| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/221/11 Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 29 czerwca 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bydgoszczy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 i Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 5 poz. 13 i Nr 106, poz. 622), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, uchwala się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bydgoszczy przyjętym uchwałą Nr LXXIII/1103/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 22 września 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bydgoszczy, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.);

2) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.";

2) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości przez:

1) prowadzenie selektywnej zbiórki, co najmniej następujących kategorii odpadów:

a) ulegających biodegradacji,

b) ze szkła, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury,

c) metalu,

d) niebezpiecznych, w tym termometrów lekarskich zawierających rtęć, zużytych baterii i zużytych akumulatorów,

e) sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

f) z remontów i wielkogabarytowych;

2) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości służących do użytku publicznego.";

3) w § 4:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Selektywna zbiórka odpadów, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 prowadzona jest w pojemnikach lub workach oznaczonych w sposób trwały i wyraźny rodzajem odpadów, firmą oraz numerem telefonu przedsiębiorcy odpowiadającego za ich odbieranie.",

b) ust. 4 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"Dopuszcza się zmniejszenie pojemności, o której mowa w ust. 4 o:

a) 3 litry w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b),

b) 2 litry w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a) lub prowadzenia na swojej nieruchomości kompostowania na potrzeby własne.";

4) w § 8 ust. 3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"3. Wprowadza się następujące terminy wywozu odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, określonych w § 3 ust. 1 pkt 1:".

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta


Roman Jasiakiewicz


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Miasta, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta.

Treść regulaminu została dostosowana do wymogów określonych przez orzecznictwo sądów administracyjnych oraz porządkuje sferę odesłań do aktualnie obowiązujących aktów prawnych. Ponadto skorygowane zostały nieścisłości w zapisach, które uwidoczniły się w praktyce stosowania aktu oraz wprowadzono rozwiązania usprawniające organizację czystości i porządku na terenie miasta Bydgoszczy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »