| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/35/2011 Rady Gminy Świekatowo

z dnia 31 maja 2011r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Małe Łąkie w gminie Świekatowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz. 675 ) oraz art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz.474, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz.159.), uchwały Nr XXXIV/ 175 /10 Rady Gminy Świekatowo z dnia 5 lutego 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Małe Łąkie w gminie Świekatowo, po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świekatowo, uchwalonym uchwałą Nr XXX/143/09 Rady Gminy Świekatowo z dnia 18 września 2009 r. uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Małe Łąkie w gminie Świekatowo, zwany dalej planem.

2. Integralną częścią uchwały są :

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) przeznaczenie terenu oznaczone numerem porządkowym i symbolem literowym;

4) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) strefa ochronna jeziora Łąckiego Dużego i Strugi Kręgiel.

4. Ustalenia planu określają:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania środowiska;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

11) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;

2) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1 uchwały;

3) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.);

4) rysunku planu - należy przez to rozumieć część graficzną planu stanowiącą załączniki nr 1 do uchwały;

5) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć akty prawne o charakterze powszechnie obowiązującym, tj. ustawy i akty wydane na ich podstawie, rozporządzenia wojewody, uchwały jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności te akty, które wymienia się w podstawach prawnych opracowania niniejszego planu;

6) terenie - należy przez to rozumieć część obszaru planu wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, o określonym rodzaju przeznaczenia, posiadającą symbol i przypisane do niego ustalenia;

7) symbolu terenu - należy przez to rozumieć oznaczenie poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

8) linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania - należy przez to rozumieć linię wyznaczającą podziały obszaru objętego planem na tereny o różnym przeznaczeniu, lub różnych zasadach zagospodarowania;

9) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, poza którą nie należy realizować budynków; linia ta nie odnosi się do powierzchni zjazdów, placów, pochylni, itp. oraz ogrodzeń, małej architektury, urządzeń infrastruktury technicznej, a także elementów budynków takich jak schody, balkony, wykusze, podcienie, itp.

2. Pojęcia występujące w niniejszej uchwale, nie wyjaśnione w ust. 1, należy interpretować zgodnie z definicjami przyjętymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z definicjami wynikającymi z Polskich Norm i przepisów odrębnych.

§ 3. Ustala się przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolem przeznaczenia zgodnie z rysunkiem planu:

1) ML - tereny zabudowy rekreacji indywidualnej;

2) KDD-- teren publicznej drogi dojazdowej (rezerwa terenu dla drogi gminnej);

3) KDW - tereny dróg wewnętrznych;

4) KDX- teren ciągu pieszego.

§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) lokalizacja zabudowy wyłącznie w obrębie części działki ograniczonej maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, według rysunku planu z zachowaniem określonych odległości od granic działek, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) w granicach opracowania planu znajdują się urządzenia melioracji szczegółowej - projekt budowlany należy uzgodnić z właściwym zarządcą zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) obszar opracowania planu znajduje się w strefie ochronnej zewnętrznej ujęcia wody "Czyżkówko", należy przestrzegać zakazów obowiązujących w tej strefie;

4) obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów tymczasowych i prowizorycznych, nie związanych z realizacją inwestycji docelowych; poza obiektami tymczasowymi służącymi realizacji inwestycji docelowej w czasie ważności pozwolenia na budowę;

5) nie dopuszcza się wykonania ogrodzeń pełnych z prefabrykatów betonowych;

6) ustala się zakaz grodzenia nieruchomości w sąsiedztwie wód powierzchniowych zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) zasady kształtowania ładu przestrzennego zostały określone poprzez ustalenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w ustaleniach szczegółowych.

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) w granicach obszaru objętego planem obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) wyznacza się strefę ochronną od brzegu Jeziora Łąckiego Dużego i Strugi Kręgiel, w której obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów budowlanych, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) na terenach w granicach opracowania planu nie odnotowano występowania stanowisk archeologicznych o wartości kulturowej ani obiektów zabytkowych podlegających ochronie;

2) na całym obszarze objętym planem, w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego, osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne są zobowiązane zabezpieczyć znalezisko, wstrzymać wszelkie prace mogące je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe Wójta Gminy Świekatowo.

§ 7. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej:

- na obszarze objętym planem nie znajdują się obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu definicji zawartej w stawie z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami).

§ 8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

1. Na obszarze objętym planem nie występują:

1) tereny górnicze, narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;

2) nieruchomości uznane za niezbędne na cele obronności państwa oraz obiekty ważne i szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa określone odrębnymi przepisami;

3) obszary wymagające przekształceń i rekultywacji;

4) obszary wymagające przeprowadzenia procesu scalania i podziału;

5) obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;

6) obszary służące realizacji imprez masowych;

7) obszary przestrzeni publicznej wyznaczone w Studium.

§ 9. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) dopuszcza się podziały geodezyjne na działki w zależności od potrzeb inwestycyjnych, z zachowaniem zasad określonych w ustaleniach szczegółowych dla terenów;

2) dopuszcza się wydzielenia działek na rzecz komunikacji i urządzeń infrastruktury technicznej (przepompownie, transformatorowe stacje wolnostojące, studnie rewizyjne itp.), a także na powiększenie nieruchomości sąsiednich bez ograniczenia ich minimalnej powierzchni.

§ 10. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ichużytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1) wszelkie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gminy obiekty i urządzenia, a w szczególności: obiekty obrony cywilnej, ratownictwa, bezpieczeństwa państwa, obiekty obsługi technicznej można realizować w sposób zgodny z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi;

2) obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w strefie ochronnej Jeziora Łąckiego Dużego i Strugi Kręgiel, określonej na rysunku planu;

§ 11. 1. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) w zakresie modernizacji, budowy i rozbudowy systemów komunikacji:

a) obsługę komunikacyjną terenów zapewnią projektowane drogi wewnętrzne,

b) zasady obsługi komunikacyjnej poszczególnych terenów określono w ustaleniach szczegółowych,

c) ustala się zakaz obsługi terenów zabudowy rekreacji indywidualnej z drogi gminnej 1KDD,

d) drogi wewnętrzne wykonać jako utwardzone,

e) zakazuje się stosowanie żużla piecowego oraz materiałów nadmiernie pylących do utwardzania dróg, dojść, placów i parkingów,

f) w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się realizację chodników, infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, w tym obiektów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, takich jak: znaki drogowe pionowe i poziome, drogowskazy, zgodnie z przepisami odrębnymi,

g) szerokość dróg w liniach rozgraniczających jak na rys. planu,

h) ramach poszczególnych terenów i działek, należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc parkingowych lub garażowych, zapewniającą potrzeby w zakresie parkowania i postoju samochodów:

- obowiązek zapewnienia minimum jedno miejsce postojowych na jeden budynek funkcji rekreacji indywidualnej w obrębie własnej posesji;

2) w zakresie zaopatrzenia w wodę:

a) w granicach planu ustala się budowę, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej,

b) ustala się włączenie projektowanej zabudowy do sieci wodociągowej;

3) w zakresie gospodarki ściekami sanitarnymi:

a) odprowadzanie ścieków sanitarnych do sieci kanalizacyjnej,

b) obowiązuje zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych,

c) odprowadzanie wód deszczowych z terenów zabudowy mieszkaniowe jednorodzinnej na teren własnej działki,

d) odprowadzanie wód deszczowych z dróg wewnętrznych do rowów melioracyjnych, zbiorników retencyjnych, studni chłonnych lub projektowanej kanalizacji deszczowej, przy czym na inwestorów nakłada się obowiązek wyboru najbardziej korzystnego sposobu odprowadzania tych wód przy uwzględnieniu kryterium przeciwdziałania powodzi i suszy,

e) ustala się nakaz kształtowania powierzchni działek budowlanych w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny przed spływem wód opadowych,

f) w granicach planu dopuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę sieci kanalizacyjnych;

4) w zakresie elektroenergetyki:

a) ustala się zasilanie projektowanej zabudowy poprzez istniejącą sieć n/n zlokalizowaną poza obszarem planu, na podstawie warunków technicznych przyłączenia określonych przez zarządcę sieci,

b) dopuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej nn,

c) sieci elektroenergetyczne należy realizować w liniach rozgraniczających projektowanych dróg,

d) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizacje w/w sieci poza liniami rozgraniczającymi dróg,

e) sieci elektroenergetyczne realizować jako podziemne,

f) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizacje linii elektroenergetycznych jako napowietrzne,

g) na całym obszarze planu dopuszcza się realizacje słupowych stacji transformatorowych;

5) w zakresie zasilania w ciepło:

- ustala się obowiązek projektowania i realizacji w obiektach budowlanych niskoemisyjnych źródeł energii cieplnej nie przekraczających dopuszczalnych norm, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

- ustala się zaopatrzenie w gaz z indywidualnych źródeł,

7) w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej:

a) dopuszcza się podłączenie terenów objętych opracowaniem do istniejących sieci telekomunikacyjnych zlokalizowanych poza granicami obszaru objętego planem,

b) dopuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę sieci i urządzeń telekomunikacyjnych,

c) linie telekomunikacyjne prowadzić w liniach rozgraniczających projektowanych dróg,

d) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się budowę linii telekomunikacyjnych poza liniami rozgraniczającymi dróg,

e) sieci telekomunikacyjne realizować jako podziemne;

8) w zakresie gospodarki odpadami:

- odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach sytuowanych na terenie własnej posesji, w miejscu do tego przeznaczonym. Odpady należy wywozić na składowisko odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz uchwalonymi przepisami lokalnymi;

2. Na całym obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami towarzyszącymi takie jak sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazociągi, kablowe i napowietrzne linie elektroenergetyczne, stacje transformatorowe, przepompownie ścieków i inne.

3. W przypadku realizacji infrastruktury technicznej dopuszcza się sytuowanie obiektów i urządzeń poza maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi na rysunku planu z bezpośrednim, swobodnym dostępem do drogi.

Rozdział 2.
Obowiązują ustalenia szczegółowe

§ 12. Obowiązują ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ML, 2ML:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy rekreacji indywidualnej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

a) parametry zabudowy budynków rekreacji indywidualnej:

- wysokość zabudowy maksymalnie do dwóch kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe), lecz nie więcej niż 7,0 m do kalenicy;

- geometria dachu - dachy dwu- lub wielospadowe, kąt nachylenia głównych połaci dachu od 30° do 45°, z możliwością wykonania okien połaciowych i/lub lukarn;

- sytuowanie budynku główną kalenicą równolegle do frontu działki;

- dopuszcza się podpiwniczenie budynków;

- obowiązuje wymóg jednolitego wykończenia budynków i budowli w zakresie kolorystyki dachów i elewacji w obrębie jednej działki;

b) parametry zabudowy budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych:

- wysokość zabudowy maksymalnie 5,0 m - jedna kondygnacja nadziemna,

- geometria dachu - dachy dwu- lub wielospadowe, kąt nachylenia połaci dachu do 45°;

c) w elewacjach stosować przede wszystkim drewno również kamień, cegłę ceramiczną, tynki w barwach pastelowych;

4) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) lokalizacja zabudowy zgodnie z maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,

b) nakaz pozostawienia min. 60% powierzchni biologicznie czynnej na każdej wydzielonej działce,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% powierzchni działki budowlanej,

d) na terenach oznaczonym w planie symbolem 1ML i 2ML zabrania się grodzenia obszarów przyległych do powierzchniowych wód publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi,

e) maksymalna wysokość ogrodzenia działki przy drogach publicznych i wewnętrznych 1,5 m nad poziomem terenu;

5) dostępność komunikacyjna:

- terenu oznaczonego symbolem 1ML, 2ML z projektowanych dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami 1KDW i 2KDW;

6) zasady podziału nieruchomości:

a) minimalna powierzchnia działki - 500 m2,

b) minimalna szerokość frontu działki - 18,0 m,

c) dopuszcza się łączenie wydzielonych działek, w celu realizacji jednej inwestycji na większej powierzchni, pod warunkiem zachowanie ustaleń podjętych w niniejszej uchwale;

7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

- do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów objętych planem;

8) stawka procentowa, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: ustala się stawkę 30%.

§ 13. Obowiązują ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1KDW i 2KDW:

1) przeznaczenie: tereny dróg wewnętrznych;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) szerokość dróg w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,

b) obowiązują ustalenia §11 ust. 1 pkt 1;

3) zasady podziału nieruchomości:

- nie dotyczy;

4) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

- do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów objętych planem;

5) stawka procentowa, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: ustala się stawkę 0%.

§ 14. Obowiązują ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDD:

1) przeznaczenie: teren publicznej drogi dojazdowej (rezerwa terenu dla drogi gminnej);

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

b) obowiązują ustalenia §11 ust. 1 pkt 1;

3) zasady podziału nieruchomości:

- nie ustala się.

4) stawka procentowa, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: ustala się stawkę 0%.

§ 15. Obowiązują ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami: 1KDX,

1) przeznaczenie podstawowe: teren ciągu pieszego.

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

b) dopuszcza się realizacje obiektów malej architektury;

c) dopuszcza się nasadzenie zieleni niskiej;

d) obowiązują ustalenia §11 ust. 1 pkt 1;

3) dostępność komunikacyjna:

- ustala się obsługę z projektowanych dróg wewnętrznych.

4) zasady podziału nieruchomości:

- nie ustala się;

5) stawka procentowa, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: ustala się stawkę 0%.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 16. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świekatowo.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 18. Uchwała o której mowa w §1, podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Świekatowo.

Przewodniczący Rady Gminy


Ewelina Ledzińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/35/2011
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 31 maja 2011 r.
Zalacznik1.jpg

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII-35-2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/35/2011
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 31 maja 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII-35-2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/35/2011
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 31 maja 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII-35-2011

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »