ww. wniosku i zmienić skład rady sołeckiej od 4 do 8 osób.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe