| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/46/2011 Rady Miasta Kowal

z dnia 21 czerwca 2011r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Miasta Kowal przedsięwzięć z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie miasta Kowal

Uchwała Nr VI/46/2011
Rady Miasta Kowal
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Miasta Kowal przedsięwzięć z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie miasta Kowal

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt 8 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) - na wniosek Burmistrza Miasta Kowal – Rada Miejska w Kowalu - uchwala:

 

 

§ 1. Przyjąć Regulamin dofinansowania ze środków budżetu Gminy Miasta Kowal przedsięwzięć z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie miasta Kowal, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowal.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

Marek Giergielewicz

 

 

 

Załącznik
do uchwały Nr VI/46/11
Rady Miasta Kowal
z dnia 21 czerwca 2011 r.

REGULAMIN DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY MIASTA KOWAL PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST POCHODZĄCYCH Z OBIEKTÓW BUDOWLANYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA KOWAL


§ 1. 1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, polegających na likwidacji pokryć dachowych i elewacji z obiektów budowlanych.
2. Dofinansowaniu będą podlegały koszty poniesione na przedsięwzięcia obejmujące łącznie:
a) rozbiórkę pokrycia dachowego lub elewacji z płyt zawierających azbest,
b) zabezpieczenie odpadów azbestowych po rozbiórce zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów poprzez ich składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych lub utylizację.
3. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne  nie prowadzące działalności gospodarczej posiadające tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, gospodarczym, znajdującym się na terenie miasta Kowal.
4. Dofinansowanie przekazywane będzie w formie zwrotu osobie uprawnionej części poniesionych i udokumentowanych kosztów przedsięwzięcia, po jego zakończeniu.
5. Podstawą wypłaty środków z budżetu Gminy Miasta Kowal jest umowa o której mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu.
6. Dofinansowanie przyznaje się tylko jeden raz dla danego obiektu budowlanego.
§ 2. 1. W każdym roku kalendarzowym na dofinansowanie przedsięwzięć wymienionych w § 1 ust. 2 Regulaminu przeznacza się kwotę, której wysokość ustalana jest w uchwale budżetowej Rady Miasta Kowal.
2. Kwota indywidualnego dofinansowania wyliczana jest na podstawie przedstawionej przez wnioskodawcę faktury (rachunku) za wykonanie prac, o których mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu i stanowić może do 100% łącznej wartości poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 1 000 zł, niezależnie od liczby budynków i obiektów, z których usuwane
są te odpady.
3. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji.
4. Prace, o których mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu wykonywać może wyłącznie przedsiębiorca posiadający decyzję Starosty Włocławskiego zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 j.t.).
5. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych przez osoby fizyczne, które we własnym zakresie wykonały prace i wywiozły odpady azbestowe pochodzące z wymiany pokryć dachowych lub elewacji budynków, których są właścicielami.
§ 3. 1. Warunkiem wstępnym do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia określonego w § 1 ust. 2 Regulaminu jest umieszczenie danych obiektu budowlanego osoby fizycznej w Bazie Obiektów Zawierających Azbest na podstawie przedłożonych w Urzędzie Miejskim w Kowalu „informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania”, sporządzonej zgodnie z § 10  rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. Nr 8, poz. 31 z 2011r), stanowiącej załącznik Nr 2 do Regulaminu,
2. Osoby fizyczne po uprzednim złożeniu dokumentów o których mowa w ust. 1, mogą ubiegać się o uzyskanie dofinansowania zadania określonego w § 1 ust. 2 Regulaminu poprzez złożenie wypełnionego wniosku stanowiącego załącznik Nr 1 do Regulaminu wraz z następującymi dokumentami:
§ 4. 1. Wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Miasta Kowal można składać przez cały rok.
2. Kompletne wnioski, właściwie wypełnione i zawierające wszystkie niezbędne załączniki będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Miasta w Kowalu, aż do wyczerpania posiadanych na ten cel środków finansowych w danym roku budżetowym.
3. W przypadku złożenia większej liczby wniosków na kwotę przekraczającą wielkość środków przewidzianych w danym roku w budżecie gminy na ten cel, dofinansowanie przedsięwzięć objętych tymi wnioskami będzie realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym, bez prawa do odsetek za zwłokę w wypłacie dofinansowania.
4. Wnioski można składać wyłącznie na dofinansowanie kosztów zawiązanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest powstających przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji obiektów budowlanych po wejściu w życie niniejszego regulaminu.
5. Wniosek stanowi podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy o udzielenie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Miasta Kowal.
§ 5. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, celem wypłaty dofinansowania ze środków budżetu Gminy Miasta Kowal, wnioskodawca przedkłada w Urzędzie Miejskim następujące dokumenty:
a) oryginał faktury VAT lub rachunku wystawionego przez przedsiębiorcę, o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu, za usunięcie odpadów zawierających azbest, który po odnotowaniu na nim wysokości przyznanego dofinansowania podlega zwrotowi,
b) „informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone”, stanowiącej załącznik Nr 3 do Regulaminu,
c) kopię oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649), zawierającego informacje o łącznej powierzchni płyt azbestowo-cementowych usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na składowisko odpadów niebezpiecznych lub do utylizacji.
d) kopie karty przekazania odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych lub do utylizacji.

§ 6. Urząd Miejski jest uprawniony do kontroli, na terenie nieruchomości wnioskodawcy, wszelkich danych objętych wnioskiem, a w szczególności określonej we wniosku powierzchni wyrobów zawierających azbest oraz kontroli wykonania robót związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest.


 

 

                                                             Załącznik Nr 1
                                                              do Regulaminu

                                                                                                        Kowal, dnia.......................

…………………………………..
(imię i nazwisko wnioskodawcy)
.........................................................
(ulica/ nr domu/ nr mieszkania)
...........................................................
(nr dowodu osobistego / przez kogo wydany)
...........................................................
(nr telefonu)


Urząd Miasta Kowal

W N I O S E K

na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Miasta Kowal
1. Lokalizacja obiektu:
.................................................................................................................................
2. Obręb i numer działki: ...............................................................................
3. Prace związane z usuwaniem azbestu obejmują (niepotrzebne skreślić):
• budynek mieszkalny
• budynek gospodarczy
• budynek garażowy
4. Charakterystyka prac – usuwanie azbestu obejmuje demontaż (niepotrzebne skreślić):
• płyt dachowych – płaskich / falistych
• płyt elewacyjnych – płaskich / falistych
5. Przewidywane ilości odpadów zawierających azbest [m2 lub kg]: .....................................
6. Planowany termin realizacji prac: od dnia ................................do dnia .............................
7. Przewidywany koszt usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (demontażu, transportu i składowania): ........................................zł.

                                                                           ................................................
                                                                              (podpis wnioskodawcy)

Załącznik nr 2
do Regulaminu

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1)
1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres2):
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
3. Rodzaj zabudowy3): ......................................................................................................................................
4. Numer działki ewidencyjnej4): .......................................................................................................................
5. Numer obrębu ewidencyjnego4): ...................................................................................................................
6. Nazwa, rodzaj wyrobu5): ...............................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
7. Ilość posiadanych wyrobów6): .......................................................................................................................
8. Stopień pilności7): .........................................................................................................................................
9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów8):
a) nazwa i numer dokumentu: .....................................................................................................................
b) data ostatniej aktualizacji: .......................................................................................................................
10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów: ...................................................................................................
11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia6): ..............................................................................................
................... .................
(podpis)     data
_______________
1) Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.
2) Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat,
gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.
3) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-
gospodarczy, inny.
4) Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.
5) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
– płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
– płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
– rury i złącza azbestowo-cementowe,
– rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
– izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
– wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
– przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
– szczeliwa azbestowe,
– taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
– wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
– papier, tektura,
– drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia
19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włó-
kien azbestu),
– drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie
stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,
– inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.
6) Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m.b., km).
7) Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku
nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r.
Nr 162, poz. 1089).
8) Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostat-
niej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności pla-
nu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.


Załącznik nr 3
do Regulaminu

Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone
1. Miejsce i adres (obiekt np. budynek mieszkalny, gospodarczy itp.):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Właściciel/zarządca* (imię i nazwisko i adres):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Nazwa, rodzaj wyrobu**:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. Ilość [m2, tony] (podać podstawę zapisu np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury):
.......................................................................................................................................................
5. Rok zaprzestania wykorzystania wyrobu:
.......................................................................................................................................................
6. Planowane lub wykonane usuniecie wyrobu:
a) sposób ……………………………………………………………………………
b) przez kogo ………………………………………………………………………..
c) termin ……………………………………………………………………………..
7. Inne istotne informacje o wyrobach:
.......................................................................................................................................................
Objaśnienia:
* niepotrzebne skreślić,
** przy określaniu rodzaju wyrobu należy stosować następującą klasyfikację:
- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury sznurki,
- wyroby azbestowe-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier i tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.

Data: .......................................................

.........................................................
Podpis:

 

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »