| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/191/11 Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 29 czerwca 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przepisów taryfowych obowiązujących przy korzystaniu z usług przewozowych środkami lokalnego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2004r. Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135, z 2007r. Nr 166, poz. 1172, z 2008r. Nr 157, poz. 976, z 2009r. Nr 118, poz. 989, z 2010r. Nr 107, poz. 679 i Nr 197, poz. 1309 oraz z 2011r. Nr 5, poz. 13), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601, z 2001r. Nr 125, poz. 1371, z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112, z 2003r. Nr 149, poz. 1452 i Nr 211, poz. 2049, z 2004r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678 i Nr 281, poz. 2780, z 2006r. Nr 133, poz. 935, z 2008r. Nr 219, poz. 1408, z 2009r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2011r. Nr 5, poz.13) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W przepisach taryfowych obowiązujących przy korzystaniu z usług przewozowych środkami lokalnego transportu zbiorowego w Bydgoszczy stanowiących załącznik do uchwały Nr LXVIII/1056/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2010r. (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Z 2010r. Nr 118, poz. 1528) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przepisy taryfowe stosuje się przy korzystaniu z usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej organizowanym przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, zwany dalej "ZDMiKP".",

2) w § 2 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Bilety emitowane przez podmioty wskazane w ust. 5 i 6 ważne są przy korzystaniu z usług przewozowych, o których mowa w § 1 na liniach komunikacyjnych na obszarze Miasta Bydgoszczy oraz obszarze Gmin, z którymi zawarto stosowne porozumienia o wspólnej realizacji komunikacji miejskiej.",

3) w § 5 po ust. 35 dodaje się ust. 35 a w brzmieniu:

"35a. W przypadku zakupu biletu za pośrednictwem strony internetowej nie jest wymagane kodowanie biletu na karcie przez pasażera.",

4) w § 7 w ust. 5 wyrazy "w jednostce kontrolującej wskazanej w protokole kontroli" zastępuje się wyrazami "w punkcie składania reklamacji ZDMiKP wskazanym w wezwaniu do zapłaty".

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2011r.

Przewodniczący Rady Miasta


Roman Jasiakiewicz


Uzasadnienie

do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przepisów taryfowych obowiązujących przy korzystaniu z usług przewozowych środkami lokalnego transportu zbiorowego.
Przedmiotową uchwałą wprowadza się następujące zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach taryfowych:
1) zwalnia się pasażerów z obowiązku kodowania biletu na karcie elektronicznej w przypadku jego zakupu przez Internet - czynność będzie dokonywana przez kontrolerów w trakcie kontroli biletów,
2) dostosowuje się przepisy taryfowe do zapisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r. Nr 5, poz. 13),
3) porządkowe zmiany dotyczące procedur reklamacyjnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Lech

prawnik, aplikant rzecznikowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »